Ze zasedání představenstva 13. února 2020

Na prvním zasedání představenstva 2020 bylo přítomno všech 15 členů i zástupci dozorčí rady a stavovského soudu. Hlavním bodem jednání bylo hospodaření ČKAIT a příprava podkladů pro Shromáždění delegátů ČKAIT.

Per rollam mezi řádnými jednáními byla schválena pravidla pro přechod na elektronický deník autorizované osoby (pro 10, proti 5), byl udělen finanční dar 150 000 Kč pro FSv ČVUT v Praze, pro FAST VUT v Brně a pro FAST VŠB-TU Ostrava (pro 11, proti 4) a byla udělena záštita soutěži Hala roku Akademik s finanční odměnou 10 000 Kč (pro 11, proti 4).

Předběžné výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2019

Ing. Motyčka, ekonomický mandatář, předal k dnešnímu jednání výsledky hospodaření ČKAIT k 31. prosinci 2019, které ještě nejsou definitivní. Chybí zaúčtování některých drobných položek, proto lze vycházet z předložených dokumentů. ČKAIT hospodařila s celkovým ziskem cca 5 mil. Kč.

Návrh daňového přiznání a účetní závěrka budou dokončeny v průběhu měsíce února. Budou projednány ekonomickou komisí ČKAIT před shromážděním delegátů. Rovněž Informační centrum ČKAIT, s.r.o., dokončuje roční účetní závěrku a bude zpracovávat návrh daňového přiznání. Dozorčí rada IC ČKAIT, s.r.o., by měla tyto dokumenty projednat 18. března 2020.

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2020

Na dnešním jednání Představenstva ČKAIT byl předložen konečný návrh rozpočtu ČKAIT na letošní rok. V diskusi k němu byly některé položky upraveny. Výsledný návrh je vyrovnaný a bude takto předložen k projednání a schválení shromážděním delegátů 2020 v Praze.

Ing. Hnízdil předložil žádost výboru oblasti Praha na navýšení rozpočtu oblasti Praha na třetího zaměstnance oblasti. Žádost byla projednána a zvýšené nároky na limit režijních nákladů oblasti budou řešeny podle konkrétních údajů a budou kryty z rezervy rozpočtu.

Ing. Křeček doporučuje předsedům finančně podpořit jednoho vítěze krajské soutěže stavby roku do celostátní soutěže Stavby roku (jednomyslně schváleno).

Pojištění autorizovaných osob

Byl proveden dotazníkový průzkum o pojištění soudních znalců z řad členů ČKAIT. Zájem od našich členů je, pojišťovací makléř GrECo může začít vyjednávat s pojišťovnou o podmínkách smlouvy.

Prezentace ČKAIT, využití sociálních sítí

Předseda požádal naši mediální manažerku o zpracování návrhu na rozšíření komunikačních kanálů formou komerčního sdělení v denním tisku, na webových portálech nebo formou článků v odborných časopisech, využitím rozhlasu, nebo dalších sociálních sítí. Bude předloženo shromáždění delegátů v rámci strategie.

Příprava shromáždění delegátů

V souladu s § 9 Volebního a jednacího řádu představenstvo navrhlo všechny kandidáty navržené z oblastních kanceláří do orgánů ČKAIT, čímž připravilo návrh kandidátky pro shromáždění delegátů. Kandidátky budou zaslány delegátům s výroční zprávou. Výroční zpráva je připravena, bude s přílohami odeslaná min. 21 dní před shromážděním delegátů.

Jednání bude řídit 1. místopředseda prof. Ing. Alois Materna, u předsednického stolu budou místopředsedové jako v loňském roce. Na shromáždění delegátů je potřebné projednat a schválit:

  1. Výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2019
  2. Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2020
  3. Vytvoření fondů ze zisku pro rok 2020 – Shromáždění delegátů v roce 2018 schválilo vytváření fondů ze zisku s hospodařením s našetřenými finančními prostředky v případě ztrátového hospodaření ČKAIT. Shromáždění delegátů schválilo možnost čerpat z fondu darů 200 tis. Kč a z fondu reprezentačního 100 tis. Kč. Pro letošní rok předložíme shromáždění delegátů stejný návrh. Naplnění a čerpání fondu investičního bude závislé na tom, zda shromáždění delegátů schválí přestavbu budovy v Sokolské v Praze a v jakém rozsahu. Musí být připraven návrh na financování v letošním roce a případně i příštím. Nejedná se o nákladové položky, které by zatížily rozpočet, ale o nároky na finanční prostředky ze zisku.
  4. Návrh výše členských příspěvků v roce 2021 – Představenstvo navrhuje ponechat členský příspěvek pro rok 2021 ve stejné výši jako dosud, a proto neprovádět žádné výrazné zásahy ve výdajích v mandatorní části rozpočtu (jednomyslně schváleno).
  5. Řády ČKAIT – Žádné změny řádů nebudou předloženy.
  6. Výsledný návrh strategického plánu pro roky 2020–2023
  7. Studie proveditelnosti dostavby budovy ČKAIT v Praze – Ing. Vaverka informoval o třech navržených variantách.

Usnesení shromáždění delegátů bylo v loňském roce průběžně plněno.

Informace o rekodifikaci stavebního práva

Ing. Hladík informoval o přijatých připomínkách, jejich vypořádání a odeslání výstupu jako závazné a doporučující připomínky. Seznámil přítomné s navrženými změnami. V současné době byla vytvořena pracovní skupina při poslaneckém výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde budou řešeny a diskutovány největší rozpory návrhu.

Různé, informace z jednání

Ing. Najdekr hovořil o jednání autorizační rady, kde na svém 305. ­zasedání rada nominovala komisi pro zkušební otázky (KARZO). Informoval o počtu odzkoušených uchazečů o autorizaci v roce 2019 a o úspěšnosti.

Ing. Křeček předložil žádost výboru oblasti Praha na větší prostory. Předložil varianty řešení – přestěhování do větších prostor v budově Komory v Praze, nebo nalezení jiných prostor v pronájmu. Představenstvo doporučuje přestěhování v rámci budovy a předseda projedná možnost s prezidentem ČSSI Ing. Vokurkou. Dále informoval o snaze předsedy APG Ing. Hrdličky, aby geodeti byli autorizovanými osobami a jejich činnost byla přidána mezi vybrané činnosti do autorizačního zákona a stali se členy ČKAIT. Představenstvo tento návrh odmítá. Předseda bude na jednání s MMR, ČKA, ČUZK a Ing. Hrdličkou prezentovat tento závěr.

Ing. Loukota informoval o jednání pracovních skupin pro digitalizaci stavebního řízení v současném stavebním zákoně s účinností 1. 7. 2023.

Ing. Mandík předložil žádosti o záštity – InfraBIM v Polsku, Stavební veletrh Dělejme to chytře, a v rámci veletrhu Stavební konferenci na téma BIM (jednomyslně schváleno).

Ing. Špačková vede elektronický autorizační deník a upozornila na nesprávné číslování stránek na exportované verzi do PDF určené pro tisk.

Ing. Pejchal předložil návrh poroty Ceny Inženýrské komory 2019 (jednomyslně schváleno). Dále informoval o činnosti komise malého a středního podnikání. Komise připravuje seminář Vady a poruchy staveb na VUT v Brně.

Ing. Zdařilová informovala o udělených cenách v celostátní soutěži Stavba roku. V porotě skončila doc. Sedláková, novým předsedou je Ing. arch. Josef Vrana, nově je členkou poroty Ing. arch. Martina Hovořáková. Dále informovala o školení v oblasti bezbariérového řešení staveb.

Ing. Zídek informoval o udělených záštitách konferenci Městské inženýrství Karlovarsko 2020. Získal dotaci v celkové výši 350 tis. Kč. Konference a doprovodný program bude 18.–20. června. Tématem konference je Město a světlo.

Prof. Materna pozval přítomné na Ouverturu Stavebního veletrhu Brno – téma bude vnitřní prostředí budov, přednášející prof. Ing. ­Josef Chybík, CSc., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., a Ing. Petr Blasinski, Ph.D. Informoval dále o přípravě jednání další komise BIM. Je připravován projekt na zaměstnanost ve stavebním oboru z norských fondů.

Ing. Špalek promluvil o jednání komise ZZVZ. Dále informoval o účasti na Inženýrském dni v Mnichově a o skupině vedené Ing. Honzíkem, která iniciuje, aby členové v oboru statika a dynamika získali oprávnění autorizovaného technika oboru pozemní stavby.

Prof. Kabele informoval o jednání pracovní komise pro energetickou náročnost budov v letošním roce, členové komise sledují vývoj zákona o hospodaření energií. Plánuje na podzim uspořádat konferenci.

Následující zasedání: 23. dubna 2020 • 12.–13. června 2020 (Hradec Králové) • 24. září 2020 • 19. listopadu 2020

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.