Jak reagovat na dramatický růst cen stavebního materiálu?

Podle RTS došlo k nejvyššímu nárůstu cen u OSB desek (1,9 až 4,2) a pozinkovaného plechu (3,3). Číslo uvádí index nárůstu z I. na II. pololetí 2021. (foto: stock.adobe.com)
Podle RTS došlo k nejvyššímu nárůstu cen u OSB desek (1,9 až 4,2) a pozinkovaného plechu (3,3). Číslo uvádí index nárůstu z I. na II. pololetí 2021. (foto: stock.adobe.com)

Ministerstvo pro místní rozvoj na portálu veřejných zakázek vydalo 22. července 2021 metodické doporučení k aktuálnímu růstu cen materiálů, zboží, výrobků a komodit ve veřejných zakázkách.

Od poloviny roku 2021 se zadavatelé dostávají do situací, kdy vybraní dodavatelé buď nechtějí uzavřít smlouvu na dílo, nebo požadují po zadavatelích navýšení cen ve smlouvě z důvodu rychle rostoucích cen materiálů a výrobků. Tato situace nastává nejčastěji v případě veřejných zakázek na stavební práce. Samozřejmě růst cen výrobků, zboží, práce se nemusí dotýkat vždy jen veřejných zakázek na stavební práce, ale jakékoliv veřejné zakázky, kde do ceny zakázky vstupují materiály, výrobky, zboží či komodity.

Smlouvy s výhradou změny závazku

Pro předcházení výše popsaným problémům lze zadavatelům u nově vypisovaných zakázek doporučit již v zadávací dokumentaci využití možnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, konkrétně možné výhrady změny závazku podle § 100 odst. 1. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny či jiných obchodních nebo technických podmínek. Existuje možnost realizovat výhradu po určitých časových úsecích (např. čtvrtletí, půlrok, rok), kdy je dosaženo určité (např. procentuální) výše zdražení, a aktualizovat cenu položek, u kterých dochází k výraznému nárůstu ceny.

Je nutné popsat mechanismus fungování podle inflace či indexu růstu spotřebitelských cen

Podmínkou možného použití je konkrétně popsaný mechanismus, který bude použit v případě možného navyšování ceny. Musí být popsán dopředu v zadávací dokumentaci a následně musí být obsažen ve smlouvě. Takovým mechanismem obecně může být např. inflační doložka s odkazem na vývoj inflace podle údajů a dat Českého statistického úřadu, odkaz na index spotřebitelských cen (růst/pokles) Českého statistického úřadu ve vztahu na jím konkrétně uváděné pravidelné informace (způsoby výpočtů, postupy a metodiky pro výpočet, indexy oborů a konkrétní ceny druhů výrobků, zboží, komodit). V případě stavebních prací lze použít např. index stavebních prací (je uveřejňován čtvrtletně) Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz (Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby – čtvrtletní časové řady – 1. čtvrtletí 2021).

Pokud má zadavatel vyhrazenou možnost změny (tedy možnost případného jednání o navýšení cen s dodavatelem za předem stanovených podmínek) zakotvenou ve smlouvě (což bylo součástí zadávacích podmínek), může po naplnění těchto podmínek pro změnu (o navýšení cen, pokud ke zdražení skutečně v praxi dojde) např. právě po čtvrtletí jednat o naplnění tohoto mechanismu smlouvy. Obdobně může být taková výhrada v některých případech nastavena a využita tak, že k její aplikaci může dojít i automaticky, bez nutnosti předchozího souhlasu zadavatele a jednání s dodavatelem.

Výše uvedený mechanismus samozřejmě nemusí být jediný – pro případné budoucí jednání o navýšení ceny lze použít jakýkoliv mechanismus, jenž bude zcela jednoznačně popsán i vymezen a bude dopředu jasné, za jakých podmínek lze takový mechanismus použít (např. obdobné indexy odborných firem a odborných/profesních sdružení v oborech, které jsou pravidelně uveřejňovány na základě pravidelných analýz, a zadavatel i dodavatel má k takovým datům a informacím běžný přístup).

Zvyšovat ceny nelze, pokud to není dostatečně odůvodněné

Možnost prostého navyšování ceny bez dopadu na plnění veřejné zakázky (kdy se předmět veřejné zakázky vůbec nemění) nelze provádět bez předem stanovených konkrétních podmínek a jednoznačného vymezení. Z toho důvodu je výše uvedený princip odkazů na indexy (uveřejňované otevřeně pro všechny zúčastněné) v jednotlivých oborech; vychází z analýz, opírajících se o prokazatelná statistická data, a jeví se jako vhodný nástroj pro možné naplnění požadavků § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel by měl však vždy při případném jednání s dodavatelem o navýšení ceny dbát na to, aby mechanismus změny byl skutečně naplněn a cena jednotlivých položek se nenavyšovala u prací, výrobků či zboží, u kterých k růstu cen nedochází.

Zdroj: https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni/