Jaká bude nová vyhláška o požadavcích na výstavbu

Foto: Ministerstvo obrany, mjr. Denisa Vernerová
Foto: Ministerstvo obrany, mjr. Denisa Vernerová

Přehledná informace o struktuře a průběhu přípravy nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Překvapivě se velká část této vyhlášky a jejích příloh věnuje, munici, zbraním a střelivu.

Nová vyhláška o požadavcích na výstavbu má nahradit tyto stávající vyhlášky a nařízení:

 • č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • další vyhlášky z hlediska působnosti současných speciálních stavebních úřadů
 • nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze – tzv. Pražské stavební předpisy (PSP).

Tyto vyhlášky jsou sice novým stavebním zákonem zrušeny k 1. lednu 2024, avšak v souladu s § 332a nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. lze tyto stávající vyhlášky vydané podle starého stavebního zákona č. 183/2006 Sb. stále aplikovat! A to až do vydání nového prováděcího předpisu, nejpozději však do 1. července 2027.

Pouze Ministerstvo dopravy samostatně vydá novou vyhlášku, kterou se stanoví technické požadavky na stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, stavby drah a civilní letecké stavby.

Struktura návrhu nové vyhlášky po meziresortním vypořádání připomínek

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (§ 1 až 7)

ČÁST DRUHÁ Požadavky na vymezování pozemků (§ 8 až 11)

ČÁST TŘETÍ Požadavky na umísťování staveb (§ 12 až 16)

ČÁST ČTVRTÁ Technické požadavky na stavby

 • HLAVA I Technické požadavky na stavby
  • Díl 1 Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby (§ 17 až 19)
  • Díl 2 Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí (§ 20 až 26)
  • Díl 3 Požadavky na bezpečnost a přístupnost (§ 27 až 37)
 • HLAVA II Požadavky na vnitřní a vnější prostory (§ 38 až 40)
 • HLAVA III Požadavky na technické zařízení stavby (§ 41 až 49)

ČÁST PÁTÁ Zvláštní požadavky na některé stavby

 • HLAVA I Stavba pro bydlení a byty (§ 50)
 • HLAVA II Stavba ubytovacího zařízení (§ 51)
 • HLAVA III Stavba pro sociální služby (§ 52)
 • HLAVA IV Stavba pro výchovu a vzdělávání a stavba pro sport
  • Díl 1 Stavba pro výchovu a vzdělávání (§ 53)
  • Díl 2 Stavba pro sport (§ 54 až 57)
 • HLAVA V Stavba pro obchod (§ 58)
 • HLAVA VI Garáž, servis a opravna motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot, infrastruktura pro alternativní paliva (§ 59 až 63)
 • HLAVA VII Vodní dílo (§ 64 až 81 – vodovod, kanalizace, vodní nádrž a zdrž…)
 • HLAVA VIII Stavba pro plnění funkce lesa (§ 82 a dále)
 • HLAVA IX Sklad pyrotechnických výrobků (§ 86 a dále)
 • HLAVA X Prostor pro přechovávání zbraní a střeliva a muniční skladiště (§ 88 a dále)
 • HLAVA XI Stavba pro zemědělství (§ 91)
 • HLAVA XII Stavba pro účely Vězeňské služby České republiky (§ 92)

ČÁST ŠESTÁ Velká sídla (§ 93)

ČÁST SEDMÁ Společná a závěrečná ustanovení (§ 94 až 97)

ČÁST OSMÁ Účinnost (§ 98)

PŘÍLOHY:

 1. Parkovací a vyhrazená stání
 2. Větrání
 3. Hygienické zařízení a šatna
 4. Schodiště a šikmá rampa
 5. Protiskluznost
 6. Umělé koupaliště a sauna
 7. Infrastruktura pro alternativní paliva
 8. Vodní dílo
 9. Stavba pro plnění funkce lesa
 10. Bezpečnostní vzdálenosti pro sklad pyrotechnických výrobků zařazených do podtřídy 1.1 podle dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 11. Prostor pro přechovávání zbraní, střeliva a muniční skladiště
 12. Technické požadavky na stavby určené k nakládání s výbušninami
 13. Stavba pro zemědělství
 14. Seznam závazných ČSN k jednotlivým ustanovením vyhlášky (vztahují se k hospodaření se srážkovými vodami, eurokódům na mechanickou odolnost a stabilitu stavby, k přístupnosti staveb, k vězeňské službě a navrhování geometrické přesnosti)

Harmonogram procesu vzniku nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu

 • 23. června 2023 – zahájeno meziresortní připomínkové řízení
 • 18. července 2023 – termín pro podání připomínek
 • 20. prosince 2023 – zaslání Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • 22. prosince 2023 – zveřejnění vypořádání připomínek z meziresortního řízení
 • 30. ledna 2024 – projednání v pracovní komisi Legislativní rady vlády ČR
 • do 7. června 2024 má proběhnout notifikace Evropskou komisí
 • do 30. června 2024 má být zveřejněno ve Sbírce zákonů

 

DALŠÍ ČLÁNKY NA TÉMA REKODIFIKACE STAVEBNÍHO PRÁVA V TOMTO VYDÁNÍ

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.