Činnost Legislativně právního střediska ČKAIT ve druhém pololetí 2023

V roce 2023 předložili navrhovatelé k připomínkám Komory celkem čtrnáct návrhů legislativní i nelegislativní povahy. Středisko legislativně právní (dále SLP) se ve druhém pololetí systematicky zabývalo připomínkováním dvou návrhů prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění jeho novel č. 195/2022 Sb. a 152/2023 Sb. (NSZ), které připravuje MMR k vydání v prvé polovině roku 2024, aby k 1. červenci 2024 nabyly účinnost spolu s účinností NSZ pro všechny druhy staveb.

Středisko legislativně právní (SLP) v roce 2023 poskytovalo jako obvykle právní podporu členům ČKAIT i úřadům, obcím a zadavatelům zakázek prostřednictvím odpovědí k dotazům vyjmenovaných tazatelů, položených telefonicky, e-mailem nebo doručených Komoře poštou či datovou schránkou. Některé dotazy zodpovědělo středisko obratem, zatímco o jiných dotazech se radila Legislativní komise (LK) ČKAIT a konkrétní otázky k jednotlivým oborům byly zodpovězeny po poradě s předsedy oborových aktivů či s předsedou autorizační rady ČKAIT.

Zpráva o připomínkování zákonů

Zákon o podpoře bydlení – Z vypořádání za prvé pololetí loňského roku lze uvést, že připomínka Komory k návrhu zákona o podpoře v bydlení byla vysvětlena tím, že navrhovatel MMR neměl záměr pojem sociální bydlení používat ve stejném významu u daňových předpisů, v sociálním zabezpečení a při financování výstavby.

Vyhláška o odpadech – Dalším legislativním podkladem, který ČKAIT připomínkoval, byl návrh vyhlášky o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem předkladatele MŽP. Návrh zaslaný Komorou ve spolupráci s Asociací pro recyklaci stavebních odpadů na recyklaci asfaltu mimo místo vzniku odpadu ovšem ministerstvo zamítlo kvůli zatížení materiálem v nové lokalitě, což navrhovatel MŽP vyloučil.

Zákon o ochraně ovzduší – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, připomínkovala Komora třikrát, jednu připomínku MŽP akceptovalo, druhou akceptovalo jinak.

Vyhláška energetických specialistů – Připomínka z dubna 2023 k návrhu vyhlášky o podmínkách výkonu činností energetických specialistů nebyla dosud vypořádána ze strany MPO.

Zákon o archivnictví a spisové službě – Novelu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, navrhovala Komora zásadní připomínkou doplnit profesní komory jakožto právnické osoby zřízené zákonem jejich zařazením mezi orgány veřejné moci a doplnit také informace o povinných atestacích s ohledem na jejich náklady. Zatím nedošlo k oznámení výsledku vypořádání připomínek ze strany MV.

Zákon o znalcích – Připomínky ČKAIT k návrhu novely zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a dalších předpisech (ZZ), zatím nebyly vypořádány ze strany Ministerstva spravedlnosti. ČKAIT jakožto profesní Komora z oboru stavebnictví k návrhu novely poukázala na problémy znalců a pracovníků znaleckých ústavů, kteří přes svou odbornou způsobilost podle § 5 ZZ nejsou kvalifikovaní a vyjadřují se i ke skutečnostem z oboru bez vlastní kvalifikace pro navrhování a provádění staveb. Komora také opětovně upozornila na nesoulad oborů a odvětví znalců podle vyhlášky č. 505/2020 Sb. s obory autorizací a specializacemi.

Zákony bez připomínek – Komora ponechala bez připomínek navrhované novely a zákony o sociálním podniku, dorovnávacích daních, investičních společnostech, formulářích pro zadávání veřejných zakázek, o občanských průkazech, zabezpečení hydrometeorologické služby, stanovení tříd ochrany k vyhlášce o zemědělském půdním fondu, k návrhu vyhlášky o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy, k zákonu o zaměstnanosti, o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí a k atomovému zákonu.

Připomínkování vyhlášek o požadavcích na výstavbu a o dokumentaci staveb

SLP se ve druhém pololetí 2023 systematicky zabývalo připomínkováním dvou návrhů prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu, které připravuje MMR k vydání v prvé polovině roku 2024 tak, aby k 1. červenci 2024 nabyly účinnost spolu s účinností NSZ pro všechny druhy staveb. Prvně projednávaným byl v létě 2023 návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu a koncem roku potom připravoval tento navrhovatel ve spolupráci s oběma Komorami ČKA i ČKAIT do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o dokumentaci staveb. Spolu se zástupci LK, členy představenstva a předsedy některých oblastních kanceláří Komory se vedoucí střediska legislativně právního účastnila dvou setkání na MMR při přípravě znění vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.