Mgr. Helena Dalešická

 • Vyhláška o požadavcích na výstavbu po připomínkovém řízení

  Na konci června 2023 bylo zahájeno meziresortní řízení k návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění novely č. 195/2022 Sb. a č. 152/2023 Sb. (NSZ). ČKAIT v červenci uplatnila sto třicet šest připomínek. Zástupci Komory se během podzimu zúčastnili dvou setkání na MMR zaměřených na přípravu této vyhlášky. Vypořádání připomínek bylo zveřejněno na konci roku 2023. Shrnutí v následujícím článku popisuje osud této vyhlášky.

 • Připomínky ČKAIT k návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb

  V meziresortním připomínkovém řízení (MPŘ) se po dlouhém očekávání a předcházejících přípravách 22. prosince 2023, tedy poslední pracovní den před vánočními svátky, ocitl návrh vyhlášky o dokumentaci staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění jeho novel (NSZ). Připomínky bylo možné podávat do 19. ledna 2024.

 • Činnost Legislativně právního střediska ČKAIT ve druhém pololetí 2023

  V roce 2023 předložili navrhovatelé k připomínkám Komory celkem čtrnáct návrhů legislativní i nelegislativní povahy. Středisko legislativně právní (dále SLP) se ve druhém pololetí systematicky zabývalo připomínkováním dvou návrhů prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění jeho novel č. 195/2022 Sb. a 152/2023 Sb. (NSZ), které připravuje MMR k vydání v prvé polovině roku 2024, aby k 1. červenci 2024 nabyly účinnost spolu s účinností NSZ pro všechny druhy staveb.

 • Činnost Legislativní komise ČKAIT

  Legislativní komise ČKAIT se v první polovině roku 2022 zabývala především sledováním nové etapy restrukturalizace stavebního práva ve vztahu k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., tedy projednávání novel o odkladu jeho účinnosti a o změnách jeho původního přijatého textu.

 • Revoluční změny v bezpečnosti práce s vyhrazenými technickými zařízeními

  Ukončení platnosti zavedené vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 Sb. ve znění jejích novel) k 1. červenci 2022 nejspíše v praxi způsobí rozruch. Pro naplnění nových požadavků zákona musí být přijaty nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní zákonem rušené vyhlášky, a to formou nařízení vlády.

 • Právní poradna ČKAIT

  Odpovědi na vaše dotazy k zadávání veřejných zakázek na projektové a stavební práce a oprávnění autorizovaného inženýra pro dopravní stavby k souvisejícím oborově vyčleněným činnostem při realizaci železniční stavby.

 • Autorizační zákon se mění

  V souvislosti s přijetím nového stavebního a změnového zákona se novelizuje i zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oficiálně se již bude nazývat „autorizačním zákonem“, jak mezitím zavedla praxe. Všechny jeho změny vstoupí v účinnost 1. července 2023.

 • Do finále se stavebním zákonem aneb události v cílové rovince

  Proces rekodifikace, který začal v září 2017, se dostává do cílové rovinky. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 26. května 2021 počtem devadesáti dvou hlasů proti sedmdesáti šesti schválila nový návrh stavebního zákona a prošel také tzv. změnový zákon o novelách navazujících právních předpisů. Přinášíme rekapitulaci legislativního procesu od 28. dubna do 26. května 2021.

 • Rekodifikace pošestnácté aneb nastane kolaps stavební správy?

  Kuloární jednání o pozměňovacích návrzích nového stavebního zákona a navazujícího změnového zákona probíhala celý březen a legislativní tvořivost mnoha poslanců se naplno rozjela. Druhé čtení zákona bylo zahájeno obecnou rozpravou 1. dubna 2021. Mnozí řečníci varovali před přijetím stavebního a změnového zákona, do nichž jsou zapracovávány desítky často navzájem nekoordinovaných pozměňovacích návrhů poslanců.

 • Pokuty pro autorizované osoby se zvýší

  Jak návrh stavebního zákona upravil postavení autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě a ve kterých bodech se dotýká postavení ČKAIT při výkonu její působnosti? K pozitivním změnám patří doplnění definice překrývání autorizačních oborů přímo do znění zákona, a to podle požadavků ČKAIT. Změnovým zákonem by také došlo ke zvýšení pokut.

 • Rekodifikace stavebního práva popatnácté aneb dva komplexní pozměňovací návrhy

  Přelom roku 2020 a 2021 byl ve znamení předkládání a projednávání pozměňovacích návrhů k novému stavebnímu zákonu. Ještě v prosinci 2020 představila komplexní návrh skupina poslanců opozičních stran. Další návrh připravoval Radim Fiala (SPD), ale nakonec ho propojil s komplexním návrhem z dílny koaličních poslanců Martina Kolovratníka (ANO), Petra Dolínka (ČSSD) a Lea Luzara (KSČM).