Vyhláška o požadavcích na výstavbu po připomínkovém řízení

Návrh nové vyhlášky o požadavcích mění nebo ruší řadu požadavků, například na oslunění.
Na obrázku prosluněný pobytový prostor Centra komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové, které získalo čestné uznání v kategorii občanské a bytové stavby v rámci soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2023
Návrh nové vyhlášky o požadavcích mění nebo ruší řadu požadavků, například na oslunění. Na obrázku prosluněný pobytový prostor Centra komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové, které získalo čestné uznání v kategorii občanské a bytové stavby v rámci soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2023

Na konci června 2023 bylo zahájeno meziresortní řízení k návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění novely č. 195/2022 Sb. a č. 152/2023 Sb. (NSZ). ČKAIT v červenci uplatnila sto třicet šest připomínek. Zástupci Komory se během podzimu zúčastnili dvou setkání na MMR zaměřených na přípravu této vyhlášky. Vypořádání připomínek bylo zveřejněno na konci roku 2023. Shrnutí v následujícím článku popisuje osud této vyhlášky.

Vyhláška má být vyhlášena do konce června 2024 s účinností od 1. července 2024, kdy nahradí dosavadní prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění (SSZ). Skládá se z devadesáti osmi paragrafů a čtrnácti příloh. Technické podmínky pro dopravní stavby budou upravené samostatnou vyhláškou Ministerstva dopravy, pouze pohyb na neveřejných komunikacích lze upravit touto vyhláškou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Účelem nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu je podle § 137 NSZ rozpracovat požadavky na vymezování pozemků, umísťování staveb a technické požadavky na stavby. Zmocnění k jejímu vydání pro provedení zákona je obsaženo v § 152 NSZ. Vyhláška se uplatní s celostátní působností, nevyhlásí-li jinou úpravu požadavků na výstavbu v daném místě územní samosprávné celky. Odlišné podmínky pro umísťování staveb mohou stanovit také regulační a územní plány. Hlavní město Praha, statutární města Brno a Ostrava mohou vydávat vlastní předpisy specificky laděné pro místní podmínky, nejedná-li se o stavby dopravní či umístění technické infrastruktury. K těmto předpisům bude mít vyhláška o požadavcích na výstavbu podpůrnou účinnost, doplní je v případě chybějících ustanovení.

Aplikace podmínek a požadavků ve vyhlášce stanovených na dokončené stavby při jejich změnách, při údržbě či změně užívání, stejně jako na dočasné stavby a zařízení staveniště či kulturní památky, zóny a rezervace se bude vymezovat rozsahem umožněným technickými a stavebně-technickými důvody nebo i jiným veřejným zájmem. Z vyhlášky budou možné výjimky podle podmínek a ustanovení zákona a vyhlášky samotné v části sedmé v § 97.

Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky přiznává inspiraci dosavadními vyhláškami o obecných a technických poža­davcích na využívání území, na stavby i jejich bezbariérové užívání, navazuje na obecné požadavky pro hlavní město Prahu a sjednocuje i technické požadavky z Ministerstva zdravotnictví na hygienu, vodovody a kanalizace, pyrotechniku, hornickou činnost, výbušniny, státní báňskou správu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zapracovává požadavky na stavby pro plnění funkcí lesa a pro vodní díla.

V příloze 14 je soupis norem, na něž vyhláška odkazuje

Návrh vyhlášky odkazuje na mnohé technické normy. Soupis odkazovaných závazných norem je po úpravě na základě připomínkového řízení obsažen v příloze č. 14 vyhlášky. Určené závazné normy podle této vyhlášky mají být bezplatně přístupné. Odkazem na technickou normu je kupříkladu upravena stavba pro vězeňskou službu.

V neposlední řadě transponuje tento prováděcí předpis směrnice Evropského parlamentu do národního práva České republiky mimo jiných oblastí také čištění odpadních vod, zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a dodávky energií, energetickou náročnost budov, výtahy a jejich bezpečnostní komponenty, prostor pro přechovávání zbraní, střeliva a muniční skladiště. Vyhláška podléhá notifikaci podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/1525.

Vyhláškou dojde k úpravě hospodaření se srážkovými vodami a stanovení podmínek pro využití šedé vody. V rámci ochrany životního prostředí dbá navrhovatel vyhlášky na hospodárnost a uskutečnění cílů národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu.

Rozdíly mezi obytným a pobytovým prostorem

Návrh vyhlášky přináší na základě NSZ definované pojmy, jakými například bude „obytný prostor“. Ve vazbě na hodnocení zastínění obytných místností bude takto posuzována adekvátní část místnosti, v níž převažuje její uživatelská a nikoliv komunikační funkce, tedy ne celá obytná místnost. „Pobytový prostor“ obdobně jako obytný prostor je součástí obytné místnosti. „Pobytová místnost“ má splnit požadavky na větrání, denní a umělé osvětlení, velikost, výšku. „Ubytovací jednotkou“ budou jak stavby pro dočasné, tak také pro trvalé sociální bydlení.

Způsob vypořádání připomínek ČKAIT

Meziresortní připomínkové řízení neumožnilo přes portál eKLEP elektronické knihovny legislativního procesu podání jiných než doporučujících připomínek ČKAIT. Další připomínková místa vložila připomínky s poznámkou, že jde o „zásadní připomínky“ k návrhu. Spolu se zástupci ČKAIT z Legislativní komise, členy představenstva a předsedy některých oblastních kanceláří Komory se vedoucí Střediska legislativně právního účastnila dvou setkání na MMR při přípravě znění vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Vypořádání spolu s novým zněním textu vyhlášky uveřejněné poslední předvánoční pracovní den 22. prosince 2023 nepřineslo žádné zamítnutí. Veškeré návrhy vypořádalo MMR jejich akceptací, byť i částečnou, či jiným způsobem zapracování do textu nebo zdaleka nejčastěji jejich vysvětlením.

Komora uplatnila celkem sto třicet šest připomínek, z toho byla osmdesát jedna připomínka vysvětlena, třicet čtyři akceptovány jinak, dvě připomínky byly částečně akceptovány: upřesnění dalších negativních vlivů na založení stavby z hlediska nežádoucí interakce se stavbou a doplnění pasivní zóny povodně k záplavovému území. Osmnáct připomínek bylo akceptováno, mezi jinými návrhy k zastínění navrhovanou stavbou a doplnění odkazu na vyhlášku o vodních cestách č. 222/1995 Sb. Některé akceptované připomínky zapracoval navrhovatel „ve znění ostatních připomínek“. Staly se součástí hromadné úpravy, pomocí které došlo k zapracování vícera navrhovaných změn najednou.

Požadavek Komory na odkazy u přílohy sedmé vyhlášky s názvem „Infrastruktury pro alternativní paliva“ k parametrům podle norem vzal navrhovatel na vědomí, stejně jako odkaz z Ministerstva zemědělství na směrnici Evropského parlamentu, podle které má lodní doprava v budoucnu přecházet na alternativní paliva. Jedna připomínka složená ze tří různých návrhů na doplnění odkazů byla řešena podle jednotlivých částí. Požadavky na hrazení bystřin a strží byly po dohodě s MZe přesunuty do části navrhované vyhlášky týkající se staveb pro plnění funkce lesa. Naopak odkazy na jednotlivé paragrafy zákona či na technické normy, které naše Komora požadovala, nebyly do textu zapracovány.

Z podnětu ČKAIT byly zrušeny některé požadavky na oslunění, které jsou také obsaženy v technických normách. Doplněn na základě připomínek Komory byl maximální parametr vzdálenosti k parkovacímu stání a jeho určení jako nejkratší spojnice. Navrhovaný pojem „sdružené osvětlení“ u zdravotnických lůžek vypustil navrhovatel na základě upozornění ČKAIT na jeho kolizi s požadavky na „denní osvětlení“.

Přijaty byly připomínky z Komory k zavedení bezbariérově přístupných šaten a hygienických zařízení ve sportovních zařízeních a také dostupnost informací pro orientaci osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientaci akustickou formou pro nevidomé a slabozraké. K založení stavby bylo doplněno, že je třeba zpracovávat geotechnický průzkum na základě případných nežádoucích vlivů.

Po meziresortním připomínkovém řízení je vyhláška přehlednější

Po úpravě a přeformulování některých pojmů v meziresortním připomínkovém řízení se jeví text návrhu vyhlášky celkově přehlednější a jasnější. Do § 93 návrh vyhlášky v nové podobě výslovně zavádí princip možného splnění jejích požadavků i jiným technickým řešením, pokud se prokáže, že navržené řešení garantuje nejméně základní požadavky na stavby podle stavebního zákona. Odchylky geometrických parametrů jsou přitom limitovány a upraveny s odkazem na normu. K parkovacím stáním přidala úprava podle druhu a účelu staveb také parkovací místa pro jízdní kola.

V příloze č. 1 došlo k mnohým úpravám ohledně počtu předepsaných míst pro parkování k jednotlivým typům budov a dalších staveb.

Podle účelu prostoru se v tabulce v příloze č. 2 upravuje jeho větrání.

Předepsané požadavky pro koupaliště a sauny se řadí do přílohy č. 6.

Příloha č. 8 definuje nově mnohé pojmy pro vodní dílo (odběrný objekt, výpustný objekt, kontrolní povodňovou vlnu, shybku či bezpečnostní přelivné zařízení a vakový jez). Stavbou pro úpravu vody se rozumí i nádrž pro jímání vody bez technologie.

Změny doznaly také parametry prostor pro přechovávání zbraní, střeliva a muniční skladiště zařazené do přílohy č. 11 a technické požadavky na stavby určené k nakládání s výbušninami v příloze č. 12.

Připomínky ČKAIT, jejich vypořádání i upravené znění návrhu vyhlášky jsou na webové stránce zveřejněny v oddílu Informace v záložce Rekodifikace spolu s dalšími dokumenty dokládajícími vývoj tohoto dokumentu se všemi souvislostmi jako dokument 199 na ckait.cz/rekodifikace-stavebniho-prava-novy-stavebni-zakon.

 

DALŠÍ ČLÁNKY NA PODOBNÉ TÉMA V TOMTO VYDÁNÍ

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.