Přístupnost a bezbariérové užívání staveb bylo tématem konference ombudsmana

Bezbariérové užívání a přístupnost staveb jsou nezpochybnitelné veřejné zájmy. Klíčovou roli hrají stavební úřady, které jsou odpovědné za to, že záměr bude povolen, proveden a užíván v souladu s požadavky bezbariérovosti. Na postupy stavebních úřadů včetně odvolacích v této oblasti se proto veřejný ochránce práv zaměřil ve výzkumném šetření.

Veřejný ochránce práv, JUDr. Stanislav Křeček, a jeho zástupce, JUDr. Vít Alexandr Schorm, uspořádali 29. listopadu 2023 konferenci o aktuálních tématech přístupnosti veřejného prostoru. Diskutovali se zástupci odborné veřejnosti zejména z řad Ministerstva pro místní rozvoj, stavebních úřadů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zástupci akademické sféry a organizací hájícími zájmy lidí s postižením.

Stavební úřady často udělují výjimky z požadavku na přístupnost

Ombudsman zjistil, že stavební úřady jsou si vědomy nezbytnosti posuzovat záměry z hlediska splnění požadavků bezbariérové vyhlášky a také je posuzují. Stavební úřady však jen zřídkakdy přistupují k uplatnění dozorových oprávnění, aby uložily vlastníkovi či stavebníkovi uvést stavbu do souladu s požadavky bezbariérovosti. Ze shromážděných dat rovněž vyplynulo, že ve většině případů bylo vyhověno žádosti o udělení výjimky z požadavků na bezbariérové užívání staveb. Z toho však nelze bez dalšího dovodit, že stavební úřady ustupují investorům a automaticky jim povolují výjimky z požadavků bezbariérové vyhlášky.

Veřejný ochránce práv se na tuto skutečnost ve své další činnosti proto zaměří, zejména bude v šetřených kauzách vyhodnocovat, zda jsou splněny podmínky pro udělení výjimky. Dosud ombudsman řešil jednotky případů, ve kterých stěžovatelé nesouhlasili s povolením výjimky. Drtivá většina stavebních úřadů včetně odvolacích uvedla, že spolupracuje s organizacemi, které hájí lidi se zdravotním postižením. Nejčastěji zmiňovaly spolupráci s Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.

Výsledky výzkumu o přístupnosti veřejných budov nebyly uspokojivé

V rámci konference byl představen také další výzkum, ve kterém zástupce ombudsmana hodnotil přístupnost vybraných budov v krajských městech, Praze a Příbrami. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jsou určité budovy – např. nemocnice, pošty, úřady práce, správy sociálního zabezpečení či soudy – reálně přístupné pro lidi s postižením. Mapování přístupnosti budov a v nich poskytovaných služeb pro lidi s postižením provedli sami lidé s osobní zkušeností.

Výsledkem výzkumu je zjištění, že ani jedna z šesti zkoumaných budov není stoprocentně přístupná, a ani se k této hodnotě neblíží. Nejvíce jsou přístupné budovy pro lidi s tělesným postižením, což je pravděpodobně dáno i tím, že právě na jejich potřeby reaguje nejvíce požadavků právní úpravy. Nejhůře jsou budovy přístupné pro lidi se sluchovým postižením, a to kvůli potřebě zajištění přepisu mluveného slova či možnosti komunikovat českým znakovým jazykem.

Nový zákon požadavek přístupnosti posiluje

Zabývat se otázkou přístupností je aktuální v dnešní době tím více, že byl přijat nový stavební zákon – nová právní úprava veřejného stavebního práva. Jsou přijímány prováděcí vyhlášky. Odborná veřejnost včetně organizací, které hájí lidi se zdravotním postižením, pracují na nové české technické normě k přístupnosti. Obsah této normy je jedním ze stěžejních bodů v diskuzích členů a členek nově vzniklého Poradního sboru ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb.

Veřejný ochránce práv bude pečlivě sledovat a vyhodnocovat postupy stavebních úřadů při uplatnění nového stavebního zákona včetně požadavku na přístupnost jako veřejného zájmu. Pokud zjistí v aplikační praxi systémové nedostatky, bude ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími odbornými subjekty včetně České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě usilovat o nápravu.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.