Vzorová výzva k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu

Krajní pole lávky pro pěší přes Ohři v Kynšperku jsou v havarijním stavu. Město Kynšperk proto připravuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. Zpracovatele projektové dokumentace chce vybírat podle kritérií kvality.
Krajní pole lávky pro pěší přes Ohři v Kynšperku jsou v havarijním stavu. Město Kynšperk proto připravuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. Zpracovatele projektové dokumentace chce vybírat podle kritérií kvality.

ČKAIT připravila vzorovou výzvu, která má usnadnit zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) podle kritérií kvality. Poskytuje návod, jak posuzovat nabídky nejen podle nejnižší nabídkové ceny, ale tak, aby převažujícím kritériem byly profesní zkušenosti dodavatele.

Obecně platí, že u veřejných zakázek, služeb uvedených v oddílu 71 hlavního klasifikačního systému, mezi něž patří i zpracování projektové dokumentace, zadavatel nesmí podle § 114 ZZVZ stanovit ekonomickou výhodnost pouze na základě nejnižší nabídkové ceny (viz Rozhodnutí ÚOHS). Bohužel v praxi se smysl tohoto ustanovení nenaplňuje. Kritérium ceny je ve většině případů převažujícím kritériem nejen u zakázek malého rozsahu, ale i veřejných zakázek zadávaných podle ZZVZ.

U velké části zakázek na služby projektanta aktuálně uveřejněných na Věstníku veřejných zakázek má nabídková cena váhu více než 70 % hodnoticích kritérií. Takto vysoký podíl ceny na hodnoticích kritériích nevyplývá přímo ze ZZVZ, ale pouze z dosavadních zvyklostí a zejména snahy zadavatele o jednoznačnost posouzení obdržených nabídek, která účastníkům neumožní důvodné odvolání proti postupu zadavatele (viz Špatné a dobré příklady z Věstníku veřejných zakázek).

Nabídková cena by neměla mít vyšší váhu než hodnocení kvality

Cílem vzorové výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu je poskytnout menším zadavatelům metodickou pomůcku, která jim usnadní vyhledávání kvalitního zpracovatele projektové dokumentace. I malé veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace by se měly přestat zadávat podle nejnižší cenové nabídky a začít více využívat kritéria kvality. Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality musí zadavatel stanovit kritéria kvality.

Těmi mohou být podle ZZVZ § 116 zejména:

 1. technická úroveň,
 2. estetické nebo funkční vlastnosti,
 3. uživatelská přístupnost,
 4. sociální, enviromentální nebo inovační aspekty,
 5. organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky,
 6. úroveň servisních služeb včetně technické pomoci,
 7. podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění.

Když je převažujícím kritériem zkušenost

Vzorová výzva se zaměřuje na posuzování nabídek podle dvou kritérií, kterými jsou:

 • organizace, kvalifikace a zkušenost, které se mají přímo podílet na zakázce – s vahou 60 %,
 • cenová nabídka – s vahou 40 %.

Výběrové řízení může být otevřené nebo užší s využitím obálkové metody. Díky tomuto postupu se může nejprve posoudit organizace, kvalifikace a zkušenost dodavatele a teprve potom nabídková cena. Hodnocení zkušeností dodavatele je totiž do značné míry vždy subjektivní a je proto nežádoucí, aby zadavatele či komisi ovlivňovala nabídková cena uchazeče.

Vzorová výzva má za cíl získat kvalitního a zkušeného zpracovatele projektové dokumentace a optimalizovat tzv. celoživotní náklady stavby tedy od projektování, přes výstavbu až po provoz a případnou likvidaci stavby. Výzva proto nabízí řešení, jak vyloučit mimořádně nízkou nabídkovou cenu a nedostatečně kvalitní realizační tým. Pokud cenová nabídka nedosahuje 80 % předpokládaného honoráře nebo pokud kvalita realizačního týmu není ohodnocena alespoň 70 %, jsou na místě velké pochybnosti o kvalitě odvedené práce. Zadavatel proto takovéto nabídky vyřadí z výběrového řízení.

Finanční úspory na zpracování projektové dokumentace obvykle nevedou k realizaci efektivní a kvalitní stavby. Ztráty a škody jsou ve fázi realizace a následného užívání staveb obvykle o řád vyšší než byly úspory při přípravě projektové dokumentace.

Ve výzvě jsou doporučeny i další praktické požadavky například na výši profesního pojištění ve vztahu k velikosti zakázky, na doklad o legálním užívání softwaru, který bude používat pro plnění zakázky či závazek, že zpracovaná projektová dokumentace nebude zvýhodňovat některé dodavatele.

Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je přístupná na webu ČKAIT a MMR

Metodika, kterou zpracovala Komise ČKAIT pro ZZVZ, byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Tato metodika slouží jako věcná pomůcka pouze k postupu v zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Pokud by zadavatel zadával veřejnou zakázku v zadávacím řízení, musí postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Špatné a dobré příklady z Věstníku veřejných zakázek

Dobrým příkladem pro malé zadavatele může být VUT v Brně, které v dubnu 2020 vybralo projektanta komplexní modernizace budovy strojní fakulty ve výběrovém řízení, kde měla cenová nabídka při hodnocení váhu jen 30 % a 70 % byla kritéria kvality (odborná úroveň, vlastnosti a schopnosti hlavního inženýra projektu, rizika a pokročilé řešení). Přihlásili se čtyři renomovaní uchazeči a zadavatel získal zpracovatele, který poskytuje vysokou pravděpodobnost kvalitního zpracování projektové dokumentace.

Naopak špatným příkladem může být Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, která vypsala letos v březnu zakázku na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně tzv. malé EIA na dostavbu areálu na Praze 6 s předpokládanými stavebními náklady cca 250 mil. Kč a předpokládaným honorářem 8 mil. Kč bez DPH. Hodnoticí kritéria byla 80 % nabídková cena a pouze 20 % zkušenost realizačního týmu. Minimální kvalifikační požadavky byly ovšem stanoveny velmi přísně – hlavní architekt a hlavní inženýr musí každý doložit minimálně jednu realizaci stavby občanské vybavenosti v hodnotě 250 mil. Kč, takže počet potenciálních uchazečů je velmi omezen. Požadavek „přiměřenosti“ je přitom nově výslovně vyjádřen i mezi základními zásadami zadávacího řízení. Nyní probíhá vyhodnocování nabídek.

Dalším příkladem, který není hodný následování, je aktuální zakázka na kompletní projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na akci Rozvoj nemocnice Turnov uveřejněné 4. května 2020. U stavby za celkem 182 mil. Kč činí předpokládaný honorář 9,8 mil. Kč bez DPH (tj. cca 50 % předpokládané hodnoty). Výše nabídkové ceny má přitom váhu 80 %, zkušenosti pouze 20 %. Je otázkou, zda je reálné, aby za takovýchto podmínek zadavatel získal kvalitního zpracovatele projektové dokumentace.

Vzorovou výzvu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je možné stáhnout:

 

ÚOHS: nejnižší cena je nepřípustná jako jediné hodnoticí kritérium u vybraných služeb

 1. března 2020 nabylo právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS v něm potvrdil, že u služeb inženýrů, techniků a architektů nelze použít jako jediné kritérium nejnižší nabídkovou cenu.

Citace Rozhodnutí ÚOHS: Zadavatel – Středočeský kraj – ­nedodržel při uzavírání rámcové dohody s názvem „Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění 5. dubna 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 8. dubna. 2019 pod ev. č. Z2019-011200 a v Úředním věstníku ­Evropské unie 10. dubna 2019 pod ev. č. 2019/S 071167989, postup stanovený v ustanovení § 114 odst. 3 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když stanovil v bodu 11.1. „Hodnoticí kritéria“, zadávací dokumentace jako kritérium hodnocení ekonomickou výhodnost nabídek pouze na základě nejnižší nabídkové ceny, ačkoliv se v daném případě jedná o veřejnou zakázku na služby a předmětem rámcové dohody jsou služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému, přičemž tímto postupem došlo ke stanovení zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky v rozporu s citovaným ustanovením zákona.

Vybráno z Rozhodnutí ÚOHS číslo jednací: 08274/2020/533/SWA, spisová značka: S0040/2020/VZ