Profesní informační systém v červnu 2020

Z hlavních novinek upozorňujeme zejména na kalkulačku pracnosti výkonů projektových prací. Z aktualizovaných technických předpisů na hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech.
Doplněných informací je však mnohem více.

NOVINKY

A 4.1.1 Kalkulačka – pracnosti výkonů (cenyzaprojekty.cz)

Přehled změn:

 • Úprava Kategorií staveb (Pozemní a krajinářské stavby, Technologické stavby).
 • Úprava seznamu staveb pro jednotlivé kategorie náročnosti.
 • Změna názvu pole Generální projektant na Hlavní projektant.
 • Přejmenování pole Rekonstrukce na Změna stavby, včetně změny nápovědy.
 • Doplněno pole Očekávaná pracnost, u kterého je možné vybírat ze tří možností.
 • Doplněna nápověda pro položku Změna zpracovatele, opakování či změna projektu.
 • V základním souboru služeb je možné zobrazit pole Termín.
 • Názvy a procentuální podíly služeb byly upraveny.
 • Byla upravena logika výběru jednotlivých služeb.

Kalkulačka je zpracována na základě Standardů služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1), které aktualizovaly ČKAIT a ČKA v roce 2020. ČSSI a ČKAIT považují aplikaci za relevantní nástroj pro stanovení časové náročnosti projektových a inženýrských prací.

A 3.4 Přehled právních předpisů ve stavebnictví

Přehled zákonů, nařízení vlády a prováděcích vyhlášek vztahujících se ke všem oborům stavebnictví. Obsahuje také předpisy týkající se bezpečnosti práce, uvádění stavebních výrobků na trh, financování, pojišťování, ekologie atd. Určeno pro potřeby členů ČKAIT.

AKTUALIZACE

 • TP 1.20 Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech
 • MP 1.6 TPS: Metodická pomůcka - Technika prostředí staveb - Obecné zásady činnosti autorizovaných osob
 • MP 1.6.1 až MP 1.6.8 TPS: zařízení pro vytápění, pro ochlazování staveb, pro měření a regulaci, zařízení vzduchotechniky, silnoproudé elektrotechniky, elektronických komunikací, zdravotně technické instalace, plynová zařízení
 • MP 1.6.10 Metodika odborných posudků na zařízení silnoproudé elektrotechniky

Právní předpisy

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech.

 

Přístup do systému

Systém PROFESIS je přístupný bez přihlášení, s výjimkou vybraných pomůcek, právních předpisů, českých technických norem (ČSN v plném znění jsou přístupné pouze pro členy se smluvním vztahem s agenturou ČAS) a studijních materiálů. Přístup k neveřejným dokumentům a tisk pomůcek ve formátu PDF je umožněn po přihlášení.

UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), o HESLO je možné požádat e-mailem.

Kompletní nabídka služeb je pro členy ČKAIT zdarma.

Kontakt pro návrhy, připomínky, dotazy a žádosti o heslo: profesis@ckait.cz