Brno řešilo odpovědnost projektantů

Setkání členů se zástupci pojišťovny v předsálí Kongresového centra na brněnském výstavišti (foto: Ing. Alena Kozáková)
Setkání členů se zástupci pojišťovny v předsálí Kongresového centra na brněnském výstavišti (foto: Ing. Alena Kozáková)

Na valnou hromadu oblasti Brno bylo pozváno 4714 autorizovaných osob, zúčastnilo se 135 (tj. 2,8 %). Konala se 23. ledna 2020 v sále A Kongresového centra v areálu brněnského výstaviště.

Valná hromada zvolila zástupce oblasti – 29 delegátů a pět náhradníků na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. Za úkol jim uložila projednat úkol pro Představenstvo ČKAIT, které by mělo vyjasnit platnou legislativu zodpovědnosti projektanta za dílo postavené podle jeho projektu po dobu celé životnosti tohoto díla. Dále vzala na vědomí kandidáty do ústředních orgánů Komory do voleb, které proběhnou na shromáždění delegátů. Valná hromada uložila výboru oblasti Brno vyhodnotit usnesení valné hromady a plnit úkoly uložené tímto usnesením a zmocnila předsedu výboru oblasti prof. Ing. Aloise Maternu, CSc., MBA, k případnému výběru náhradníků za omluvené delegáty shromáždění delegátů. Usnesení VH je zveřejněno na webové stránce ČKAIT.

Z průběhu valné hromady

Valné hromadě předsedal prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, předseda brněnské oblasti, s předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem. Z pozvaných čestných hostů se zúčastnili zástupci krajské a městské samosprávy a také akademické obce. Přivítali jsme mezi námi náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Martina Malečka, dále náměstka primátorky města Brna Ing. Olivera Pospíšila a radního města Brna RNDr. Filipa Chvátala. VUT v Brně zastupoval děkan stavební fakulty prof. Miroslav Bajer a Střední odbornou školu stavební ředitel Ing. Jan Hobža. Dále se účastnili kpt. Ing. Petr Příkaský za Hasičský záchranný sbor JmK; Ing. Jiří Kulas, jednatel pojišťovacího makléře firmy GrECo; Ing. Radoslav Holý, zástupce Českého svazu stavebních inženýrů Brno. Čestnými hosty naší valné hromady byli také předsedové oblastí z Vysočiny Ing. Karel Vaverka, z Pardubic Ing. Radim Loukota, z Prahy Ing. Ladislav Bukovský a místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater. Ve vystoupení hostů pozdravili naši valnou hromadu jmenovaní zástupci samosprávy a vysokých škol.

Oblast plně využila stanovený rozpočet

Valná hromada schválila zprávu o činnosti brněnské oblasti ČKAIT za rok 2019. Všichni účastníci valné hromady obdrželi tištěnou zprávu a ve svém vystoupení ji slovně doplnil předseda oblasti prof. Alois Materna. V loňském roce bylo uspořádáno několik odborných akcí pro členy ČKAIT včetně odborných přednášek a seminářů. Kromě toho se brněnská oblast stará o budovu ČKAIT v Brně a zajišťuje její údržbu, opravy a také pronájmy bytů. V Brně je i Zkušební místo ČKAIT, které organizuje autorizační zkoušky ve spolupráci s brněnskou pobočkou ČSSI. Na závěr svého vystoupení Ing. Materna sdělil plány oblasti pro rok 2020. Hospodaření brněnské oblasti v roce 2019 mírně překročilo limity stanovené rozpočtem ČKAIT.

K celoživotní odpovědnosti projektanta

V diskusi z řad účastníků valné hromady, členů ČKAIT, zazněly dotazy a poznatky z činnosti ČKAIT a také úkol pro delegáty shromáždění delegátů v Praze 28. března 2020 – předložit k projednání odborný rozbor zákonných ustanovení týkajících se odpovědnosti projektanta za svoje dílo po dobu celé životnosti stavby, vybudované podle jeho projektu. Závěry diskuse se objevily v usnesení valné hromady.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.