Technická normalizace v souvislostech nového stavebního zákona

„Technická normalizace v souvislostech nového stavebního zákona“ byla náplní Inženýrského dne 2023, který se konal v listopadu minulého roku. Vzhledem důležitosti přednesených příspěvků jsme zpracovali toto téma do samostatné publikace a do samostatné digitální přílohy Z+i ČKAIT 1/2024, která je přístupná nejen pro všechny autorizované osoby.

Technické normy provází každého technika jeho celým jeho profesním životem a asi nikdo si nedokáže představit práci bez jejich používání.

Samozřejmě pro jejich využití platí různá kritéria, a ne pro všechna platí povinnost jejich dodržování. Stavební a požární předpisy umožňují použít i jiné než normové řešení, za předpokladu dosažení srovnatelných výsledků v ochraně veřejných zájmů ve výstavbě.

Je na každé autorizované osobě, jak s touto možností bude nakládat. Určitě bych byl opatrný v případě navrhovaného postupu, který se bude od normového řešení odchylovat. V takovém případě si musí být každý inženýr nebo technik zcela jistý svým návrhem. Jestliže by došlo později k problémům při provozu nebo stavbě, odůvodnění alternativy oproti normě je výrazně komplikovanější i s ohledem na to, že u nás neexistují speciální senáty v oblasti stavebního práva.

Technickou normalizaci bere ČKAIT velice vážně. Svědčí o tom i připravovaná spolupráce s Českou agenturou pro standardizaci v této problematice. Mezi již existující úkoly patří i nově zaváděné postupy v oblasti BIMu. Bez dobré přípravy norem pro BIM by mohl při používání této metody rychle zavládnout chaos. Tomu je třeba předejít jejich včasnou tvorbou, do které chceme zapojit ty naše osoby, které s metodou BIM dnes pracují. Bez praktikujících odborníků to nemá smysl. To jsme již často v minulosti zažili v jiných oblastech naší práce.

V minulosti jsme velice často diskutovali problémy nedostatečného přístupu k normám. Podle nového stavebního zákona budou všechny normy, na které odkazuje obecně platný právní předpis přístupné bezplatně a veřejně. To je samozřejmě ze strany odborné veřejnosti vítáno a mělo to platit podle mého názoru vždy. Je dobře, že naše úsilí v tomto směru došlo sluchu i u odpovědných pracovníků ve státní správě.

Postavení českých technických norem se podle nového stavebního zákona mění

Podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, jsou závazné jen ty normy, na něž odkazuje obecně závazný právní předpis.

Nový stavební zákon řeší problém nedostatečné publicity a přístupnosti českých technických norem. Posiluje jejich postavení formou indikativních odkazů. Veškeré závazné normové požadavky budou poskytovány tzv. plnotextově a bezplatně. Tato změna je však zatím v přípravě a postupně se bude naplňovat až do 1. července 2027. (Ing. Žanet Hadžić, CSc. ředitelka Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR)

Technická normalizace v praxi autorizovaných osob

Zkratka ČSN se začala užívat v roce 1928. Normalizace vznikla bez účasti státu.

V oblasti navrhování staveb, kdy projektant podle stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost projektové dokumentace a bezpečnost stavby v rozsahu základních požadavků provedené podle jím zpracované projektové dokumentace, prakticky nepřipadá v úvahu, aby projektant projektovou dokumentaci vypracoval v rozporu s technickými normami z pohledu plnění minimálních požadavků na stavby, které nomy stanoví. (Ing. Lubomír Keim, CSc., autorizace v oborech pozemní stavby, zkoušení a diagnostika staveb, člen Technické komise ČKAIT, Komise pro BIM, a výboru oblasti Praha)

Úkoly Technické komise ČKAIT

Technická komise se schází nejméně 10 x ročně. Jejím cílem je podpořit kvalitu činnosti autorizovaných osob.

Technická komise působí jako poradní, iniciační a koordinační orgán představenstva ČKAIT v oboru technických otázek. Zaměřuje se na jakost staveb, která není regulovaná státními orgány. (Ing. Ladislav Bukovský, autorizace v oborech Pozemní stavby, Zkoušení a diagnostika staveb, předseda oblasti Praha ČKAIT, předseda Technické komise ČKAIT)

Evropské technické normy nejsou o nás bez nás

ČAS hájí české zájmy v evropských a mezinárodních normalizačních organizacích a zavádí evropské normy do soustavy českých technických norem.

Evropské technické normy (EN) vznikají na základě spolupráce expertů zastupujících jednotlivé evropské země. Takto vzniklé normy, které jsou následně přebírány jako národní technické normy (ČSN), dnes tvoří významnou část ze všech dnes vydávaných norem. Zástupci Česka jsou přitom při jejich tvorbě velmi aktivní. Česká republika je zastoupena prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Úřad je národním normalizačním orgánem a v této roli je členem všech evropských organizací vydávajících evropské technické normy (EN). Ty tedy vznikají za naší aktivní spoluúčasti, nikoli bez nás! (Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci)

Druhá generace Eurokódů pro navrhování konstrukcí se dokončuje

Národní požadavky definují národní přílohy. V ČR jsou závazné jen pokud na ně odkazuje platný právní předpis.

V současné době je připravována a schvalována druhá generace návrhových norem pro nosné konstrukce staveb. Týká se i zdiva, které je stále jednou s nejužívanějších technologií výstavby. Důvodem pro revizi a doplnění nyní platných Eurokódů pro navrhování konstrukcí jsou chybějící pokyny pro některé nové materiály a zatížení. Je snaha o zjednodušení a také o redukci národně stanovených parametrů. (doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., zástupce vedoucího Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav ČVUT v Praze)

Od druhé generace Eurokódů se očekává zefektivnění stavebních konstrukcí

Nová generace evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí cílí na zavedení nejnovějších ověřených postupů do navrhování a provádění těchto konstrukcí v praxi.

Tento článek popisuje obecné principy aktualizace evropských norem se zaměřením na betonové konstrukce. Celkově představuje 2. generace těchto norem významný krok směrem k zefektivnění betonových stavebních konstrukcí, zajištění jejich udržitelnosti, spolehlivosti a trvanlivosti. (Ing. Michal Drahorád, Ph.D., autorizace v oboru Mosty a inženýrské konstrukce, místopředseda představenstva ČKAIT, předseda profesního aktivu Statika, pedagog na Fakultě stavební ČVUT v Praze)

Co přináší druhá generace Eurokódů pro navrhování zděných konstrukcí

Nová norma EC 6 pro navrhování zděných konstrukcí vyjde v dubnu 2024.

Příspěvek komplexně informuje o stavu příprav novely základní normy pro navrhování zděných konstrukcí. Norma je označena ČSN EN 1996-1-1: 2022 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. (Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng, autorizace v oborech Statika a Pozemní stavby, předseda oblasti ČKAIT Plzeň, člen profesního aktivu Statika a TNK 37)

Jak stanovit požadavky na informace o stavbách podle technických norem pro BIM

Softwarové nástroje přináší riziko požadavků na vyšší podrobnost projektové dokumentace než by odpovídalo stupni zpracování

K čemu mohou sloužit technické normy věnující se problematice BIM? Jak mohou ovlivnit zadávání i zpracování jednotlivých stavebních projektů? Bez správných procesních pravidel se totiž BIM může stát spíše přítěží než přínosem. Příspěvek se kromě krátkého exkurzu do historie stručně dotýká i současného tématu digitalizace, protože ta s BIM úzce souvisí. (Ing. Štěpánka Tomanová, předsedkyně TNK 152, Organizace informací o stavbách a informačním modelování staveb (BIM), členka EU BIM Task Group a EUnet4DBP)

Vybráno z publikace Technická normalizace v souvislostech nového stavebního zákona.
Více informací bude zveřejněno od 28. února 2024 na zpravy.ckait.cz/tik.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.