Úvodník únor 2024

Máme za sebou první týdny nového roku, ve kterých jsme s některými kolegy z představenstva a kanceláře objeli většinu oblastí a diskutovali na jejich valných hromadách aktuální problémy a nové skutečnosti, které nás zejména se startem nového stavebního zákona v polovině letošního roku čekají. Dotazy a diskuze se zaměřovaly nejvíce na digitalizaci a s tím spojenou povinnost zavádění datových stránek u autorizovaných osob a také na předávání projektové dokumentace na úřady v digitální formě. Nadále přetrvávají naše obavy z přípravy Portálu stavebníka. Zdá se, že systém bude v červenci spuštěn, ale nebude mít ještě všechny vlastnosti, které jsme očekávali. Projekty zřejmě budeme posílat přes pro většinu z vás známý systém datových schránek, které rozšiřují od 1. ledna 2024 svou kapacitu ze současných 20 MB na 100 MB, navíc je nově možné data také komprimovat. Povinnost předávat projekty na úřady v digitální formě by určitě měla mít svou výhodu a šetřit naše finance i čas, protože nebudeme muset kopírovat projekty v papírové formě a objíždět úřady. Jestliže budete potřebovat se spuštěním systému pomoci, můžete využít návody na webu nebo kontaktovat Kancelář Komory, která je připravena vám při potížích poradit. V každém případě vám všem doporučuji, abyste nečekali s pořízením „elektronického autorizačního razítka“ až na poslední chvíli před 1. červencem. Před létem může docházet k přetížení systémů a komplikacím. Už jsme toho v minulosti při zaváděním digitalizace v jiných oblastech zažili dost. Teď je možné si všechno vyřídit v relativním klidu, proto neváhejte a vše si s předstihem vyřiďte.

Začátkem nového roku jsme se společně s prezidentem ČSSI Ing. Vokurkou setkali s našimi německými kolegy v Bavorsku a Braniborsku. Inženýrský den v Mnichově patří již tradičně k prvním zahraničním zastávkám po Vánocích a v Postupimi jsme podepisovali novou smlouvu o spolupráci s kolegy z Braniborské komory inženýrů. Braniboři se tak postavili do řady dalších německých komor, se kterými máme velmi úzkou spolupráci. Na obou setkáních jsme probírali náš dlouhodobý problém s celoživotní odpovědností projektanta za jeho práci. Naši němečtí kolegové nevěřícně kroutili hlavou nad absurdním stavem naší legislativy v této problematice. Podobně jako v jiných státech je i v Německu promlčecí lhůta vztažena k dokončení stavby, a ne až k případné havárii následně po desítkách let. Jsme předběžně domluveni na tom, že nám obě komory poskytnou právní názor z pohledu německého práva. Společně s rozbory našich kolegů ze zemí V4 je chceme použít pro jednání s našimi zákonodárci a směřovat naše úsilí ke změně legislativy. Nechceme, aby se znovu opakovala situace jako po zřícení Trojské lávky. Chceme, aby stavební inženýr nebo technik byli v komfortnější situaci, než je tomu dnes, a aby stavbaři nebyli v horší situaci, než jsou vrazi nebo lupiči. Naše profese si zcela jistě zaslouží lepší postavení.

Středisko vzdělávání a informací připravilo v lednu anketu mezi našimi členy, která se zabývala délkami stavebních řízení. Více než polovina účastníků ankety odpověděla, že délka většiny standardních povolovacích řízení staveb včetně inženýrské činnosti trvá šest měsíců až jeden rok. I to je více, než by bylo nutné, ale zdaleka to nedosahuje délek, které v minulosti zmiňovali někteří politici. Existují určitě i případy, u kterých stavební povolení nebylo vydáno ani po několika letech. V těchto případech jsou povolovací lhůty ovlivněny nejčastěji složitými majetkoprávními vztahy nebo snahou umístit stavby v rozporu s platným územním plánem. Dlouhé lhůty jsou pak nejčastější u liniových staveb, což se dalo předpokládat. Průzkum také potvrdil obavu více jak poloviny zúčastněných autorizovaných osob, podle kterých nový stavební zákon nepovede ke zlepšení a urychlení povolování staveb. Bez jednotné metodiky nejen u stavebních úřadů, ale i u dotčených orgánů veliké zlepšení není v dohledu.

Závěrem ještě jeden postřeh z proběhlých valných hromad na oblastech. V řadě z nich dochází v letošním volebním roce ke změně osoby předsedy a také k omlazení výborů. Je dobře, že se do práce zapojují postupně mladší kolegové, a přebírají tak roli našich starších zkušených členů. Navazuje to na trend, kterým prošlo i Představenstvo ČKAIT a některé aktivy a komise. Přeji všem v jejich práci a úsilí hodně štěstí a ať je působení v orgánech Komory neomrzí!

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.