Webináře ČKAIT – září 2020

Webináře ČKAIT pořádá Středisko vzdělávání a informací, dále některé oblastní kanceláře. Na září je připraveno několik velmi zajímavých témat: odstraňování černých staveb, občanský zákoník s vazbou na výstavbu, stavební zákon ve vazbě na správní řád, biologické napadení fasád a další. Pro autorizované osoby ČKAIT jsou webináře zdarma. Osobám přihlášeným v kalendáři akcí jsou přihlašovací údaje zasílány emailem.

Odstraňování černých staveb

 • 8. září 2020 od 14.00 hod.
 • Přednášející: Ing. Vladimíra Helebrantová
 • Pořádá: Oblastní kancelář ČKAIT Praha
 • Anotace: Právní úprava týkající se „černých staveb“, resp. řízení vedených podle § 129 stavebního zákona, upozornění na problematickou aplikaci některých ustanovení této části zákona a na nejčastější vady v řízení vedených podle tohoto ustanovení, praktické příklady, aktuální judikatura.

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu

 • 14. září 2020 od 14.00 hod.
 • Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
 • Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
 • Anotace: Přednáška nabídne pohled na problematiku občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu.

Biologické napadení fasád (odběry vzorků, testování nátěrových hmot)

 • 15. září 2020 od 14.00 hod.
 • Přednášející: RNDr. Kateřina Klánová, CSc.
 • Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
 • Anotace:Příčiny biologického napadení fasád, nejčastější diagnostické metody vyšetření, možnosti likvidace bakterií, plísní a řas a možná preventivní opatření vzhledem k ochranné funkci venkovních omítek.

Hygienické předpisy ve stavební praxi

 •  22. září 2020, 13.00 – 17.00 hod
 • Pořádá: Oblastní kancelář ČKAIT Pardubice
 • Anotace: Orgány hygienické služby patří mezi dotčené orgány, které chrání veřejné zájmy v oblasti ochrany veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Tento zákon byl v poslední době několikrát novelizován včetně některých prováděcích předpisů. Vzhledem k tomu, že OK ČKAIT Pce neuspořádala už delší dobu žádnou odbornou akci s vazbou na zákon č. 258/2000 Sb., chceme tímto seminářem připomenout odborné stavební veřejnosti souhrn předpisů, které je nutno při přípravě a realizaci znát a umět aplikovat. Jsou to např. tyto předpisy:- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, - NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, - vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, - vyhláška č 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, - vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, - vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Vedení stavebního deníku 

 • 23. září 2020 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
 • Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická CSc.
 • Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
 • Anotace: Cílem webináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. V první části je proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Je zdůvodněna potřeba jeho vedení jako záznamového a komunikačního prostředku, jehož hlavním smyslem je doložení plnění povinností zhotovitele i dalších účastníků realizace stavby. Druhá část webináře je zaměřená na možné varianty způsobu a formy vedení stavebního deníku včetně vazeb deníku zhotovitele stavby a deníků podzhotovitelů. Webinář je doplněn o poznatky lektora, získané při jeho auditorské praxi.

Stavební zákon ve vazbě na správní řád

 • 24. září 2020 od 14.00 hod.
 • Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová
 • Pořádá: Oblast Praha ČKAIT
 • Anotace: Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti aplikace správního řádu na řízení a jiné postupy vedené podle stavebního zákona, protože na procesní postupy je při projednávání záměru brán velký zřetel.

Stavby založené na zemních vrutech

 • 29. září 2020 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
 • Přednášející: Ing. Zdeněk Kovář
 • Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
 • Anotace: Přednáška je zaměřená na, v současné době oblíbený způsob, zakládání rodinných domů na zemních vrutech a je určena pro projektanty v oblasti pozemních staveb, statiky i realizační firmy.

Judikatura ke stavebnímu zákonu

 • 30. září 2020 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
 • Přednášející: Ing. Jiří Kozelský
 • Pořádá: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
 • Anotace: Nedostatky podání ve vztahu ke stavebnímu úřadu a aktuální judikatura k vybraným ustanovením stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích vyhlášek.

Technické informace a požadavky pro účast na webináři:

 • Záznam webináře nebude k dispozici.
 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
 • Technicky zajišťuje: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218