Bezbariérové užívání staveb

Nesplnění požadavku bezbariérového užívání terasy bytu zvláštního určení – přístupnost musí být v úrovni podlahy bytu s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm.
Nesplnění požadavku bezbariérového užívání terasy bytu zvláštního určení – přístupnost musí být v úrovni podlahy bytu s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm.

Již několik let je (nejen) pro autorizované osoby ČKAIT zajišťováno poradenství v celé šíři problematiky bezbariérového užívání staveb, a to jak staveb pozemních, tak staveb dopravních. Poradenství je osobně poskytováno v Praze a Ostravě, ale funguje také na telefonický či e-mailový kontakt.

Zároveň má MMR na svých webových stránkách (nejen) pro pracovníky stavebních úřadů aktuální a průběžné informace z oblasti bezbariérového užívání staveb – www.mmr.cz > Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Stavební řád > Informace z oblasti Bezbariérového užívání staveb. Tato rubrika je pro autorizované osoby cenným zdrojem informací z pohledu metodického vedení MMR k aplikaci stavebního zákona.

Bezbariérové užívání staveb je v současné právní úpravě jedním z obecných požadavků na výstavbu, kterým je hájen veřejný zájem. Obecné a technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb jsou stanoveny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. Vzhledem k tomu, že problematika bezbariérového užívání je o pochopení základních principů pohybu a orientace zejména osob s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením, vydalo Informační centrum ČKAIT pro MMR a ČKAIT v roce 2011 jednotný metodický materiál v podobě publikace Bezbariérové užívání staveb. Tato metodická pomůcka A 3.14 k činnosti autorizovaných osob je také součástí PROFESISu.

Na mnohé problémy z praxe však nelze aplikovat vzorová řešení, která jsou obsahem nejen publikace, ale i českých technických norem, na které se vyhláška odvolává. Ne všechny stavby jsou novostavby, v kterých máme dostatek prostoru. V rámci stavebních úprav projektant doslova bojuje s každým centimetrem. Složitější je pak situace v rámci bezbariérového řešení pozemních komunikací a veřejných prostranství, kde je ve většině případů realita nejrůznějších variant problémových okruhů mimo uváděná vzorová řešení.

Při tvorbě bezbariérového prostředí, jenž musí zajistit základní podmínky samostatného pohybu a prostorové orientace, je nutné aplikovat psychologické aspekty a uživatelské potřeby, a to zejména osob s pohybovým a zrakovým postižením. Bezbariérové úpravy musí tedy vyhovovat potřebám jednotlivých cílových skupin osob se zdravotním omezením, přičemž musíme brát zřetel na jejich charakteristiku, jejich schopnosti a chování ve veřejném prostoru a uvnitř staveb.

Dotační tituly vyžadují bezchybné bezbariérové úpravy

S nedostatečným řešením bezbariérových úprav se velmi často setkáváme u projektových dokumentací předkládaných v rámci nejrůznějších dotačních programů. Je nutné si uvědomit, že tyto projekty musí bezchybně a do detailu řešit požadavky stanovené vyhláškou č.398/2009 Sb. To platí také u dotačních titulů poskytovaných v rámci bytové politiky MMR – programu Podpora bydlení a podprogramu Podporované byty s dotačními tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. Pečovatelský byt a byt v komunitním domě seniorů musí splňovat veškeré stavebnětechnické parametry upravitelného bytu podle podmínek bodu 8 přílohy č. 3 vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Domy pro seniory často nejsou bezbariérové

Nedostatky požadavků bezbariérového užívání vykazují více byty v komunitním domě seniorů. Obecně lze nedostatečná řešení rozdělit na dispozici samotného bytového domu a na vlastní upravitelný byt.

Častá a opakující se chyba řešení schodišťového prostoru bytových domů – chybějící oboustranné zábradelní madlo s přesahem a kontrastní značení stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně.

Nejčastější chyby bezbariérových úprav bytových domů jsou:

 • šířka vchodových dveří do bytového domu nerespektuje min. šířku 1250 mm s hlavním křídlem nejméně 900 mm širokým;
 • přístup k upravitelným bytům je zajištěn plošinou – novostavby bytových domů musí být vždy řešeny s výtahem;
 • nedostatečná šířka vstupu výtahu (nejméně 900 mm);
 • sklepní kóje náležící k upravitelnému bytu nejsou bezbariérově přístupné – nevyhovující šířka vstupu do kóje a nedostatečná manipulační plocha komunikačních prostor u kójí, neumožňující manévrování a otáčení s invalidním vozíkem.

Nerespektování zásad bezbariérového užívání domovních komunikací osobami se zrakovým omezením – nekontrastní prosklená stěna dělící schodiště je pro slabozraké uživatele nebezpečným prvkem.

Upravitelné byty vykazují následující nejčastější chyby:

 • nedodržení šířky všech dveří a průchodů upravitelného bytu nejméně 900 mm, a to jak vstupních dveří do bytu, tak dveří do jednotlivých místností v bytě, včetně hygienického prostoru koupelny;
 • chybějící dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem na obou stranách dveří, zejména ve vstupní části bytu předsíně;
 • stále se objevující dveře koupelny, které se neotevírají ven z místnosti. Tento požadavek je nutné splnit i přesto, že hygienický prostor je navržen větších rozměrů;
 • chybějící prostor půdorysné velikosti 1000 x 1200 mm pro odložení invalidního vozíku ve vstupní části bytu;
 • dispoziční řešení bytu nerespektuje požadavek na bezkolizní pohyb dvou vozíků současně a ve všech prostorech bytu není dodržena nutná manipulační plocha 1500 x 1500 mm pro otočení vozíku;
 • plochy obytných místností a plochy kuchyní nejsou v souladu s ČSN 73 4301 Obytné budovy;
 • nesplnění požadavku, že všechny parapety oken v obytných místnostech smí mít výšku nejvýše 600 mm. Nelze požadavek plnit pouze u jednoho okna, vyhláška stanoví požadavek obecně pro okna, a ne pro nejméně jedno okno v místnosti;
 • hygienické prostory jsou v rozporu s vyhláškou č.268/2009 Sb. – záchod nesmí být přístupný přímo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě;
 • nerespektování požadavku, že po osazení všech zařizovacích předmětů v hygienickém zařízení musí být zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 1500 mm. Velmi často je ve výkresové dokumentaci zakreslena manipulační plocha Ø 1500 mm, která zasahuje do sprchového koutu, umývadla či záchodové mísy;
 • nevhodně řešený balkón s nerespektováním max. výškového rozdílu, nedostatečnou hloubkou a minimální velikosti pro zajištění manipulace s vozíkem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o byty určené pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav, je nutné v největší míře respektovat ustanovení bezbariérové vyhlášky, na kterou se odvolávají i samotné dotační programy podpory bydlení.

 


 

PORADENSTVÍ – BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

 • Poradenství v celé šíři problematiky bezbariérového užívání pozemních a dopravních staveb je poskytováno v Praze a Ostravě.
 • Předmětem dotazů jsou zejména hmatové úpravy pozemních komunikací a veřejných prostranství pro zrakově postižené a principy úprav u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb.
 • Poradenství je poskytováno osobně. Dotazy je možné zasílat také e-mailem. Služba je pro členy ČKAIT zdarma.
 • Nutné objednání předem na uvedených kontaktech.
 • V době letních prázdnin se poradenství nekoná.

PRAHA

OSTRAVA 

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
Sokolská 15/1498
120 00 Praha 2
Oblastní kancelář ČKAIT Ostrava
28. října 2663/150
702 00 Ostrava
Termíny
Každou lichou středu v měsíci
Vždy od 15 do 17 hodin
Každou poslední středu v měsíci
Vždy od 14 do 16 hodin
Kontakty pro objednání
E-mail: estropkova@ckait.cz
Tel.: +420 227 090 211
E-mail: ostrava@ckait.cz
Tel.: +420 555 508 432

www.ckait.cz