Poradní sbor ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb

První ustavující jednání poradního sboru se uskutečnilo 9. ledna 2024. Přítomen byl také předseda Komory Ing. Robert Špalek. Za Komoru byla členem Poradního sboru jmenována Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., která se tématu bezbariérového užívání dlouhodobě věnuje, a jejím zástupcem se stal Ing. Michal Radimský, Ph.D. Oba dva se v současné době podílí na tvorbě nové české technické normy ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání, která bude závaznou normou v rámci nové prováděcí vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

Před více než rokem započala první jednání mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a neziskovým sektorem k problematice bezbariérového užívání staveb, jež byla vyvolána nedodržováním požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a chybnými řešeními v předkládaných projektových dokumentacích do Národního rozvojového programu mobility pro všechny. V této souvislosti Ministerstvo pro místní rozvoj na sklonku roku 2022 realizovalo jednání s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů a následně byla při MMR na počátku roku 2023 ustanovena pracovní skupina k problematice bezbariérového užívání. Po ročních debatách a na základě požadavku neziskového sektoru byl poté v závěru roku 2023 ustaven Poradní sbor ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb.

Tento Poradní sbor je odborným poradním orgánem ministra pro místní rozvoj pro vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb. Činnost Poradního sboru zabezpečuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Mezi základní body působnosti Poradního sboru patří tyto:

 • dává doporučení k efektivnímu rozvoji přístupnosti a předkládá návrhy na zlepšení přístupnosti,
 • vyjadřuje se k návrhům zákonů a prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj z hlediska přístupnosti,
 • připravuje konkrétní návrhy pro tvorbu koncepčních materiálů z hlediska přístupnosti,
 • poskytuje informace ohledně aplikační praxe právních předpisů týkající se přístupnosti v gesci Ministerstva pro místní rozvoj,
 • spolupracuje s ostatními orgány zřízenými za účelem rozvoje přístupnosti napříč ústředními správními orgány,
 • plní další úkoly uložené mu ministrem pro místní rozvoj.

Předsedou Poradního sboru je ministr pro místní rozvoj, místopředsedou Poradního sboru je vrchní ředitelka Sekce veřejného investování výstavby a sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj.

Členy Poradního sboru jsou:

 • předseda Poradního sboru,
 • místopředseda Poradního sboru,
 • zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva,
 • 4 zástupci nestátních neziskových organizací sdružujících osoby se zdravotním znevýhodněním,
 • 3 zástupci Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením,
 • 2 zástupci Ministerstva pro místní rozvoj,
 • 1 zástupce Ministerstva dopravy,
 • 1 zástupce Ministerstva kultury,
 • 1 zástupce Ministerstva vnitra,
 • 1 zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
 • 1 zástupce Ministerstva zdravotnictví,
 • 2 zástupci veřejného ochránce práv,
 • 1 zástupce České komory architektů,
 • 1 zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
 • 4 zástupci vysokých škol technického směru nebo architektury zabývajících se přístupností prostředí s akreditovanou výukou stavebnictví.

Konkrétní členy Poradního sboru a jejich zástupce jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj, přičemž členství v Poradním sboru je nezastupitelné.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.