Rekodifikace stavebního práva – hlavní informace o novém stavebním zákoně

Galerie koláží provázející více než 20dílný seriál o vývoji rekodifikace stavebního práva, který je pravidelně publikovaný v našem časopise Z+i od roku 2018. Koláž:JiS
Galerie koláží provázející více než 20dílný seriál o vývoji rekodifikace stavebního práva, který je pravidelně publikovaný v našem časopise Z+i od roku 2018. Koláž:JiS

Od 1. ledna 2024 vstoupil v účinnost nový stavební zákon, který zavádí úplně nové pojmy a postupy. Přinášíme proto přehled nejdůležitějších informací pro praxi autorizovaných osob.

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (dále jen NSZ) nabývá účinnost postupně:

 • Od 1. ledna 2024 se podle NSZ povolují vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3.
 • Od 1. července 2024 se podle NSZ podle přechodných ustanovení k územnímu plánování a stavebnímu řádu pro stavební řízení povolují ostatní stavby.
 • Až do 30. června 2027 bude možné v řadě řízení uvedených v § 329 NSZ předložit i dokumentaci zpracovanou podle právních předpisů platných do 31. prosince 2023. Tuto posoudí stávající stavební úřady včetně nového Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESU) podle dosavadních předpisů (tedy podle „starého stavebního zákona“ č. 183/2006 Sb. a souvisejících předpisů a vyhlášek), a to i za situace, kdy by řízení o žádosti podané po 1. červenci 2024 probíhalo procesně již podle NSZ.

Aktuální výklad k NSZ najdete také dalších v článcích Z+i ČKAIT:

DALŠÍ ČLÁNKY NA V TOMTO VYDÁNÍ Z+i 1/2024

Stručný popis hlavních událostí spojených se vznikem nového stavebního zákona

Cestu ke vzniku současného stavebního zákona v Z+i pravidelně sledujeme (viz níže). Dovolujeme si proto zde shrnout předchozí desítky článků, které jsme zveřejnili v minulých pěti letech a kterými jsme komentovali hlavní události a zapojení ČKAIT do celého legislativního procesu.

V září 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) předložilo vládě materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva – základní teze“, který identifikoval klíčové problémy a definoval oblasti, kterým je třeba se v rámci rekodifikace věnovat. Prováděné činnosti směřovaly k předložení věcného záměru nového stavebního zákona s uvažovaným termínem konec roku 2020. Pro přípravu rekodifikace zřídila v listopadu 2017 tehdejší ministryně Klára Dostálová (ANO) „Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva“. Z úrovně náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování se v březnu 2018 zřídilo šest pracovních skupin. ČKAIT byla zastoupena ve třech pracovních skupinách pro oblast stavebního práva hmotného, územní plánování a digitalizaci.

ČKAIT se v letech 2019 až 2020 aktivně zapojila do meziresortního připomínkového řízení, v rámci něhož byly na základě stovek členských připomínek vládě předloženy vybrané připomínky nejprve k věcnému záměru a následně pak k navrhovaným textům nového stavebního zákona i k navrhovaným úpravám navazujících právních předpisů. Ne všechny připomínky byly ovšem vypořádány.  Dne 24. srpna 2020 schválila vláda návrhy obou zákonů na základě doporučení své legislativní rady z 25. června 2020. Vzápětí ministryně pro místní rozvoj vyhlásila možnost předložit poslanecké sněmovně i komplexní pozměňovací návrhy k dosud projednávanému znění nového stavebního a změnového zákona.

Od prvního čtení se k 5. listopadu 2020 v parlamentu objevily vedle v meziresortním řízení projednaného vládního návrhu dva zásadní komplexní pozměňovací návrhy. Podporu hospodářského výboru získal komplexní pozměňovací návrh (dále jen KPN) poslance Martina Kolovratníka (z hnutí ANO), který se značnou měrou vracel k původnímu vládnímu návrhu NSZ před zahájením připomínkového řízení a který se stal výchozím návrhem i pro další projednání poslaneckou sněmovnou. K tomuto KPN poslanci navrhovali úpravy prostřednictvím dílčích pozměňovacích návrhů, které na třetím čtení poslanecká sněmovna projednala a spolu s KPN některé z nich odhlasovala dne 26. května 2021.

Výbory Senátu Ústavně-právní, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí i Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednaly oba návrhy zákonů a doporučily oba návrhy zamítnout. Senát dne 1. července 2021 všemi svými 65 hlasy návrhy obou zákonů zamítl.

Tím se podle legislativního procesu vrátily oba návrhy do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde 13. července 2021 při opakovaném hlasování získaly potřebnou nadpoloviční většinu všech poslanců a došlo k jejich schválení počtem 104 hlasů v případě stavebního zákona a 103 hlasy v případě změnového zákona (ANO, KSČM, SPD a část ČSSD). (Bohužel u takto zásadního zákona schváleného těsně před koncem volebního období nedošlo k politické shodě. Tehdejší koalice ho přijala ve znění, které tehdejší opozice (ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a část ČSSD) zásadně rozporovala – o průběhu schvalování jsme průběžně psali v Z+i.)

Nový stavební zákon i změnový zákon vyšly ve Sbírce zákonů dne 13. července 2021 pod čísly 283/2021 Sb. a 284/2021 Sb. a od té doby byl NSZ již třikrát novelizován:

 • 1. novela: Zákon č. 195/2022 Sb. přinesl první novelizaci NSZ s odkladem jeho účinnosti o rok a zavedl přechodná ustanovení pro územní plánování a postupy týkající se povolování záměrů.
 • 2. novela: Zákon č. 152/2023 Sb., tzv. věcná novela NSZ, dále upravuje nejen stavební zákon, ale také s ním spojené další právní předpisy dotčené změnovým zákonem č. 284/2021 Sb. Vydáním ve Sbírce zákonů 5. června 2023 nabyla institucionální novela platnosti. Ke dni 1. července 2023 nabylo účinnosti její první ustanovení, související s odkladem účinnosti NSZ.
 • 3. novela: Zákon č. 465/2023 Sb. mění starý i nový stavební zákon ve vztahu k liniovým stavbám.

Kompletní přehled dokumentů a událostí spojených s rekodifikací stavebního práva

Na webu ČKAIT jsou pod názvem Rekodifikace stavebního práva chronologicky uloženy všechny oficiální dokumenty a připomínky ČKAIT spojené s rekodifikací stavebního práva od roku 2017 do ledna 2024, tedy včetně aktuálně projednávaných návrhů vyhlášek o požadavcích na výstavbu a o projektové dokumentaci.

Poslední zveřejněné dokumenty:

 1. Upravený návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu ze 22.12.2023
 2. Vypořádání připomínek ČKAIT k požadavkům na výstavbu z 22.12.2023
 3. Připomínky ČKAIT k návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb, tabulka 19.1.2024
 4. Připomínky ČKAIT k návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb v revizích
 5. Důvodová zpráva k vyhlášce o požadavcích na výstavbu z 22.12.2023
 6. Novela liniového zákona 29. 12.2023

Seriál 23 článků  o průběhu projednávání NSZ a rekodifikace celého stavebního práva, který byl publikovaný v letech 2018 až 2022

 • Z+i 3/2018 Rekodifikace poprvé – ČKAIT nabídla Vládě ČR spolupráci na rekodifikaci stavebního práva

  ČKAIT upozornila na hlavní problémy současného stavebního práva a nabídla Vládě ČR spolupráci na rekodifikaci stavebního práva. ČKAIT byla vyzvána, aby jmenovala své odborníky do pracovních skupin MMR.

 • Z+i 4/2018 Rekodifikace podruhé
  O postupu rekodifikace stavebního zákona a 80 navazujících předpisů

  Vláda ČR se v září 2018 pouze seznámila s informací o hlavních směrech a cílech rekodifikace.

 • Z+i 5/2018 Rekodifikace potřetí.

  Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR uveřejnily v říjnu 2018 zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři roky – tedy v roce 2021.

 • Z+i 1/2019 Rekodifikace počtvrté
  Jak nám zprivatizovali stavební právo
  Připomínky autorizovaných osob k předfinální verzi.

  Pokud se vám zdá, že je divné, když návrh zákona připravuje zájmový podnikatelský svaz, pak vězte, že to divné opravdu je. Veřejný zájem je totiž jiný než ten privátní.

 • Z+i 2/2019 Rekodifikace popáté
  Práce kvapná bez promyšlené analýzy

  Výsledek mezirezortního vypořádání zásadních připomínek k věcnému záměru stavebního zákona: Veřejný zájem zůstává nejasný.

 • Z+i 3/2019 Rekodifikace pošesté
  ČKAIT usiluje o to, aby stát nerezignoval na ochranu veřejného zájmu

  Oficiální vypořádání připomínek je netransparentní. Legislativní rada vlády neobdržela pravdivou informaci o tom, jak byly vypořádány zásadní připomínky ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona. Proč mezirezortní vypořádání nezahrnuje 37 zásadních připomínek, jejichž vypořádání skončilo rozporem? Kromě toho v oficiálních vypořádacích tabulkách zcela zmizely dvě třetiny zásadních připomínek ČKAIT.

 • Z+i 4/2019 Rekodifikace posedmé

  Pokračování zprávy o hektickém projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů. I přes řadu zásadních připomínek schválila Vláda ČR v červnu 2019 návrh věcného záměru stavebního zákona. O prázdninách bylo svoláno pět jednání pracovních skupin. ČKAIT se aktivně účastní jednání, i nadále usiluje o úpravu kritizovaných ustanovení.

 • Z+i 5/2019 Rekodifikace poosmé aneb jízda rychlíkem co nikde nestaví

  Zpráva o zapojení ČKAIT do procesu rekodifikace stavebního práva aneb co dodat?

 • Z+i 1/2020 Rekodifikace podeváté – Připomínky ČKAIT v mezirezortním řízení

  K oficiální verzi předložené do mezirezortního řízení od 25. listopadu do 23. prosince 2019 byla na MMR podána řada připomínek. ČKAIT odeslala na MMR 217 připomínek. Snad jejich oficiální vypořádání na MMR nedopadne jako při vypořádání připomínek k věcnému záměru, kdy se jich většina ztratila.

 • Z+i 2/2020 Rekodifikace podesáté

  Jak vypořádalo ministerstvo pro místní rozvoj připomínky ČKAIT k návrhu stavebního zákona? Ze 121 zásadních připomínek ČKAIT zůstalo na konci února 2020 nevypořádaných 24 výhrad, které ČKAIT považuje za zcela podstatné. Týkají se zejména technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a geotechnického průzkumu.

 • Z+i 3/2020 Rekodifikace pojedenácté

  Mysleli jsme si, že nás už nic nepřekvapí, ale zmýlili jsme se. K připomínkování jsme dostali téměř úplně jiný text.

 • Z+i 4/2020 Rekodifikace podvanácté. 

  Ve znění postoupeném 27. července 2020 na opětovné projednání Legislativní rady vlády zůstaly neakceptované připomínky ČKAIT.

 • Z+i 5/2020 Rekodifikace potřinácté

  Autorizační zákon je zařazen mezi změnové zákony rekodifikace jako část X. Pro autorizované osoby patří tyto změny k těm zásadním.

 • Z+i 6/2020 Rekodifikace počtrnácté aneb ak probíhalo první čtení v poslanecké sněmovně?

  Čtyři politické strany (ANO, ČSSD, KSČM a SPD), které v prvním čtení hlasovaly pro vládní návrh rekodifikace stavebního práva, očekávají ve druhém čtení jeho významnou proměnu. Jejich požadavky jsou však často protichůdné. Nejednotný postoj mají přitom ke klíčovým bodům jako je vytvoření stavebního superúřadu či vytváření vlastních předpisů velkými městy. ČKAIT podporuje jednotné stavebně technické předpisy.

 • Z+i 1/2021 Rekodifikace popatnácté

  Přelom roku 2020 a 2021 byl ve znamení předkládání a projednávání pozměňovacích návrhů k novému stavebnímu zákonu. Ještě v prosinci 2020 představila komplexní návrh skupina poslanců opozičních stran. Další návrh připravoval Radim Fiala (SPD), ale nakonec ho propojil s komplexním návrhem z dílny koaličních poslanců Martina Kolovratníka (ANO), Petra Dolínka (ČSSD) a Lea Luzara (KSČM).

 • Z+i 2/2021 Rekodifikace pošestnácté aneb nastane kolaps stavební správy?

  Druhé čtení zákona bylo zahájeno obecnou rozpravou 1. dubna 2021. Mnozí řečníci varovali před přijetím stavebního a změnového zákona, do nichž jsou zapracovávány desítky často navzájem nekoordinovaných pozměňovacích návrhů poslanců. Aneb proč nepočkat s přijetím tak zásadní změny až po volbách?

 • Z+i 3/2021 Finále projednávání nového stavebního zákona

  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 26. května 2021 počtem devadesáti dvou hlasů proti sedmdesáti šesti schválila nový návrh stavebního zákona a prošel také tzv. změnový zákon o novelách navazujících právních předpisů. Byl přijat tzv. kompletní pozměňovací návrh poslance Kolovratníka (139. oficiální dokument), kterým se poslanci s drobnými úpravami vrátili k první verzi návrhu zákona z 25.11.2019. Dva roky připomínkování bylo zahozeno. Zákon v této verzi podpořilo ANO, SPD a KSČM.

 • Z+i 4/2021 Nový stavební a změnový zákon byl schválen v červenci 2021. Začíná chaos

  Poslanecká sněmovna nevzala v potaz kritické připomínky ani jednomyslné zamítnutí v senátu z 1.6.2021 a na své 111. schůzi konané 13. července 2021 schválila rekodifikaci stavebního práva. Pro opět hlasovalo ANO, SPD a KSČM. Prezident oba zákony podepsal hned 15. července 2021 a následně byly schválené zákony odeslány k publikaci ve Sbírce zákonů. Již 29. července 2021 byl vyhlášen nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a změnový zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění 58 navazujících zákonů.

 • Z+i 6/2021 Památkáři kritizují nový stavební zákon

  Změny v zákoně o státní památkové péči vyvolané novým stavebním a změnovým zákonem (č. 283 a 284/2021 Sb.), které nabývají účinnosti 1. července 2023, jsou relativně velké a dotýkají se několika základních okruhů problémů. Asi nejvíce kontroverzní je zrušení ochranných pásem podle zákona o státní památkové péči.

 • Z+i 1/2022 Co přinese kategorizace staveb podle nového stavebního zákona

  Nový stavební zákon se prostřednictvím kategorizace staveb snaží zpřehlednit procesní postupy, ale navržené rozlišení na pouhé čtyři kategorie nemůže být dostačující, zejména s ohledem na zjednodušený obsah projektové dokumentace. Nově se vrací k povinnému kolaudování rodinných domů, které bylo zrušeno v roce 2018.

 • Z+i 3/2022 První velká novela nového stavebního zákona

  Co podle názoru ČKAIT v novele nového stavebního zákona chybí? Mezi klíčové a nenaplněné požadavky ČKAIT patří ze zákona povinný dozor projektanta, úprava postavení technického dozoru stavebníka a zejména vymahatelnost dodržování lhůt pro vydání rozhodnutí v povolovacím řízení.

 • Z+i 4/2022 Jak probíhá první velká novelizace nového stavebního zákona?

  ČKAIT považuje první velkou novelizaci nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. za potřebnou. Jedním z klíčových požadavků bylo, aby MMR bylo pověřeno sjednocováním výkladů a metodických pokynů k provádění stavebního zákona.

 • Z+i 5/2022 Pohled ČKAIT na druhou novelu nového stavebního zákona

  ČKAIT vystupuje opakovaně proti zavádění dvojí kvality ve výstavbě a opakovaně požaduje jednotné a kvalitní stavebně technické předpisy. V reakci na protichůdné mediálně silně podporované snahy některých účastníků výstavby napsal předseda ČKAIT dopis předsedovi vlády ČR. Cílem bylo varovat před neuváženými zásahy do novely nového stavebního zákona.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.