Má být projektant doživotně odpovědný za své dílo, když není informován o prováděných stavebních úpravách?

Je opravdu správné obžalovat projektanta, který trojskou lávku navrhoval před téměř 40 lety v dobách hlubokého socializmu a nijak se nepodílel na pozdější rekonstrukci, kontrole a údržbě? Publikované útržky obvinění, které z velké míry vycházejí ze současných právních předpisů a jsou značně retroaktivní, vyvolávají mezi odbornou veřejností řadu otázek a dohadů, které je třeba s ohledem na závažnost celé situace zodpovědět a vyjasnit.

Zřícení nosné konstrukce je vždy tragédií, a proto je nutné – především s ohledem na zamezení opakování havárie u stejných nebo obdobných konstrukcí – určit v první řadě skutečnou příčinu zřícení a vyvodit příslušná opatření. Ve vyspělých zemích jsou za tímto účelem sestavovány z renomovaných odborníků komise, které problematiku a její důsledky v celé její šíři řeší. Podobná komise v případě lávky v Praze-Troji sestavena nebyla, ačkoliv se z hlediska statického působení i provedení jedná o skutečně výjimečnou konstrukci, která navíc prošla v průběhu svého života několika opravami a mimořádnými událostmi (např. povodně 2002). Rovněž způsob a průběh vyšetřování i jeho výsledky budí v odborných kruzích značné pochybnosti, zejména s ohledem na komplexnost a historický vývoj úpravy stavebního práva v ČR. Jako profesní organizace si v souvislosti s tímto případem klademe celou řadu otázek, zejména však jak dlouho a v jakém rozsahu má projektant ručit za stavbu provedenou podle jím zpracované projektové dokumentace, když je tato stavba provedena a následně provozována jinými stranami? Přitom je třeba uvést, že projektant není povinně informován o změnách na stavbě, opravách nebo následných stavebních úpravách. Je potom správné, aby byl doživotně zodpovědný za své, zhusta podstatně pozměněné dílo?

Podrobněji bylo téma projednáno 23.6.2020 na tiskové konferenci s názvem: V Praze-Troji se zřítila lávka – a co dál z pohledu odborníků ČKAIT. Vystoupení přednášejících, kterými byli Ing. Robert Špalek, místopředseda ČKAIT, Ing. Václav Mach, čestný předseda ČKAIT a Ing. Michal Drahorád, Ph.D., člen představenstva ČKAIT) je možné sledovat na videozáznamu.