Mgr. Milan Friedrich

  • Smluvní vztahy u veřejných zakázek

    Lze smlouvy na veřejné zakázky považovat za smlouvy uzavřené adhezním způsobem? Může se dodavatel domáhat změny znění nebo neplatnosti ujednání ve smlouvě, které je pro něj zvláště nevýhodné?

  • Trestní odpovědnost veřejných zadavatelů

    V tomto článku je pozornost věnována především skutkové podstatě a následně základům trestní odpovědnosti zadavatelů. Některé neurčité znaky vybraných skutkových podstat jsou blíže interpretovány ve světle relevantní judikatury.