Autorizační zákon se mění

V souvislosti s přijetím nového stavebního a změnového zákona se novelizuje i zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oficiálně se již bude nazývat „autorizačním zákonem“, jak mezitím zavedla praxe. Všechny jeho změny vstoupí v účinnost 1. července 2023.

Terminologická úprava autorizačního zákona (AZ) se týká zrušení definice pojmu „Komora“, jenž dosud odkazoval bez rozlišení jak na ČKA, tak i na ČKAIT. Změnami terminologie, zavedené v paragrafech 18 a 19 autorizačního zákona, se dále z autorského dozoru stane „dozor projektanta“ a technický dozor bude celým názvem “technickým dozorem stavebníka“. Dosavadní oprávnění autorizovaných inženýrů a techniků ke zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a projektové dokumentace staveb (včetně územněplánovacích podkladů) se nahradí novým vymezením za použití termínu „dokumentace pro povolení stavby“. Jaké jsou kromě terminologie ještě další změny, které se autorizačního zákona mají dotknout?

Odpovědnost autorizovaných osob se zvyšuje

Novela autorizačního zákona mění ustanovení zakládající odpovědnost autorizovaných osob (AO). V současnosti AO odpovídají za výkon vybraných činností a dalších odborných činností, pro které jim byla udělena autorizace, kdy tím není dotčena odpovědnost podle obecných předpisů. Napříště budou AO odpovídat za odbornou úroveň výkonu veškerých odborných činností poskytovaných v souvislosti s udělenou autorizací a za porušení obecně závazných právních předpisů při výkonu takových činností a za porušení vnitřních předpisů Komory (§ 12 odst. 1 AZ). Tím se dosavadní ručení AO výslovně rozšíří i na případné porušování povinností v souvislosti s dodržováním stavebních i jiných obecných předpisů a dojde k zákonné úpravě stejných závazků inženýrů a techniků, které vyplývají doposud z § 2 bodu 3 Profesního a etického řádu ČKAIT. Ten stanoví: Člen Komory je při výkonu vybraných a dalších odborných činností povinen dodržovat a dbát na dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména autorizačního zákona, řádů a vnitřních předpisů vydaných Komorou.

Změny pro autorizované inženýry a techniky

Dotčena změnami budou zejména ustanovení o autorizovaném inženýrovi (§ 18) a rovněž o autorizovaném technikovi (§ 19). Doplní se oprávnění obou kategorií uvedených autorizovaných osob vypracovávat dokumentaci pro rámcové povolení, dokumentaci pro povolení změny využití území, dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci pro odstranění stavby, provádět dozor projektanta a technický dozor stavebníka a zastupování v řízení podle stavebního zákona. Novela do § 18 a § 19 AZ doplňuje oprávnění autorizovaných inženýrů (AI) i autorizovaných techniků (AT) ke koordinaci vypracování projektové dokumentace a odbornému vedení provádění stavby nebo její změny v pozici stavbyvedoucího. Zatímco AI mohou výslovně namísto územněplánovacích podkladů (§ 18 písm. c) zpracovávat napříště jen územní studii a příslušné části územněplánovacích podkladů, AT bude moci vypracovávat podle § 19 písm. a) projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru či její odpovídající části, a podílet se na zpracování projektové dokumentace spolu s autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem. Autorizovaným inženýrům se výslovně doplní podle § 18 písm. d) další oprávnění, když k dosavadním technickým a inženýrským přibydou ještě navíc i geotechnické průzkumy.

Překrývání oborů autorizovaných inženýrů

Vložením druhého odstavce do § 18 AZ pro autorizované inženýry novela konečně do zákona oficiálně vpraví princip „překrývání oborů“ v následujícím znění:

(2) Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb, městské inženýrství nebo stavby pro plnění funkce lesa je v celém rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny oborově vydělené části této dokumentace nebo projektové dokumentace, tedy části příslušející oborům technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Zvláštní právní předpis upravující povinnosti autorizované osoby ani § 12 odst. 6 nejsou dotčeny.

Tento princip byl zaveden a dosud aplikován v souladu s výkladovými pravidly ČKAIT, kdy se inženýrům takzvaných „silných oborů“ v rámci zpracování jejich projektové dokumentace (PD) povolila také možnost (nikoliv ovšem povinnost) samostatně pro tuto PD vypracovat i vydělené části, příslušející oborům TPS a dalším, uvedeným v citaci. AT se překrývání oborů nebude týkat a vymezení oborů ani jejich výčet novela nebude nikterak měnit.

Všeobecná působnost autorizovaných architektů končí

Prostřednictvím změnového zákona se vymezí rozsahy oprávnění pro architekty v rozsahu jejich činností podle § 17 AZ. Nově se stanoví rozsahy oprávnění autorizace architektů, napříště již jen odděleně podle oborů s omezením na příslušné odpovídající činnosti pro obory architektura, územní plánování a krajinářská architektura. Zruší se tím dosavadní všeobecné oprávnění pro architekty podle současného znění § 4 odst. 4 AZ. Autorizační řád ČKA má dále stanovit podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech. Rovněž z přechodných ustanovení (čl. IX) změnového zákona vyplývá pro architekty povinnost po nabytí jeho účinnosti do sedmi let u ČKA vyměnit své autorizační osvědčení a razítko pro všeobecnou působnost AA za nové s uvedením oboru (architektura, územní plánování a krajinářská architektura) a dále pak mají AO s udělenou autorizací v oboru architektura – § 4 odst. 2 písm. a) AZ – do roka vyměnit svá osvědčení a razítka na ČKA za nová pro obory architektura a územní plánování. Po uplynutí těchto termínů pozbydou jejich původní osvědčení a razítka ze zákona platnost.

Elektronické podání žádostí

Vedle tradičně písemně podávaných žádostí o udělení autorizací přibydou po doplnění § 7 odst. 2 AZ jako akceptovatelné též elektronicky doručené žádosti. Tato úprava vychází z meziresortního připomínkového řízení, kde návrh přednesla ČKAIT s ohledem na postupné zavádění digitalizace a elektronické komunikace.

Navýšení sankcí až do 300 000 Kč

Rozmezí pokut pro AO za jejich závažné nebo opětovné porušení povinností podle § 20 AZ se markantně zvýší. Pokuty může v rámci svého disciplinárního opatření uložit Česká komora architektů nebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě svým členům, a to ve stávající výši do 50 000 Kč. Novelizovaný autorizační zákon uvádí maximální rozmezí pokut až do 300 000 Kč. Jedná se o nárůst v násobcích maximální výše pokuty, což se vysvětluje skutečností, že po desetiletí nebyly měněny původně stanovené maximální výše pokut ani v reakci na inflaci měny a dorovnání výše pokut tak nastává až po třiceti letech najednou za celé toto uplynulé období.

Pozastavení autorizace se bude týkat vždy všech oborů

Změní se také logika aplikace pozastavení autorizace pro autorizované osoby s více obory či specializacemi. V ustanovení § 11 odst. 1 AZ o pozastavení autorizace při výkonu trestu odnětí svobody, při zákazu činnosti následkem disciplinárního opatření či na žádost samotné AO se výslovně takové pozastavení má dotýkat veškerých udělených autorizací téže autorizované osoby.

Zřízení datových schránek

Kromě přímého dopadu na práva a povinnosti AO prostřednictvím úprav AZ se změny na základě tohoto zákona dotknou autorizovaných osob také nepřímo prostřednictvím přechodných ustanovení čl. LXXIV změnového zákona tím, že údaje autorizovaných osob budou ze strany ČKA, ČKAIT a také Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním předány Ministerstvu vnitra jako podklad pro založení datových schránek. Na předání seznamu autorizovaných osob budou jmenované instituce mít lhůtu 45 dnů od nabytí účinnosti změnového zákona, tedy od 1. července 2023. Ministerstvo pak do devadesáti dnů zřídí autorizovaným osobám jejich datové schránky podle odst. 2 téhož článku změnového zákona.