Připomínky ČKAIT k návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb

V meziresortním připomínkovém řízení (MPŘ) se po dlouhém očekávání a předcházejících přípravách 22. prosince 2023, tedy poslední pracovní den před vánočními svátky, ocitl návrh vyhlášky o dokumentaci staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění jeho novel (NSZ). Připomínky bylo možné podávat do 19. ledna 2024.

Ještě před konáním meziresortního připomínkového řízení zahrnovala příprava vyhlášky také konzultace MMR se zástupci Komory. První návrh vyhlášky o dokumentaci staveb prošel na ČKAIT odbornou diskuzí a středisko SLK nashromáždilo připomínky k navrhované projektové dokumentaci v rámci předběžného konzultovaného návrhu dvou prvních příloh vyhlášky od řady jiných komorových orgánů, předsedy Ing. Špalka a z Aktivu Pozemních staveb (APS), který se na přípravě vyhlášky účastnil od roku 2020, tedy již ve fázi definování jejích tezí. Podrobnosti uvedl k tomu ve svém článku v čísle 5/2023 časopisu Z+i Ing. Vejvara, Ph.D. Následně pro setkání 1. prosince 2023 zaslalo MMR už jako podklad celou navrhovanou vyhlášku s textem a všemi přílohami. Poslední pracovní den před vánočními svátky 22. prosince 2023 SLP obdrželo a obratem rozeslalo veškeré podklady k meziresortnímu připomínkovému řízení o návrhu vyhlášky v rámci Komory, které trvalo do 19. ledna roku 2024.

Navrhovaný stručný text nové vyhlášky je doprovázen tabulkovou podobou příloh pro jednotlivé druhy staveb a stupně zpracování projektové dokumentace včetně dokumentace pro povolení bez předcházejícího rozhodování o umístění staveb v územním řízením. Odráží tedy koncepci bez dvojího řízení o umístění a následně o povolení téže stavby, kterou pro zajištění rychlejší procedury NSZ nastolil při sjednocení obou dřívějších stupňů do jednoho řízení o obou náležitostech. Na stejném principu sestavilo Ministerstvo pro místní rozvoj novou strukturu projektové dokumentace pro jednotlivé stupně projektování.

Přílohy vyhlášky předkládají nově koncipovanou skladbu a řazení oddílů projektové dokumentace odděleně pro povolení stavby a pro povolení stavby v případě souboru staveb, zvláštní přílohy přitom určují skladbu a náležitosti dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů a pro povolení sítí technické infrastruktury, pro rámcová povolení, pro změnu využití území a pro provádění a odstranění stavby. Dvě přílohy se věnují speciálně obsahu dokumentace pro rámcové povolení záměrů pro obranu a bezpečnost státu mimo areálů dokončených staveb s rozlišením podle působnosti stavebního úřadu. Obsah dokumentace pro provádění staveb vyhláška předepisuje odděleně pro některé jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 odst. 1 písm. a) NSZ a pro ostatní stavby. Dokumentace pro odstranění a pasport stavby spolu s náležitostmi stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě návrh uzavírají.

Návrh nové vyhlášky bohužel jen velmi málo zohlednil závěry z přípravných diskuzí a pracovních jednání, kterých se Komory ČKAIT a ČKA zúčastnily. K připomínkování návrhu nové vyhlášky o dokumentaci staveb se profesní Komory inženýrů, techniků a architektů cítí nejvíce povolanými připomínkovými místy, neboť práce členů Komor z řad projektantů se tímto předpisem bude řídit na základě NSZ. Před samotným meziresortním řízením se konalo na MMR setkání, kde jeho Odbor stavebního řádu představil paragrafové znění svého návrhu v první připravené podobě zástupcům hlavních připomínkových míst včetně ČKAIT.

Skladbu navrhované projektové dokumentace zástupci MMR projednali před vyhlášením návrhu v meziresortním připomínkovém řízení také v rámci pracovní skupiny práva hmotného s reprezentanty obou profesních Komor, zejména s předsedou Ing. Špalkem, a na jeho popud se návrh částečně upravil. K připravovanému návrhu vyhlášky se prostřednictvím zástupců Komora vyjadřovala v tom smyslu, aby struktura navrhované dokumentace staveb členila odděleně od sebe architektonické a stavebně-technické/konstrukční řešení. Se změnou užívaných termínů vyhlášky v návrhu splynuly obory projektantů a došlo i ke sloučení statické části s dalšími stavebními profesemi. V dalším předloženém návrhu jsme požadovali oddělit minimálně ve výkresové části dokumentace pro technologii a technická zařízení od stavební části. Praktické hledisko Komor odráží zejména požadavek na respektování rozsahů oprávnění pro zpracovatele projektové dokumentace s ohledem na vymezení jeho oborové autorizace a s tím také spojenou odpovědnost. Při spolupráci více autorizovaných projektantů na téže části projektové dokumentace by nešlo oddělit od sebe část zpracovanou jednotlivými profesemi.

Pozemní inženýři návrh vyhlášky nejprve zcela odmítli

Aktiv pozemních staveb (APS) ČKAIT, který se od přípravy tezí vyhlášky o dokumentaci staveb v roce 2020 soustředil na její formování, v první fázi připravovanou vyhlášku zcela odmítl a vyjádřil nesouhlas s jejím konceptem. Po dalším zpracování na setkání APS dne 15. ledna 2024 konstatoval zlepšení návrhu, který pak už shledal spíše přijatelným.

Ve stejném termínu k 15. lednu 2024 měly komorové orgány, oblastní výbory a profesní aktivy jednotlivých oborů interní termín k podání připomínek Komoře. Připomínky měly být zaslány ve formátu návrhů na změnu textu s vyznačením revizí, protože podle legislativních pravidel vlády přijímá navrhovatel definovaný formát připomínky sestávající z původníhonově opraveného textu s odůvodněním. Bez formulace nového návrhu nelze tedy uplatnit žádnou připomínku, pouhými komentáři návrhů se totiž nemohla Komora prezentovat v předepsaném formátu, aby přitom vyhověla pravidlům pro meziresortní připomínkové řízení.

Na řadě připomínek se shodly obě Komory

Připomínky k návrhu vyhlášky zpracovaly aktivy geotechniků, statiky a dynamiky staveb, dopravních staveb a od technologů přišlo doplnění technicko-ekonomických atributů budov o přípojky. Nejucelenější návrh částí revidované vyhlášky o projektové dokumentaci staveb pak předložila Legislativní komise, od které spolu s Komisí pro zadávání veřejných zakázek přišlo též upozornění na nutnou reflexi změn u dokumentace pro provádění stavby do předepsaného obsahu zadávací dokumentace podle prováděcí vyhlášky k zadávání veřejných zakázek. Své komentáře a návrhy sdíleli zástupci ČKAIT s architekty z ČKA, kteří navrhovali i doplnění preambulí k jednotlivým přílohám pro vysvětlení jejich účelu. Tato vysvětlení nakonec architekti vložili do návrhu textu vyhlášky.

Z doručených připomínek měli zúčastnění zástupci připomínkujících na setkání 17. ledna 2024 sjednotit za celou Komoru relevantní návrhy pro jejich odeslání prostřednictvím eKLEP navrhovateli vyhlášky Ministerstvu pro místní rozvoj. Na jednání proběhla obecná diskuze a na jejím podkladě byly vybrané připomínky zanesené do návrhu textu celé vyhlášky i s přílohami.

Předmětem diskuzí při přípravách návrhu vyhlášky se staly i rozdíly mezi stavbou složenou z jednotlivých objektů a provozních souborů a souborem staveb ve smyslu § 5 NSZ. Diskutovalo se i to, že dokumentace pro provádění stavbyrealizační dokumentace zhotovitele bývají navzájem zaměňovány z důvodu neznalosti jejich rozlišení. Do údajů zapisovaných ke každému typu dokumentace doplnila Komora údaje o stavebníkovi jako základní identifikaci stavebního záměru. Příliš rozvětvené číslování dílčích částí navrhla Komora označit alternativně písmeny.

Připomínkoval se obsah i členění příloh

Předmětem připomínek bylo členění jednotlivých příloh vyhlášky i jejich uplatnění. V připomínkách Komora navrhla řazení údajů v souhrnné technické zprávě postupně od pozemku a území ke stavbě a následně jejím prvkům. Do projektové dokumentace na podnět aktivu PBS Komora navrhla uvést i zařazení záměru do příslušné kategorie požární bezpečnosti s odkazem na zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění a nakonec zařadila i návrh upravit vyhláškou také rozsah dokumentace pro stavby v přechodném období podle ustanovení § 329 odst. 1 písm. b) NSZ, a to v samostatné příloze vyhlášky. Navrhli jsme i zavedení jednotných zkratek pro typy projektové dokumentace, aby nedocházelo k jejich záměnám.

K jednotlivým položkám dokumentace navrhla Komora, aby projektant zvolil jejich uplatnění podle situace a druhu stavby a podobně také aby určil podle podmínek záměru potřebný rozsah prováděných průzkumů, které budou provedeny podle dohody se stavebníkem. Na volbě projektanta by mělo zůstat také měřítko dokumentace či projektové dokumentace. Komora podala připomínky jednak v tabulkovém přehledu s předepsaným obsahem (text/návrh jeho změny/odůvodnění) v jednotlivých sloupcích a také pro lepší přehled v textovém souboru s vyznačenými revizemi. Čtyřicet připomínek navrhla Komora jako doporučujících a šedesát osm jako připomínek zásadních.

Podle harmonogramu a navrhované účinnosti by měl navrhovatel v následujícím období vypořádat veškeré doručené připomínky k návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb a se všemi předepsanými kroky směřovat k vydání vyhlášky ve Sbírce zákonů do 30. června 2024, aby mohla začít platit a nabyla účinnost k 1. červenci 2024. K tomu připomínáme, že NSZ byl novelizován ustanoveními o dočasném překlenutí přechodných období za použití současné vyhlášky č. 499/2006 Sb. v jejím platném znění, a proto se uplatní v přechodném období až do roku 2027 paralelně obě: stará i nová úprava projektové dokumentace a dokumentace staveb. Děkujeme všem, kdo se svými konstruktivními připomínkami tohoto řízení účastnili. O vypořádání připomínek budeme prostřednictvím webové stránky v oddíle Rekodifikace a časopisu Z+i opět informovat.

 

DALŠÍ ČLÁNKY NA TÉMA REKODIFIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA V TOMTO VYDÁNÍ

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.