O dostavbě a opravě budovy ČKAIT rozhodne Shromáždění delegátů

Dostavba hlavního sídla ČKAIT podle poslední optimalizované studie zpracované FAM ARCHITEKTI, s.r.o., by podle propočtu z dubna 2021 vyšla na 86 mil. Kč bez DPH. Komora by ale získala o polovinu větší prostory než má nyní. (vizualizace: FAM ARCHITEKTI, s.r.o.)
Dostavba hlavního sídla ČKAIT podle poslední optimalizované studie zpracované FAM ARCHITEKTI, s.r.o., by podle propočtu z dubna 2021 vyšla na 86 mil. Kč bez DPH. Komora by ale získala o polovinu větší prostory než má nyní. (vizualizace: FAM ARCHITEKTI, s.r.o.)

Vedení ČKAIT se již několik let zabývá otázkou rekonstrukce a dostavby budovy v Praze na Sokolské 15, kde Komora sídlí již od roku 2002. Rozhodnout má Shromáždění delegátů ČKAIT 2. října 2021.

Dostavbou a opravou hlavního sídla ČKAIT se zabývalo shromáždění delegátů ČKAIT již opakovaně. Budova v Sokolské ulici v Praze je hlavním místem, kde jednají orgány Komory (představenstvo, dozorčí rada, stavovský soud, autorizační rada, rada EU, ediční rada), pracovní komise (11), profesní aktivy (9), pořádá se celoživotní vzdělávání pro autorizované osoby i skládají zkoušky odborné způsobilosti. Je sídlem nejen kanceláře ČKAIT, kanceláře oblasti ČKAIT Praha, ale i dalších organizací, jako např. Informačního centra ČKAIT, s.r.o., či Českého svazu stavebních inženýrů. Částečnou úpravou budova prošla v roce 2003, kdy ve vnitrobloku byla zasklena část pavlačových ochozů a byl zbudován exteriérový výtah.

Současný stav neodpovídá významu Komory

Hlavní vstup není reprezentativní a neodpovídá významu ČKAIT. Vstupní recepce, která je zároveň prodejnou odborné literatury, je od ulice oddělena několika schody. V současné době je k dispozici pouze jeden přednáškový sál s kapacitou 62 míst, který není pro pořádání odborných přednášek a programu celoživotního vzdělávání dostačující. Prostory zkušebního místa v podkroví jsou nevyhovující. Kapacita prostor pro jednání již nepostačuje, veškeré kancelářské prostory jsou přitom plně využity.

Co se očekává od dostavby budovy a úpravy dvora?

Je nesporné, že je naprosto nezbytné dispozičně upravit přízemí stávající budovy a vytvořit nový reprezentativní bezbariérový vstup. Požadoval se však také nový víceúčelový sál pro cca 130 až 200 posluchačů a rozšíření plochy kanceláří, tedy dostavba nové budovy ve vnitrobloku. Parkování bylo ponecháno na úvaze projektantů.

Jak probíhala příprava?

Pro ověření možnosti dostavby Představenstvo ČKAIT nejprve v roce 2015 vypsalo ideovou studentskou soutěž, které se zúčastnilo šestnáct týmů. Roku 2016 byla zpracována objemová studie, vycházející z této studentské soutěže i z limitů územního plánu i Pražských stavebních předpisů. Představenstvo se v listopadu 2016 seznámilo s možnostmi dostavby a doporučilo dále zpřesnit zadání. V únoru 2017 pak projednalo další postup. Během září 2017 bylo představenstvem schváleno zadání formou soutěžního dialogu. Zpracováním soutěžních podmínek podkladů byl v říjnu 2017 pověřen projektový atelier DELTAPLAN spol. s r.o.

Zároveň byla jmenována odborná porota pro posouzení soutěžních návrhů ve složení: Ing. František Mráz – předseda poroty, Ing. Jan Korbel – místopředseda poroty, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Radek Hnízdil, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Aleš Poděbrad, Ing. arch. akad. arch. Jiří Mojžíš a dva náhradníci – Ing. Karel Vaverka a Ing. Vladimíra Špačková. Na základě referencí byly vyzvány tři týmy: FAM ARCHITEKTI, s.r.o., Praha; EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o, Praha; THER Architektonický ateliér, Chrudim. Porota vyhodnotila soutěžní návrhy do konce února 2018 a výsledek předložila Shromáždění delegátů ČKAIT 2018. To uložilo představenstvu pokračovat v přípravě rekonstrukce a dostavbě sídla Komory v Praze. Požadovalo vytvořit pracovní skupinu, která v návaznosti na ekonomické a provozní podmínky upraví zadání. Výsledky měly být předloženy delegátům příští rok. Následující Shromáždění delegátů 2019 uložilo představenstvu, aby nechalo zpracovat studii proveditelnosti dostavby objektu ČKAIT v Sokolské ulici a do té doby mělo zastavit přípravu. Poslední shromáždění delegátů 2020 uložilo představenstvu, aby nechalo dopracovat předloženou studii proveditelnosti dostavby budovy Komory s porovnáním současného a budoucího stavu s lokací a využitím prostor. V cashflow studii mělo být uvažováno s polovinou volných prostředků Komory.

Doporučení pro Shromáždění delegátů 2021

Představenstvo se ekonomickou náročností dostavby v posledním roce opakovaně zabývalo. Po zjištění, že realizace studie, která byla naposledy shromáždění delegátů předložena, by stála více než 100 mil. Kč, bylo rozhodnuto, že je třeba některé požadavky seškrtat. V poslední variantě dostavby sídla ČKAIT proto byla zrušena parkovací místa ve vnitrobloku a zmenšena plocha kanceláří. Poradenská společnost Edifice construction & consulting přesto na základě čistě ekonomické analýzy z dubna 2021 nedoporučila realizaci záměru, a to ani v revidované verzi koncepční studie ze 17. března 2021. S ohledem na převis nabídky volných kancelářských prostor doporučila podrobněji uvážit i možnost změny sídla Komory nebo nákup dalších kancelářských prostor. Zároveň uvedla, že při posuzování záměru dostavby sídla je nutné zvažovat i jiné kvalitativní argumenty, jako je historická kontinuita sídla, lokace v centru Prahy, případně spekulace růstu budoucího realitního trhu v centru Prahy, konzervativní přístup správy aktiv, které nelze jednoduše číselně vyjádřit.

Představenstvo ČKAIT se na druhém zasedání 22. dubna 2021 rozhodlo, že dopracovaná studie se jeví jako neekonomická, a proto doporučí Shromáždění delegátů 2021 pro ekonomické zhodnocení volných prostředků při zakoupení nových administrativních prostor blízkých budově Komory a současně část prostředků použít pro úpravy budovy Sokolská 15 (10 pro, 3 se zdrželi, 0 proti).

Dostavba a úprava budovy ČKAIT Praha – varianta B (PDF)