Rekodifikace pojedenácté aneb co bychom pro budoucnost stavebního práva neudělali

Ani známé případy havárií jako byl sesuv půdy na dálnici D8 v roce 2013 či současný deklarovaný boj proti suchu nepřiměly MMR k akceptování požadavku ČKAIT, že má být stavebním zákonem stanovena povinnost mít v územních plánech vyhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů. Důvodem je prý obava z finančního zatížení obcí jako pořizovatelů územního plánu. (foto: © ČTK)
Ani známé případy havárií jako byl sesuv půdy na dálnici D8 v roce 2013 či současný deklarovaný boj proti suchu nepřiměly MMR k akceptování požadavku ČKAIT, že má být stavebním zákonem stanovena povinnost mít v územních plánech vyhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů. Důvodem je prý obava z finančního zatížení obcí jako pořizovatelů územního plánu. (foto: © ČTK)

Členové ČKAIT jsou již od roku 2017 v průběhu jednotlivých etap připomínkovacích řízení k předkládanému rekodifikovanému stavebnímu právu zvyklí na všelicos. Mysleli jsme si, že nás už nic nepřekvapí, ale zmýlili jsme se. K připomínkování jsme dostali téměř úplně jiný text.

Úřad Vlády ČR zaevidoval poslední verzi novely stavebního zákona 28. května 2020. Novela byla zařazena na program Legislativní rady vlády 25. června 2020. K této poslední verzí se mohla ČKAIT vyjadřovat naposledy v dubnu 2020. Zde je zpráva o průběhu zatím posledního připomínkování autorizovanými inženýry a techniky činnými ve stavebnictví.

Když jsme 3. dubna 2020 obdrželi k připomínkám text návrhu stavebního zákona s tezemi navazujících prováděcích vyhlášek, vypořádací tabulku k samotnému zákonu a ke změnovým zákonům, ještě jsme si mysleli, že i požadovaný týdenní termín je zvládnutelný. Co bychom pro budoucnost stavebního řízení neudělali. Z pověření předsedy Legislativní komise ČKAIT Ing. Františka Hladíka byly materiály rozeslány na všechna naše distribuční místa. A začali jsme číst...

Za několik dní došla z MMR zpráva, že se termín připomínkování prodlužuje o týden navíc. Asi začala číst i další „důležitější“ připomínková místa.

Korunu tomu nasadila paní ministryně Dostálová výrokem: Termín pro vyjádření by bylo možné považovat za nepřiměřeně krátký v případě, že by připomínková místa pracovala s novým textem. Tak to ale není. (Citace z reakce paní ministryně na dopis ombudsmana zveřejněný na webových stránkách MMR 16. dubna 2020.) Ale je, paní ministryně.

Je ale namístě vyslovit uznání paní náměstkyni Ing. Marcele Pavlové, zástupcům odborů stavebního řádu a územního plánování MMR ČR, že se s námi osobně 4. května 2020 snažili vzniklé rozpory věcně a pragmaticky vypořádat. I přesto, že z legislativních pravidel vlády jim tato povinnost nevyplývá.

K datu uzávěrky tohoto čísla oficiální vypořádání rozporů nemáme, nicméně dále uvádíme hlavní závěry, se kterými jsme se v podvečer vypořádání rozešli. Účastníky jednání byli i představitelé ČKA a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.

Stavební zákon nabobtnal a změnil formu

Obdržený text návrhu stavebního zákona je členěním odlišný od prosincového návrhu a v některých případech i obsahově od únorového materiálu (jednoduše nabobtnal), který byl podle tehdejších informací MMR ČR vypořádaný a chybělo vypořádání připomínek už jenom k územnímu plánování. Prvním překvapením byla skutečnost, že obdržená vypořádací tabulka neobsahovala naše vyjádření k vypořádání, která jsme odeslali 6. března 2020. Druhé ještě větší překvapení bylo, že v tabulce předkladatel k číslům paragrafů, které platily v únoru, nezanechal odkaz, kde se ten který paragraf v dubnu ztratil, změnil, přesunul. A do třetice, své původní odůvodnění ponechal, i když byl v několika ustanoveních text nového návrhu úplně pozměněn. Z těchto důvodu se i statistika vypořádání dost změnila (viz tabulky níže).

Původní rozpory přetrvávají a nové přibývají

Naše autorizované osoby ale zvládly i tyhle překážky, o čem svědčí 123 obdržených připomínek, které jsme nově zapracovali a vzhledem k novému textu odeslali navíc i osm nových zásadních. Vše je zveřejněno na stránkách Komory v části Rekodifikace jako příloha č. 79. Zatím jsme v cca 30% rozporu. Ty hlavní, o kterých jsme informovali v „rekodifikaci podesáté“, jak jinak, přetrvávají.

Vypořádání stavebního zákona v nejdůležitějších bodech dopadlo takto:

  • Technický dozor stavebníka – Bylo zcela neprůchodné, aby se podle návrhu ČKAIT stal TDS vybranou činností ve výstavbě a aby byl uzákoněn rozsah a obsah činností TDS. MMR svůj postoj zdůvodňuje jejich soukromoprávním postavením. Prosadili jsme alespoň návrh, aby se u fyzických osob, které u staveb financovaných z veřejného rozpočtu nebudou mít oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., tento nedostatek klasifikoval jako přestupek.
  • Účastníci řízení – Kompromisní řešení účastnictví projektanta v průběhu řízení a provádění stavby se promítlo zatím do dvou paragrafů – projektant bude informován o zahájení řízení a o vydání povolení. Byl akceptován náš návrh, aby měl informaci i o kolaudaci stavby.
  • Dozor projektanta na stavbě – Dlouhá a pragmatická diskuse se vedla ohledně našeho návrhu, aby byl dozor projektanta povinností na každé stavbě, ke které projektovou dokumentaci zpracoval projektant. K našemu požadavku se přidali i zástupci ČKA – podporují nás se třemi vykřičníky, nicméně MMR zatím k tomuto řešení není nakloněno.
  • Termín zahájení stavby – Pro aplikační praxi byl důležitý i náš požadavek určení termínu zahájení stavby. Podle MMR se termín zahájení záměru dá velmi špatně konkretizovat, a to především z důvodů různých charakterů záměrů. Záměrem je nejen realizace stavby, ale také nestavební záměry (např. terénní úpravy), stavební úpravy apod., a u těchto se špatně identifikuje, kdy je záměr zahájen. V případě staveb je prvním zápisem do stavebního deníku převzetí staveniště. MMR se pokusí najít kompromisní řešení.
  • Geologické průzkumy – Byl vysloven souhlas se změnou pojmu „podloží“ na „základovou půdu“, ale s požadavkem, aby byla zákonem stanovena povinnost mít v územních plánech vyhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů nejsou zástupci MMR srozuměni (i když připomínku chápou) z důvodu finančního zatížení pořizovatele. Ani známé případy havárií jako byl sesuv půdy na dálnici D8 v roce 2013 či současný deklarovaný boj proti suchu nevedou MMR k tomu, aby tuto připomínku akceptovalo.
  • Vypořádací tabulka – Další zásadní připomínky v rozporech zástupci MMR vysvětlili informací, že z důvodu časové tísně nedošlo ke kompletizaci celé vypořádací tabulky v souladu se zněním nového stavebního zákona ve znění k 3. dubnu 2020.

Pojmy v autorizačním zákoně nebyly propojeny s novým návrhem stavebního zákona

Autorizované osoby se zapojily 34 připomínkami, byly zapracované a jsou k nahlédnutí na už zmiňovaných webových stránkách jako přílohy č. 81–83. Považujeme za nutné okomentovat i toto vypořádání. Tabulku s vyjádřením Komory jsme odeslali před vánočními svátky a teď, po čtyřech měsících, když se vlastně definice, pojmy a ustanovení navrhovaného stavebního zákona pro nás v důležitých paragrafech diametrálně změnily, jsme s překvapením i zde zjistili, že vypořádání některých paragrafů autorizačního zákona není v souladu s pojmy nově předkládaného stavebního zákona. Abychom byli konkrétní. Původní návrh v § 81 stavebního zákona počítal s projektovou dokumentací pro povolení záměru (dnešní PD pro vydání stavebního povolení), ale naposledy předkládaný návrh v § 156 ji již nazývá PD pro povolení stavby. Záměr se stává podle nového § 4 množinou všech staveb, souboru staveb, zařízení, údržby a nestavebních záměrů. A v důsledku těchto „nedůsledností“ mají autorizované osoby ČKAIT oprávnění jenom ke zpracování PD k povolení stavby. Překvapením je také poznatek, že autorizovaným inženýrům se odebírá oprávnění na zpracování územní studie. Věříme, že naše zásadní připomínky v těchto bodech budou vypořádány v náš prospěch a oprávnění našich členů zůstane v nezměněném rozsahu. Snad se jedná jenom o tiskovou chybu a ne záměr. Omezení oprávnění autorizovaných inženýrů a autorizovaných techniků nebylo předmětem schváleného věcného záměru stavebního zákona.

Vypořádání změnových zákonů dopadlo takto:

Odbor stavebního řádu potvrdil, že došlo k nedorozumění, není v úmyslu MMR oprávnění autorizovaných osob ČKAIT omezovat. Upravený návrh novely nám bude v dohledné době poskytnut.

Teze návrhu prováděcích vyhlášek – dokumentace pro povolení stavby je stále příliš zjednodušená

Většina připomínek ČKAIT v příloze č. 84 odráží výše uvedené příklady vypořádání. Text tezí odkazuje na paragrafy únorového návrhu. Co se týče obsažnosti, bylo těžko se vyjadřovat, ale 26 připomínek členů Komory bylo zapracovaných a v počtu 19 odeslaných v požadovaném termínu.

Naše nejzásadnější připomínka k tezím pro vyhlášku o dokumentaci stavby zůstává a bude trvat neoblomně nadále, tzn., aby v nové vyhlášce byla její příloha k rozsahu a obsahu povolení stavby stejná jako t. č. platná příloha č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení. Jak v odůvodnění zmiňujeme, pokud se má v dokumentaci pro povolení stavby prokázat splnění všech jejích základních požadavků podle nového § 145, musí být v této dokumentaci doloženy i dokumentace částí PBŘ a techniky prostředí. Ano, a tak jak uvádí § 6a odst. 2 platné vyhlášky, rozsah položek musí odpovídat druhu a významu stavby.

Vypořádání neproběhlo, návrhy tezí by měly být upraveny podle došlých připomínek ze všech připomínkových míst.

Závěrem tohoto jedenáctého pojednání vedení Komory vyslovuje poděkování všem aktivním připomínkujícím s nadějí, že člověkohodiny, které tráví nad čtením a spisováním připomínek, nepřijdou nazmar. Není pochyb, že stavařská obec i samotná veřejnost nové stavební právo potřebuje, ALE… uváženě a s rozmyslem. To však již bylo vysloveno a opakováno nespočetněkrát. 

Stavební zákon v červnu začne projednávat vláda

Rekodifikace stavebního zákona, která byla zařazena na program Legislativní rady vlády 25. června 2020, zahrnuje tyto dokumenty:

 

Více na www.ckait.cz/rekodifikace-verejneho-stavebniho-prava

Kompletní soubor dokumentů k rekodifikaci stavebního práva od 23. prosince 2017 do současnosti (aktuálně doplněné dokumenty mají pořadové číslo 87 až 98) je zpřístupněn pouze na webových stránkách ČKAIT. Jedná se o jedinečný soubor dokumentů. Nikde jinde ani na stránkách MMR tyto informace nejsou uveřejněny.

 

ODKAZY NA PŘEDCHOZÍ ČLÁNKY :

Z+i 2/2020 Rekodifikace podesáté - Jak vypořádalo ministerstvo pro místní rozvoj připomínky ČKAIT k návrhu stavebního zákona? Ze 121 zásadních připomínek ČKAIT zůstalo na konci února 2020 nevypořádaných 24 výhrad, které ČKAIT považuje za zcela podstatné. Týkají se zejména technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a geotechnického průzkumu.

Z+i 1/2020 Rekodifikace podeváté - připomínky ČKAIT v mezirezortním řízení. K oficiální verzi předložené do mezirezortního řízení v předvánočním čase od 25. listopadu do 23. prosince 2019 byla na MMR podána řada připomínek. Autorizované osoby ČKAIT vyjádřily svůj názor prostřednictvím 803 připomínek, které se po interním vypořádání v rámci ČKAIT proměnily na 217 připomínek odeslaných na MMR. Snad jejich oficiální vypořádání na MMR nedopadne jako při vypořádání připomínek k věcnému záměru, kdy se jich většina ztratila.

Z+i 5/2019 Rekodifikace poosmé aneb jízda rychlíkem co nikde nestaví. Zpráva o zapojení ČKAIT do procesu rekodifikace stavebního práva aneb co dodat k rekodifikaci poosmé? Vlak poháněný parní lokomotivou do úvahy sice nepřichází, to bychom zanechali příliš velkou uhlíkovou stopu. Avšak připravovaná vysokorychlostní trať nevede jenom nížinami; v tunelech může narazit na nepředvídané geologické poměry.

Z+i 4/2019 Rekodifikace posedmé. Pokračování zprávy o hektickém projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů. I přes řadu zásadních připomínek schválila Vláda ČR v červnu 2019 návrh věcného záměru stavebního zákona. O prázdninách bylo svoláno pět jednání pracovních skupin. ČKAIT se aktivně účastní jednání, i nadále usiluje o úpravu kritizovaných ustanovení.

Z+i 3/2019 Rekodifikace pošesté. ČKAIT usiluje o to, aby stát nerezignoval na ochranu veřejného zájmu 

Oficiální vypořádání připomínek je netransparentní. Legislativní rada vlády neobdržela pravdivou informaci o tom, jak byly vypořádány zásadní připomínky ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona. Proč mezirezortní vypořádání nezahrnuje 37 zásadních připomínek, jejichž vypořádání skončilo rozporem? Kromě toho v oficiálních vypořádacích tabulkách zcela zmizely dvě třetiny zásadních připomínek ČKAIT.

Z+i 2/2019  Rekodifikace popáté.  Práce kvapná bez promyšlené analýzy. Výsledek mezirezortního vypořádání zásadních připomínek k věcnému záměru stavebního zákona: Veřejný zájem zůstává nejasný.

Z+i 1/2019 Rekodifikace počtvrtéJak nám zprivatizovali stavební právo.  Připomínky autorizovaných osob k předfinální verzi.  Pokud se vám zdá, že je divné, když návrh zákona připravuje zájmový podnikatelský svaz, pak vězte, že to divné opravdu je. Veřejný zájem je totiž jiný než ten privátní.

Z+i 5/2018 Rekodifikace potřetí. Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR uveřejnily v říjnu 2018 zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři roky – tedy v roce 2021. Návrh věcného záměru by měl vzniknout už do konce roku 2018.

Z+i 4/2018 Rekodifikace podruhé. O postupu rekodifikace stavebního zákona a 80 navazujících předpisů. Vláda se v září 2018 pouze seznámila s informací o  o hlavních směrech a cílech rekodifikace č.j. 746/18

Z+i 3/2018 Rekodifikace poprvé. ČKAIT upozornila na hlavní problémy současného stavebního práva a nabídla Vládě ČR spolupráci na rekodifikaci stavebního práva. ČKAIT byla vyzvána, aby jmenovala své odborníky do pracovních skupin MMR.

 

OFICIÁLNÍ DOKUMENTY K REKODIFIKACI STAVEBNÍHO PRÁVA JSOU UVEŘEJNĚNY NA WWW.CKAIT.CZ