Jak ocenit stavby projektované pomocí BIM

Mrakodrap Shanghai Tower ukazuje použití softwaru Revit pro návrh, stavbu i správu budov pomocí BIM. Autor projektu: www.gensler.com (zdroj: pixabay)
Mrakodrap Shanghai Tower ukazuje použití softwaru Revit pro návrh, stavbu i správu budov pomocí BIM. Autor projektu: www.gensler.com (zdroj: pixabay)

Metoda oceňování informačního modelu pomocí klasifikačního systému RTS BIM a datového standardu je řešením společnosti RTS, a.s., které je aplikováno do softwaru Revit, ve spolupráci se společností CAD Studio, s.r.o., pomocí plug-inu. Metoda je konzultována s řadou odborníků v oblasti stavebnictví.

Pro ocenění modelu bylo vytvořeno uživatelské prostředí cloud RTS BIM. Základem pro sestavení ceny BIM modelu je 3D model stavby, kde konstrukce jsou zatříděny podle klasifikačního systému RTS BIM a mají doplněné negrafické informace podle datového standardu RTS. Cena modelu je sestavena oceněním konstrukčních prvků a jejich technických specifikací a výstupem je BIM model a soupis konstrukcí. Ocenění konstrukčních prvků je dynamické na základě vyplňování parametrů a zpřesňování informací. Sestavení ceny stavební zakázky je díky upřesňování konstrukcí a informací kontinuální od návrhu po realizaci.

Klasifikační systém RTS BIM

Klasifikační systém RTS BIM je vyvíjen společností RTS, a.s., od roku 2018. Byl vyvinut na základě platných principů a zvyklostí českého stavebnictví s ohledem na využití v BIM modelování. Klasifikační systém (dále KS) je hierarchický. Jeho základním stupněm je klasifikace objektu podle Jednotné klasifikace stavebních objektů (dále JKSO). Na obory stavebnictví jsou zpracovány konstrukční prvky a jejich technické specifikace, které jsou strukturované v hierarchii funkční díl – podfunkční díl – konstrukční prvek – technická specifikace. V modelu fyzicky existující element je konstrukční prvek, který má své geometrické a funkční vyjádření. Příkladem konstrukčního prvku mohou být stěny, sloupy, okna, podlahy a jiné konstrukce stavebního objektu. Technická specifikace je technologické a materiálové vyjádření konstrukčního prvku. Na technickou specifikaci konstrukčního prvku se váže datový standard, tedy parametry konstrukcí, které technologicky, technicky a materiálově konstrukční prvek definují. Příkladem technické specifikace stěny může být „monolitická železobetonová, zděná z keramických tvárnic“ a u okna například „plastové, dřevěné nebo hliníkové“.

KS RTS BIM je tvořen ve struktuře obor objektu – funkční díl – podfunkční díl – konstrukční prvek – technická specifikace. Každá konstrukce v úrovni technické specifikace je zatříděna desetimístným kódem, který prvek identifikuje a může jej sloučit se sobě podobnými (na základě materiálové a technologické charakteristiky). Klasifikační identifikační číslo má následující skladbu: první dvě místa označují funkční díl, následující dvojčíslí podfunkční díl a další dvojčíslí konstrukční prvek. Po prvním šestičíslí je identifikační kód oddělen pomlčkou a za ní se nachází číselník technické specifikace (TS), kde první dvojčíslí značí technologii zabudování a poslední dvojčíslí charakteristiku konstrukčního materiálu.

Jako příklad uvádíme: Stěny vnější monolitické železobetonové, kde kód 030101-1251 označuje:

 • 03 Svislé konstrukce,
 • 0301 Stěny,
 • 030101 Stěny vnější,
 • 12 konstrukce monolitické,
 • 51 železobetonové.

Kompletní KS RTS BIM je uveden na internetových stránkách ­cenovasoustava.cz v záložce RTS BIM.

Datový standard RTS

Datový standard je sestaven ze čtyř skupin parametrů a je navázán na technické specifikace: geometrické informace, informační parametry, technické parametry a procesní parametry.

Geometrické informace jsou rozměrové údaje konstrukce, které vycházejí z 3D modelu.

Informační parametry jsou údaje, které slouží k členění konstrukcí v modelu. Příkladem informačního parametru je zařazení konstrukce do stavebního objektu, podlaží, místnosti nebo přiřazení distribučního elementu k vzduchotechnickému zařízení.

Technické parametry jsou údaje, které jsou návrhovými a doplňkovými informacemi konstrukce, které přímo ovlivňují konstrukční, architektonické, tepelně technické a jiné vlastnosti konstrukce. Technické parametry přímo ovlivňují vstupní materiály a technologie pro vybudování konstrukce podle návrhu. Technické parametry vycházejí ze základních požadavků a zvyklostí projektantů, jsou určené pro správné posouzení a zhotovení konstrukce.

Procesní parametry jsou parametry eliminující nepřesnost ceny objektu na základě absence některých konstrukcí v modelu. Procesní parametry jsou také určeny k propojení konstrukcí, které na sebe přímo navazují.

Založení zakázky a průběh oceňování

Pro zapisování datového standardu ke konstrukcím v modelu (v prostředí Revit) je určen plug-in, kterým se zápis dat provede. Datový standard se k dané konstrukci přiřadí na základě klasifikačního zatřídění. Prvním krokem pro ocenění modelu je založení zakázky a zaslání modelu do cloudu, tím je vytvořena první verze zakázky. V založené zakázce je možné stanovit přístupová práva pro jednotlivé účastníky a přiřadit jím různá oprávnění.

Verze a varianty

Každé průběžné odeslání informačního modelu na cloud se zapíše jako nová verze části zakázky. Ke každé verzi je možné udělat tzv. variantní řešení (varianty). Variantní řešení mají za úkol pohodlně a bez nutnosti zásahu v Revitu připravit podklady variant technologického řešení návrhu stavby. Je tak možno připravit podklady variant pro svislé konstrukce, technologie a skladby podlah či střech, výplní otvorů a tak dále. Varianta odsouhlasená stavebníkem je sada poznámek a požadavků na projektanta a bude zaslána prostřednictvím emailu nebo interní zprávy v cloudu projektantovi jako podklad pro změnu projektové dokumentace. Následná nová verze bude tedy navazovat na zvolenou variantu.

Variantní řešení bylo do metodiky zakomponováno z důvodu možnosti změn, porovnání cen, životnosti a udržitelnosti konstrukce a časové náročnosti pro výstavbu.

Atypické výrobky a vlastní výrobky

V případě, že se jedná o atypický nebo konkrétní prvek (mohou to být například zařizovací předměty, svítidla, vzduchotechnické jednotky…), je zprvu definován KS a DS – na základě těchto informací jsou k danému prvku dosazeny obecné podmínky pro zabudování a pořízení. Daný prvek lze následně vybrat v cloudové aplikaci, kde je k dané konstrukci možno přiřadit výrobek z cenové soustavy RTS nebo ze své vlastní datové základny. Cloudová aplikace umožňuje zaslat poptávku na výrobce nebo dodavatele sortimentu, kde parametry a informace slouží jako podklad pro sestavení poptávkového dopisu.

Konstrukce, která se fyzicky v modelu nenachází

Pro úplnost ceny a časové náročnosti výstavby je potřeba soupis konstrukcí doplnit o konstrukce, které se v modelu nenacházejí. Mohou to být například výkopy, povrchové úpravy nebo jiné elementy, které nejsou vymodelované, ať už z důvodu rozpracovanosti projektové dokumentace, stupně projektové dokumentace nebo záměrného vynechání. První možností započítání těchto konstrukcí do ceny zakázky je použít procesní parametr a připočítat k existující konstrukci tu nevymodelovanou. Druhou možností je přidání konstrukce jako dalšího konstrukčního prvku včetně vyplnění parametrů v prostředí cloudu.

Vedlejší a ostatní náklady

Pro úplnost ceny je nutné do soupisu konstrukcí doplnit související vedlejší a ostatní náklady podle zadávacích a smluvních podmínek formou obdobnou jako u konstrukčních prvků.

Přenos informací z cloudu do modelu

V případě, že stavebník požaduje u konstrukčních prvků doplnit negrafické informace o vytvořené údaje mimo prostředí Revit, je možné je exportovat do nativního prostředí – jedná se především o cenu, časovou náročnost výstavby, doplněné parametry, konkrétní výrobky a jiné.

Výstup projektanta = soupis konstrukcí

Výstupem je soupis konstrukcí a BIM model. Soupis konstrukcí je součástí zadávací dokumentace a slouží jako podklad pro sestavení nabídkové ceny. Soupis konstrukcí je možné importovat do softwaru BUILDpower S a sestavit podrobný položkový rozpočet ve struktuře konstrukčních prvků.

Následně je možné sestavit nabídkovou cenu k jednotlivým konstrukčním prvkům a tyto ceny exportovat do nabídkového soupisu.

Závěr

V této chvíli máme připravený klasifikační systém včetně datového standardu pro pozemní stavby. V průběhu března 2020 začneme s testováním na reálných stavebních projektech ve spolupráci s projektanty a zhotoviteli staveb. Průběžně doplňujeme klasifikační systém o prvky TZB a dopravních staveb. O získaných zkušenostech budeme informovat na webových stránkách RTS a v dalších článcích.

Klasifikační systém podle RTS

 1. Zemní práce
 2. Základové konstrukce
 3. Svislé konstrukce
 4. Vodorovné konstrukce
 5. Střešní konstrukce
 6. Povrchy vnitřních a vnějších konstrukcí
 7. Výplně otvorů
 8. Podlahové konstrukce
 9. Instalace
 10. Ostatní
 11. Vnější úpravy a úpravy území

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.