Daňových novinek pro rok 2024 je hodně

V prosinci 2023 vyšel ve Sbírce zákonů dlouho očekávaný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Tento zákon novelizuje více než šedesát různých zákonů. Účinnost většiny ustanovení byla hned 1. ledna 2024, takže pro letošní rok je nutné počítat s některými výraznými změnami v oblasti daní a účetnictví.

Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob

 • úprava progrese při výpočtu daně
  • v zákoně zůstávají dvě sazby daně (15 % a 23 %), ale vyšší sazba daně se uplatní na příjmy přesahující 36násobek minimální mzdy, tj. 1 582 812 Kč
  • pro rok 2023 platí limit 48násobek minimální mzdy, tj. 1 935 552 Kč
 • změna podmínek při uplatnění slevy na manželku/manžela
  • slevu bude možné uplatnit ve stejné výši, ale pouze v případě, kdy poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem do věku 3 let
  • zůstává podmínka, že druhý z manželů nesmí mít vlastní příjmy přesahující 68 000 Kč
 • zrušení slev na dani
  • je zrušena sleva pro studenta
  • je také zrušeno tzv. školkovné, tedy sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení
 • zrušení odčitatelné položky
  • je zrušena možnost odečtu členských příspěvků odborům ze základu daně
 • produkty spoření na stáří
  • stát bude dále podporovat spoření na stáří a kromě současného spoření v penzijním spoření a životním pojištění bude možné odečíst od základu daně také příspěvky do tzv. dlouhodobého investičního produktu
  • maximální odečet od základu daně bude ve výši 48 000 Kč, jde o společný limit
  • aby byl nově u zaměstnavatele příspěvek uznatelným nákladem a u zaměstnance osvobozeným příjmem v případě příspěvku na životní pojištění, musí být toto pojištění uzavřeno alespoň na 10 let (předchozí minimální lhůta byla 5 let)
  • také v případě pojistného plnění pro případ dožití je nutné mít sjednanou částku alespoň 40 000 Kč v případě pojistky sjednané na 10 až 20 let anebo 70 000 Kč v případě pojistky sjednané na více než 20 let
  • u zaměstnavatele jsou tyto příspěvky daňovým nákladem
  • současně v rámci penzijního připojištění dojde v průběhu roku 2024 k úpravám ve výši státních příspěvků (v této oblasti doporučuji sledovat příslušnou problematiku)
 • paušální daň – zvýšení měsíčních záloh
  • poplatníci, kteří jsou v paušálním režimu, budou nově platit v prvním pásmu platit zálohy ve výši 7 498 Kč (6 208 Kč v roce 2023), ve druhém pásmu je záloha ve výši 16 745 Kč a ve třetím pásmu 27 139 Kč
  • ostatní podmínky zákona zůstaly stejné
 • zvýšení limitu pro osvobození ostatních příjmů
  • zvyšuje se limit osvobození pro ostatní příjmy z 30 000 Kč na 50 000 Kč
  • limit platí pro každý druh příjmu zvlášť, ale v zákoně jsou stanoveny výjimky

Změny v oblasti příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání)

 • používání služebních aut k soukromým účelům
  • poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci automobil k soukromým účelům, považuje se jeho cena za příjem zaměstnance
  • pokud jde o běžné vozidlo, je příjem ve výši 1 % jeho vstupní ceny, u nízkoemisního vozidla je příjem 0,5 % ceny a u bezemisního vozidla je příjem 0,25 % ceny
 • příspěvky na stravování
  • všechny typy příspěvků na stravování poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci (stravenky, stravovací paušál, závodní stravování) jsou u zaměstnance osvobozené pouze do výše 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin
  • v roce 2024 jde o příspěvek v maximální výši 116,20 Kč
  • pokud dostane zaměstnanec příspěvek vyšší, bude podléhat zdanění
  • u zaměstnavatele budou veškeré příspěvky na stravování daňovým nákladem
 • zaměstnanecké benefity
  • podle původního návrhu mělo být zrušeno osvobození při poskytování nepeněžních příspěvků na sport, kulturu, zdravotnictví apod.
  • nakonec zůstaly podmínky zákona stejné, je tedy dále možnost poskytovat nepeněžní příspěvky na zboží a služby zdravotního, léčebného a hygienického charakteru od zdravotnických zařízení, na vzdělávání, rekreace, návštěvy sportovních a kulturních zařízení, školné v mateřských školkách a na knihy
  • je pouze omezena maximální výše ročního nepeněžního příspěvku osvobozeného od daně do výše poloviny průměrné mzdy, v roce 2024 jde o částku 21 983 Kč
  • u zaměstnavatele jsou tyto příspěvky nedaňovým nákladem
 • dohody o provedení práce
  • v této oblasti se očekávají výrazné změny, ale zatím je účinnost posunuta až na 1. červenec 2024
  • měla by být spuštěna centrální databáze, kam by byly vkládány všechny dohody
  • současně by měl být stanoven limit ve výši 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele (10 500 Kč v roce 2024) a 40 % u více zaměstnavatelů (17 500 Kč v roce 2024)
  • vše, co bude nad tyto limity, bude podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění
  • podle posledních zpráv by v této oblasti mělo dojít před účinností ještě k dalším úpravám

Změny zákona o pojistném na sociální zabezpečení

 • od roku 2024 jsou zaměstnanci poplatníky nemocenského pojištění, sazba je 0,6 %
 • vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění je nově ve výši 55 % (v roce 2023 šlo o 50 %), minimální vyměřovací základ se bude zvyšovat v dalších letech až na 40 % průměrné mzdy

Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob

 • změny v oblasti zaměstnaneckých vztahů jsou popsány výše v textu změn u fyzických osob
 • zvýšení sazby daně z příjmů ze současných 19 % na 21 %
 • možnost nezahrnování nerealizovaných kurzových rozdílů do základu daně (nyní se veškeré kurzové rozdíly –realizované i nerealizované – zahrnují do základu daně)
  • nově je možnost nerealizované kurzové rozdíly nezahrnovat do základu daně, je ale nutné tímto způsobem postupovat u veškerých nerealizovaných kurzových rozdílů, u veškerého majetku a závazků, a tedy jak v případě kurzových ztrát, tak v případě kurzových zisků
  • pokud bude poplatník tímto způsobem postupovat, bude nutné podat na finanční úřad oznámení a systém bude nutné využívat minimálně 3 roky
 • tiché víno již nebude možné poskytovat jako daňově uznatelné reklamní a propagační předměty
 • omezení vstupní ceny pro účely odepisování u osobních aut kategorie M1
  • u osobních aut uvedených do užívání od 1. ledna 2024, resp. od prvního dne zdaňovacího období započatého v roce 2024 je omezena vstupní cena pro účely daňového odepisování maximálně do výše 2 mil. Kč
  • daňový odpis z částky převyšující tuto cenu není možné uplatnit
  • toto omezení bude platit i pro auta pořízená na finanční leasing
  • v případě operativního nájmu zde žádné omezení není
 • mimořádné odpisy
  • nový hmotný majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině, který je pořízený do 31. prosince 2023, je možné daňově odepsat za dobu 12 nebo 24 měsíců
  • nově je možné využít mimořádné odpisy pouze u tzv. bezemisních vozidel, která jsou v zákoně nově definována jako „silniční motorová vozidla, která používají jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jiná silniční motorová vozidla, jejichž provoz nemá žádné emise CO₂“
 • přepočet měny pro výpočet daně z příjmů, účtování ve funkční měně jiné než české koruny
  • změna v návaznosti na novelu zákona o účetnictví
  • nově je stanovena možnost účtovat v tzv. funkční měně, kterou může být euro, britská libra nebo americký dolar
  • funkční měna v zákoně o účetnictví je definována jako měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí
  • tato definice vychází z mezinárodních účetních standardů a mělo by být dále upřesněno, jaké jsou konkrétní podmínky
  • v zákoně o daních z příjmů je nově uvedeno, jakým způsobem se tato cizí měna bude přepočítávat na české koruny
  • daň z příjmů se v návaznosti na změny v zákoně o účetnictví vypočte v této cizí měně, ale pro účely zpracování daňového přiznání bude nutné přepočítat daň na české koruny
  • protože se jedná o změnu až pro zdaňovací období započaté v roce 2024, je možné, že v průběhu roku 2024 dojde i v této oblasti ke změnám a bude možné vyplnit i daňové přiznání v cizí měně

Změny v oblasti daně z přidané hodnoty

 • místo jedné základní sazby (21 %) a dvou snížených sazeb (10 % a 15 %) jsou v roce 2024 nově pouze dvě sazby, základní ve výši 21 % a snížená ve výši 12 %
 • do snížené 12% sazby patří např.:
  • potraviny mimo nápoje, pitná voda; stavební práce a převod nemovitostí u sociálního bydlení; stravovací služby mimo nápoje; ubytovací služby; teplo, vodné, stočné; hromadná doprava osob; kultura, noviny a časopisy – včetně elektronických
 • do základní sazby patří od roku 2024 např.:
  • nápoje (alkoholické i nealkoholické) kromě pitné vody a mléka; kadeřnické služby; opravy obuvi; opravy kol; palivové dřevo; sběr komunálního odpadu
 • knihy jsou od roku 2024 v nulové sazbě DPH
 • stejně jako v případě daně z příjmů, i v oblasti DPH je maximální odpočet při pořízení osobního automobilu ve výši 420 000 Kč, jde tedy o vozidlo v ceně do 2 mil. Kč

Změny v oblasti daně z nemovitých věcí

 • sazby daně z pozemků i ze staveb se zvyšují o cca 80 %
 • v určitých případech je nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.