Ze 3. zasedání Představenstva ČKAIT

Výběr nejdůležitějších bodů projednávaných na 3. zasedání Představenstva ČKAIT, které se konalo 24. června 2021. Projednávalo průběžné výsledky hospodaření i škodní průběh pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Ročenka Inženýrská komora letos nebude rozesílána všem členům, ale vyjde ve sníženém nákladu. K vyžádání bude na oblastních kancelářích..

Per rollam mezi řádnými jednáními bylo na žádost redakční rady Z+i ČKAIT a IK znovu hlasováno o nákladu ročenky Inženýrská komora 2021 v počtu 28 500 ks. Návrh však nebyl schválen (7 pro, 0 zdržel se, 8 proti). Ročenka Inženýrská komora proto letos nebude rozesílána všem členům, ale vyjde ve sníženém nákladu pouze pro propagační účely.

Kontrola průběžných úkolů

Ing. Loukota i nadále sleduje další soudní projednávání zřícení lávky v Troji. Soud vyslechl Ing. Macha, soudní znalec Ing. Marek se opět omluvil. (Zpráva byla publikována již v Z+i 3/2021.)

Ing. Zdařilová, Ing. Vaverka, Ing. Šafařík pokračují v přípravě rychlejšího způsobu sčítání hlasů tajné volby na Shromáždění delegátů ČKAIT 2023.

Ing. Drahorád nadále připravuje s komisí pro celoživotní vzdělávání návrh zlepšení bonusů pro členy, kteří se dostatečně vzdělávají. Absolvované vzdělávací akce by mělo být možné zveřejňovat v databázi Expert. Dále představil návrh základních pravidel pořádání konferencí. Návrh bude rozeslán jako příloha zápisu a bude projednán na příštím jednání.

Ing. Vokurka kontroluje studijní plány škol, z nichž uchazeči žádají o autorizaci v oboru geotechnika, autorizační rada přibrala i další obory.

Průběžné hospodaření ČKAIT v roce 2021

Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka předložil stav hospodaření ČKAIT k 05/2021. V mandatorní části je letošní rozpočet plněn ve výši 96 % a ve výdajích ve výši 29 %. To znamená, že zatím proti rozpočtu šetříme, zejména vlivem opatření proti šíření covid-19. Čerpání výdajů v jednotlivých položkách je obdobné jako v předchozích letech, zejména jako v roce 2020. Ve výdajích nejsou žádné anomálie ve srovnání s uplynulými lety.

Jednohlasně byly schváleny úpravy návrhu rozpočtu ČKAIT pro rok 2021 podle zkušeností z uzavřeného výsledku hospodaření za rok 2020 (12 pro, 0 zdržel se, 0 proti). Pro projednání Shromáždění delegátů ČKAIT bude vytvořen opravný list k Výroční zprávě ČKAIT s tabulkou uvádějící upravené údaje pro rok 2021 a s konečnými údaji o hospodaření ČKAIT v roce 2020. Tento opravný list dostanou všichni delegáti.

Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2022

Shromáždění delegátů se bude předkládat návrh na nezměněnou výši členských příspěvků pro rok 2022 a tomu odpovídající návrh rozpočtu ČKAIT pro rok 2022. Na jednání byly doplněny číselné údaje u položek týkajících se odborných činností. První návrh rozpočtu bude připraven pro jednání představenstva 22. září 2021. Pořadatelé konferencí v roce 2022 předloží své návrhy na čerpání výdajů z rozpočtu ČKAIT do 10. září 2021.

Hospodaření IC ČKAIT, s.r.o., v roce 2021

V současné době hospodaří Informační centrum ČKAIT, s.r.o., s mírnou ztrátou, která je způsobena vlivem proticovidových opatření.

Hodnocení škodního průběhu pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob

Pojišťovací makléř GrECo předal hodnocení škodního průběhu pojištění k 31. květnu 2021 s počátkem hodnoticího období od 1. ledna 2011. Nejvíce škod je hrazeno v rámci základního pojištění autorizovaných osob. V případě samostatně posuzovaného základního pojištění bez připojištění poměr veškerého uhrazeného pojistného k vyplaceným škodám činí 92,25 %. Poměr veškerého uhrazeného pojistného – tedy základního vč. zvýšeného skupinového připojištění a individuálního připojištění a vyplacených škod ukazuje škodní průběh 64,67 %.

Rekodifikace stavebního zákona

Ing. Hladík informoval o schválení stavebního zákona ve třetím čtení. Do vybraných činností přibylo ověřování výsledků zeměměřických činností. V březnu Legislativní komise ČKAIT připomínkovala teze vyhlášky o dokumentaci staveb. Také jsme dostali žádost o zaslání teze ke společné vyhlášce. Připomínkovali jsme také průběžně návrh změnových zákonů.

Příprava výročí 30 let ČKAIT – 7. května 2022

Příští rok tomu bude třicet let od založení Komory. Předseda ČKAIT představil plán: Inženýrský den 2022 věnovat tomuto výročí, natočit krátká videa se zakládajícími členy a vydat publikaci, která je již v edičním plánu.

Metodika komunikace

Ing. Špalek představil návrh metodiky komunikace a požádal o zaslání návrhů na doplnění.

Různé, informace z jednání

Ing. Špalek a prof. Materna zhodnotili již realizované valné hromady. Účast je obecně nižší, což je s ohledem na epidemická opatření pochopitelné. VH oblastí zvolily nové výbory oblastí, většinou již v prvním kole. Na všech VH je prezentována dostavba budovy Sokolská v Praze.

Ing. Špalek informoval o jednání k BIM a přípravě nového memoranda s ČKA a ČAS o spolupráci na dalších materiálech naplňujících koncepci zavedení BIM v ČR. Dne 18. června se konalo jednání u ministra průmyslu a obchodu doc. Havlíčka o plnění vládní koncepce zavedení BIM v ČR. Dále referoval o žádosti ministra průmyslu a obchodu nominovat jednoho zástupce z oblasti projektové činnosti. Představenstvo na jeho návrh schválilo Ing. Janatu (15 pro, 0 zdržel se, 0 proti). Dále informoval o dalším jednání se zástupci GŘ HZS ČR o kategorizaci staveb. Dále informoval o termínové kolizi jednání inženýrských organizací V4 a Shromáždění delegátů. Prof. Materna požádá o odložení termínu jednání V4.

Prof. Materna informoval o přípravě Inženýrského dne 2021 na téma Digitalizace stavebního řízení. Dále informoval o přípravě nového memoranda o BIM s ČKA a ČAS.

Ing. Řehůřková předložila žádosti o udělení záštity akcím: Cena Víta Brandy; Central Europe towards Sustainable Building 2022; Týden Facility Managementu; CADfórum 2021. Představenstvo její návrh schválilo (14 pro, 1 zdržel se, 0 proti).

Ing. Pater požádal o doplnění komise malého a středního podnikání. Navrhl komisi přejmenovat na komisi pro realizaci staveb a jako nového předsedu Ing. Synka.

Ing. Korbel informoval o ukončení práce JUDr. Vaňouse ze zdravotních důvodů.

Ing. Filip představil návrh změny soutěžního řádu vypracovaného komisí ZZVZ. Úprava byla provedena tak, aby řád byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Upozornil na přínosy i rizika přijetí nového řádu. Požádal členy představenstva o prostudování připraveného mate­riálu do příštího jednání, které by mělo schválit návrh a předložit jej na SD. Předseda doporučuje návrh předložit ke schválení na SD, které proběhne v březnu 2022.

Ing. Dospiva popsal žádost Ing. Mašíčkové z Ministerstva životního prostředí o specifikaci stavebních materiálů uvolňujících látky, které poškozují ozonovou vrstvu. O takových stavebních materiálech neví. Doporučíme katedru stavebních hmot Fakulty stavební ČVUT v Praze nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ing. Majer se dotázal na smlouvu na T-Mobile. Smlouva skončila 30. června 2021. Již máme nové nabídky a čekáme na návrh nové smlouvy. Dotázal se, zda je sledována návštěvnost webů Komory – návštěvnosti jsou přílohou č. 2 zápisu.

Ing. Šafařík informoval o jednání profesního aktivu Geotechnika a žádosti na ASCE o zaslání licenčních podmínek publikace Geotechnical Baseline Reports for Construction: Suggested Guidelines. Žádost byla odeslána, čekáme na odpověď. Ing. Hnízdil pošle znovu dopis na MŽP s žádostí o jednání týkající se geologického podloží.

Ing. Vokurka nastínil jednání s Ing. arch. Špačkovou a vyhlášení Urbanistického projektu roku. Zástupcem za ČKAIT byl jmenován Ing. Křeček.

Prof. Kabele popsal přípravu memoranda s FSv ČVUT v Praze a aktualizace pomůcek v systému PROFESIS.

Ing. Zdařilová sdělila informace o Stavbě roku, přihlášeno je devadesát staveb. Do soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje je přihlášeno padesát staveb. Dále informovala o připomínkování vyhlášky č. 501/2006 Sb. a pozdním zakomponování podmínek nakládání se srážkovými vodami z vodního zákona platného k 1. únoru 2021. Dále referovala o působení v komisi SFPI, upozorňuje na nedodržování podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. v otázce minimálních ploch velikostí upravitelných bytů.

Ing. Vaverka sdělil představenstvu o manuálu města Jihlava Regenerace bytových domů na sídlištích a v obytných celcích, který diskriminuje členy ČKAIT. Představenstvo projednalo podnět autorizované osoby z Jihlavy, který popisuje diskriminaci členů ČKAIT. Představenstvo pověřilo Ing. Vaverku jednáním o nápravě tohoto stavu. Předseda informoval, že Komora již v minulosti na podobný případ upozornila a oslovila ministerstvo. Je možné použít zaslané stanovisko MMR.

Ing. Loukota informoval o vydání katalogu Cena Inženýrské komory 2020 v počtu 28 000 ks rozesílaného se Z+i č. 5/2021, dále pro hosty galavečera Stavby roku 2020 a pro delegáty SD 2021.

Ing. Hladík všem předal katalog PRESTA 2018–2020 a sdělil informace o vítězích a putovních výstavách. Dotázal se, zda/respektive jak bude pokračovat školení v oblasti BIM. Předseda bude jednat s Mgr. Veselým, ředitelem agentury ČAS, o příspěvku na školení.

Účast na jednání představenstva 24. června 2021

Představenstvo: Ing. Robert Špalek; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Hladík; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Petr
Dospiva, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.;
Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; částečně nepřítomen a omluven: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Michal Majer; Ing. Věra Řehůřková.

Ostatní: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (dozorčí rada); Ing. Jan Korbel (Stavovský soud); Ing. Adam Vokurka, Ph.D. (autorizační rada); Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. (kancelář Komory); Ing. Ladislav Motyčka (ekonomický mandatář); omluven Ing. Svatopluk Zídek (jednatel IC ČKAIT, s.r.o.).

Následující jednání: 22.–23. září 2021 (Brno), 25. listopadu 2021, 17. února 2022, 21. dubna 2022, 24.–25. června 2022 (Liberec).

 

Celý zápis je k dispozici na www.ckait.cz.