Technologie prací na železničním svršku

Unikátní publikace podává ucelený přehled aktuálních poznatků a pracovních postupů týkajících se prací na železničním svršku.

  • Autor: kolektiv autorů
  • Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2019
  • Formát B5, vazba V8, 399 stran, 380 obr., 32 tab.

Všechny potřebné informace jsou přehledně seřazeny do tematických kapitol, které jsou doplněny bohatými odkazy na literaturu (zákony, vyhlášky, směrnice, nařízení, normy, odbornou literaturu z oboru atd.). Autorský kolektiv, složený z představitelů akademické obce, odborníků Správy železnic a zhotovitelů, předkládá čtenáři text, jaký dosud nebyl v této šíři, odbornosti a komplexnosti v České republice zveřejněn. Celkové koordinace v průběhu vzniku publikace se ujal Ing. Vladimír Dubský.

Z původního záměru uvést pouze výčet jednotlivých technologií prací se po diskusi s odborníky rozšířil záběr publikace na sestavení komplexního obrazu o celé problematice prací na železničním svršku. První část knihy čtenáře seznamuje se základní užívanou terminologií, přibližuje teorii namáhání železničního svršku a jeho součástí, rozebírá složení jednotlivých soustav a sestav železničního svršku a představuje základní parametry geometrické polohy koleje (GPK). Druhá část podává informace o diagnostice železničního svršku (GPK, defektoskopie, mikrogeometrie kolejnic apod.), o geodetických pracích prováděných před, v průběhu i po dokončení stavby, rozebírá projektovou přípravu pro investice, opravy a rekonstrukce a popisuje obecně přípravné a dokončovací práce. Nosnou částí je část třetí, která se věnuje jednotlivým technologiím a používané mechanizaci pro konkrétní úkony, ať už se jedná o pokládku (či výměnu) kolejového roštu, čištění kolejového lože, úpravu GPK, svařování kolejnic a zřizování bezstykové koleje, broušení a reprofilaci kolejnic, či montáž a demontáž zařízení trakčního systému a zabezpečovacích zařízení. Finální čtvrtá část uvádí přehled normativní a předpisové základny pro práce na železničním svršku – české i evropské normy, technické specifikace interoperability a předpisy Správy železnic.

Záměrem při sestavování publikace bylo vytvořit odbornou příručku poskytující nejnovější (ale i již běžné) informace o oboru.

Autorizované osoby v oboru dopravní stavby mohou získat tuto publikaci zdarma. Kniha je k vyzvednutí na jednotlivých oblastních kancelářích. Nabídka platí do vyčerpání zásob.