Ze zasedání představenstva 30. dubna 2020

Druhé jednání představenstva se uskutečnilo i v době nouzového stavu. Omluvilo se pět členů. Tři z deseti přítomných se připojili k zasedání prostřednictvím videokonference. Nejdůležitější rozhodnutí představenstva souviselo s odložením shromáždění delegátů. které bylo přesunuto na 12. září 2020. Zvolení delegáti 23. března 2020 schválili per rollam mimořádné opatření: funkční období stávajících členů představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu se prodlužuje o dobu trvající překážky.

Mezi zasedáními představenstva bylo per rollam rozhodnuto o:

 • udělení čestného členství ČKAIT devíti autorizovaným osobám [10 pro, 0 zdržel se, 5 proti]
 • udělení záštity konferenci Smart Community 2020 a konferenci Voda 2020 [11 pro, 0 zdržel se, 4 proti]
 • poskytnutí finančního příspěvku 20 000 Kč nadačnímu fondu ­Fakulty stavební VUT v Brně [10 pro, 0 zdržel se, 5 proti]
 • sjednání termínovaného vkladu u UniCredit Bank s obdobným úrokem (1 %) jako na spořicím účtu u ČSOB [12 pro, 0 zdržel se, 3 proti]

Odložené Shromáždění delegátů ČKAIT 2020

Mezi řádnými zasedáními byla per rollam přijata tato rozhodnutí, která se týkala odložení shromáždění delegátů:

 • odložení shromáždění delegátů 2020 na 12. září 2020 vzhledem k vyhlášenému nouzového stavu Vládou ČR [14 pro, 0 zdržel se, 1 proti]
 • požádání zvolených delegátů o schválení mimořádného opatření – funkční období stávajících členů představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu se prodlužuje o dobu trvající překážky bránící řádnému svolání usnášeníschopného shromáždění delegátů, které zvolí nové orgány [13 pro, 0 zdržel se, 2 proti]
 • Hnízdil oslovil emailem všechny delegáty a požádal je o sdělení, zda jsou ochotni se zúčastnit shromáždění v termínu 23. května nebo v září 2020. Odpovědi ukázaly, že v květnu by shromáždění nebylo usnášeníschopné, některé oblasti by zastupovali jen dva, resp. tři delegáti. Delegáti 23. března 2020 schválili per rollam mimořádné opatření: funkční období stávajících členů představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu se prodlužuje o dobu trvající překážky bránící řádnému svolání usnášeníschopného shromáždění delegátů, které zvolí nové orgány [163 pro, 37 proti (nehlasovali)].
 • Představenstvo následně schválilo odložení shromáždění delegátů na 12. září 2020 [pro 9, zdržel se 2, proti 2].

Ziskové hospodaření ČKAIT v roce 2019

V průběhu prvního pololetí roku 2020 jednalo představenstvo na svých zasedáních o výsledcích hospodaření ČKAIT v roce 2019. Protože však nejsou v žádném zápise z těchto jednání uvedeny závěry včetně výsledků hlasování, představenstvo schvaluje per rollam výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2019 a to:

 • celkový obrat: 97,3 mil. Kč
 • základ daně: 7,4 mil. Kč
 • daň: 1,4 mil. Kč
 • čistý zisk (po odpočtu daně): 3,4 mil. Kč

Představenstvo ČKAIT projednalo předložené údaje o hospodaření ČKAIT v roce 2019 a souhlasilo s výsledky hospodaření a návrhem daňového přiznání [pro 13, zdržel se 0, proti 0].

Představenstvo ČKAIT rozhodlo, že zisk z hospodaření roku 2019 bude přičten k nerozdělenému zisku minulých let [pro 13, zdržel se 0, proti 0].

Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka seznámil účastníky jednání s průběžným stavem hospodaření k 31. březnu 2020. Jedná se o čtvrtinu roku (25 % ročního rozpočtu). Výnosy z členských příspěvků jsou v úrovni 76 % ročního rozpočtu a odpovídají průběhu minulých let. Celkově jsou příjmy na úrovni 73 % ročního rozpočtu. Výdaje (mandatorní) jsou celkově na úrovni 21 %. Z toho oblasti čerpaly náklady na úrovni 26 % celkových limitů daných výdajů.

Pro jednání shromáždění delegátů byl připraven návrh rozpočtu na rok 2020, vypracovaný v době běžného stavu a hlavní údaje jsou uvedeny ve Výroční zprávě ČKAIT. Protože mezitím nastala neobvyklá situace, způsobená zásahem do celé naší společnosti pandemií viru COVID-19, musíme provádět průběžně revizi příjmové i výdajové části našeho rozpočtu. Zatímco příjmová část, zahrnující především členské příspěvky, nemusí být tak výrazně ovlivněna, tak výdajovou je potřeba revidovat. Proto jsme dnes zahájili doplňování informací po položkách rozpočtu s ohledem na to, co se uskutečnilo, co se nemohlo uskutečnit a co je odloženo zejména z odborných akcí.

Informace o stavebním zákonu

Ing. Hladík podal informaci o aktuálním stavu přípravy nového stavebního zákona. ČKAIT požaduje, aby byl projektant účastníkem řízení, aby se vrátila oprávnění autorizovaných inženýrů a techniků podle platného autorizačního zákona, aby v tezích prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb byly požadavky podle současné přílohy číslo 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. V dubnu ČKAIT zaslala opětovně 121 zásadních a 38 doporučujících připomínek. K tezím prováděcích vyhlášek jsme zaslali 26 zásadních připomínek. Ke změnovým zákonům 40 zásadních a 18 doporučujících připomínek. Představenstvo poděkovalo Ing. ­Klepáčkové za zpracování připomínek a všem, kteří připomínky zaslali.

Nominace členů ČKAIT do autorizační rady

Funkční období autorizační rady končí 30. června 2020. Členy autorizační rady jmenuje na dobu tří let ministr pro místní rozvoj v tomto složení: jeden zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu, České komory architektů a jeden zástupce ČKAIT pro každý obor autorizace.

Ministr zemědělství Ing. Toman nominoval stávajícího zástupce Ing. Pokorného. Ministr dopravy doc. Havlíček nominoval stávajícího zástupce Ing. Kubovského. Ministryně pro místní rozvoj Ing. ­Dostálová nominovala Ing. Hadžič. Ministr průmyslu a obchodu doc. Havlíček nominoval stávající zástupkyni Ing. Fialovou. ČKA zatím nominaci nezaslala. Nominace do neobsazených oborů ČKAIT je možné zaslat řediteli kanceláře do 18. května.

Různé informace

Ing. Loukota informoval o svém jmenování členem TK ČAS a o výstupech Agentury ČAS týkající se BIMu. Doporučuje další postup projednat na komisi BIM. Předseda odeslal dopis náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Ing. Muřickému, aby byl stanoven rozsah práce OTO (odborné týmy oborů) a způsob jejich honorování a OTO byly obsazeny až po splnění podmínek ČKAIT formulovaných komisí BIM a uplatněných při jednání TK.

Ing. Mandík předložil žádost o záštitu VUT v Brně, Fakulty stavební, centra AdMaS – LNG konference 2020 – schváleno [pro 14, zdržel se 0, proti 0].

Ing. Pater informoval o zrušení jednání RPRP v prvním pololetí, bude jen užší rada. Seznámil přítomné s průběžnou aktualizací pomůcek v systému PROFESIS. Dále promluvil o přípravě nové verze systému PROFESIS.

Ing. Zdařilová informovala o zahájení prací na Stavbě roku Moravskoslezského kraje (je 50 přihlášek) a o celorepublikové Stavbě roku.

Ing. Zídek informoval o přeložení konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020 na 2. října. Náhradní termín pro setkání v Kynšperku nad Ohří bude v pátek 4. září. Téma publikace Inženýrská komora není zatím stanoveno a je potřeba začít na publikaci pracovat. Ing. Zídek navrhuje téma Stavíme v zahraničí. Stavba roku Karlovarského kraje byla zrušena.

Prof. Materna navrhuje nové složení redakční rady časopisu ESB: prof. Materna, prof. Chybík, doc. Rubina, Marie Báčová, Ing. Vaverka, Ing. Šubrt – schváleno [pro 12, zdržel se 0, proti 0].

Ing. Špalek předložil návrh komise ZZVZ doplnit na web možnost zasílat novinky. Ing. Hnízdil informoval o RSS, která poskytuje totéž alternativním způsobem, který webové stránky již umožňují. Dále komise ZZVZ projednala problematiku adhezních smluv a Mgr. ­Dvořák bude výstup publikovat v Z+i. Dále komise připraví vybrané vzory smluv, které se zveřejní v systému PROFESIS. Dále informoval o zveřejnění metodiky ČKAIT projektových prací pro veřejné zakázky malého rozsahu na webu MMR.

Ing. Křeček informoval o jednání s předsedou CACE a předložil návrh dopisu. Členové s dopisem souhlasí, bude odeslán. Dále se zmínil o žádosti děkanky Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty aplikovaných věd o podporu akreditace oboru městské inženýrství.

Trvající úkol – Ing. Loukota bude i nadále sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové. Podle informace pojišťovacího makléře byla podána občanskoprávní žaloba o náhradu škody na oba odsouzené. Oba odsouzení podali stížnost k ústavnímu soudu.

Následující zasedání: června 2020, 24. září 2020, 19. listopadu 2020