Zásadní požadavek ČKAIT k návrhu nové vyhlášky o projektové dokumentaci byl přijat jen částečně

Návrh nové vyhlášky o projektové dokumentaci staveb vzešel z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. Autorizované osoby, pro něž je tato vyhláška hlavním pracovním nástrojem, se k ní mohly vyjádřit až ve druhé polovině roku 2023. Přesto mu mnozí z řad autorizovaných osob věnovali desítky hodin.

V polovině října 2023 ČKAIT odeslala MMR zásadní připomínku k návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb, v níž navrhovala zachování tradičního členění obvyklé u dosud platné vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., a to následovně:

 • A – Základní údaje o stavbě jsou nyní nazvány průvodní list.
 • B – Zahrnuje souhrnnou technickou zprávu s obvyklým poměrně rozsáhlým popisem řešení stavby.
 • C – Obsahuje celkem čtyři typy situací s možností doplnění další situace se speciálním obsahem.
 • D – Vlastní stavební dokumentace se člení na:
  • část D1 – Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů
   • D1.1. Architektonické a stavební řešení
   • D1.2. Základní statické posouzení
   • D1.3. Požární bezpečnost
   • D1.4. Technická zařízení
  • část D2 – Dokumentace technologických a výrobních zařízení
 • E – Dokladová část

____________________________________________________

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Jaká je struktura návrhu nové vyhlášky o projektové dokumentaci (k 19. lednu 2024)

Vyhláška má mít 12 poměrně stručných paragrafů a k tomu 12 rozsáhlých příloh. (viz 198. Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb k NSZ v MPŘ k připomínkám z 22.12.2023)

Seznam příloh:

 1. Obsah dokumentace pro povolení stavby
 2. Obsah dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů
 3. Obsah dokumentace pro povolení stavby sítí technické infrastruktury
 4. Obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb
 5. Obsah dokumentace pro rámcové povolení, nejde-li o záměry v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb
 6. Obsah dokumentace pro rámcové povolení v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb
 7. Obsah dokumentace pro povolení změny využití území
 8. Obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o jednoduchou stavbu podle přílohy č. 2 odst. 1 písm. a) zákona
 9. Obsah dokumentace pro provádění jednoduché stavby podle přílohy č. 2 odst. 1 písm. a) zákona
 10. Obsah dokumentace pro odstranění stavby
 11. Obsah pasportu stavby
 12. Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě

 

Citace z nového stavebního zákona

 • 157 Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru

(1) Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace pro

 1. povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“), s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. c) a e) až p) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu,
 2. rámcové povolení,
 3. povolení změny využití území,
 4. provádění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. c) a e) až p) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu,
 5. odstranění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1 písm. c) a e) až p) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Dokumentací pro povolení záměru se rozumí dokumentace pro

 1. povolení stavby,
 2. rámcové povolení,
 3. povolení změny využití území.

 

 • 158 Obsah dokumentace

(1) Dokumentace pro povolení stavby obsahuje průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci objektů. Dokumentace pro povolení změny využití území obsahuje průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a výkresovou dokumentaci. Dokumentace pro rámcové povolení obsahuje průvodní list, souhrnnou technickou zprávu a situační výkresy. Dokumentace pro povolení záměru stanovená prováděcím právním předpisem musí obsahovat urbanistické a základní architektonické a technické řešení záměru umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti a vlivů na území a životní prostředí.

(2) Dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro odstranění stavby obsahuje průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení.

(3) Dokumentace jednoduchých staveb a pasport stavby obsahují průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a výkresovou dokumentaci. V případě výrobku, který plní funkci stavby, lze příslušné části dokumentace nahradit dokladem podle jiného právního předpisu prokazujícím shodu vlastností výrobku plnícího funkci stavby s požadavky podle § 153, dokumentací výrobce nebo dovozce, popřípadě dalšími doklady, ze kterých je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.

(4) K projektové dokumentaci a dokumentaci jednoduchých staveb se přikládá dokladová část, která obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů, dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů a závěry povinných průzkumů, které stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Podrobnosti obsahu projektové dokumentace, dokumentace jednoduchých staveb, pasportu stavby a rozsah povinných průzkumů včetně druhu staveb, k jejichž projektové dokumentaci se závěry povinných průzkumů přikládají, stanoví prováděcí právní předpis.

 

Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím

 • 329

(1) Jako součást žádosti o povolení stavby nebo o rámcové povolení podané do 30. června 2027 lze namísto projektové dokumentace zpracované podle tohoto zákona předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů, jde-li o

 1. a)projektovou dokumentaci nebo dokumentaci pro ohlášení stavby,
 2. b)dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, doplněnou o architektonicko-stavební řešení a stavebně-konstrukční řešení zpracované podle prováděcího právního předpisu k tomuto zákonu.

DALŠÍ ČLÁNKY NA TÉMA REKODIFIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA V TOMTO VYDÁNÍ

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.