Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 75 let

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 75 let

Profesor Alois Materna se narodil 22. května 1945. Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně. Hodnost CSc. získal v oboru mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí rovněž na VUT v Brně, titul MBA pak na Nottingham Trent University (UK).

V roce 2010 byl na VŠB-TU Ostrava jmenován profesorem v oboru aplikovaná mechanika. Od roku 1990 do roku 1997 působil jako děkan Fakulty stavební VUT v Brně, v letech 2003–2010 byl děkanem Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, kde v současné době přednáší statiku stavebních konstrukcí a jako proděkan fakulty pro vnější vztahy pečuje o spolupráci se stavební praxí. Odborně se zaměřuje na stavební mechaniku, teorii pružnosti a plasticity, numerické metody, metodu konečných prvků, informační systémy a technologie, udržitelný rozvoj, dřevěné konstrukce.

Jako první místopředseda ČKAIT zajišťuje kromě běžného chodu Komory kontakty a spolupráci se zahraničními profesními komorami, je národním delegátem v European Council of Civil Engineers a European Council of Engineering Chambers. Odpovídá za oblast vzdělávání a školství, jako předseda výboru oblasti Brno řídí již několik volebních období chod oblasti a regionální kanceláře ČKAIT.

Tento bohatý, leč strohý a suchopárný přehled profesních úspěchů je ovšem vhodné doplnit vlastnostmi a zálibami veskrze lidskými. Hektický vědecký a společenský život zklidňuje zvelebováním zahrady. Jeho broskve, rajčata a cukety jsou stejně dokonalé jako on sám.

Přejeme čerstvému jubilantovi stejný mladistvý a neutuchající elán i do let příštích.

Výbor oblasti ČKAIT Brno