Stavební zákon nabývá účinnosti postupně

Mnohé stavební uzávěry zrušil nový stavební zákon hned od 1.8.2021. Na obrázku jsou stavební uzávěry hlavního města Prahy před vyhlášením nového stavebního zákona. Která z nich byla novým stavebním zákonem od 1. 8. 2021 již zrušena a která ještě nikoliv, zatím magistrát neví. Ještě na konci srpna to prověřovali magistrátní právníci. (zdroj: www.ipr.cz)
Mnohé stavební uzávěry zrušil nový stavební zákon hned od 1.8.2021. Na obrázku jsou stavební uzávěry hlavního města Prahy před vyhlášením nového stavebního zákona. Která z nich byla novým stavebním zákonem od 1. 8. 2021 již zrušena a která ještě nikoliv, zatím magistrát neví. Ještě na konci srpna to prověřovali magistrátní právníci. (zdroj: www.ipr.cz)

Pro mnohé bylo překvapením, že druhý den po vyhlášení nového stavebního zákona přestaly platit stavební uzávěry starší patnácti let. Územně plánovací dokumentace s datem vzniku před 1. lednem 2007 budou platné jen do konce roku 2028 a u těch mladších přestanou platit některá ustanovení.

Nabývání účinnosti nového stavebního zákona určuje 13 část § 335. Nový stavební zákon nabývá účinnosti ve čtyřech etapách:

 • od 30. července 2021, tedy následující den po vyhlášení ve Sbírce zákonů, vstoupily v účinnost § 36, § 319, § 322 odst. 1 a 3, § 324 a § 326 odst. 1,
 • od 1. ledna 2022 nabývají účinnosti § 15 až 18, § 312 odst. 1 až 7, § 313 odst. 1 a 2 a § 315 odst. 1,
 • od 1. ledna 2023 nabývá účinnosti § 312 odst. 4,
 • od 1. července 2023 nabývají účinnosti všechna zbývající ustanovení stavebního zákona.

Od 30. července 2021 vstoupily v platnost tyto zásadní změny

Dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, tedy dnem 30. července 2021, nabývají účinnosti tato ustanovení nového stavebního zákona:

 • Území pro potřeby Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra se nově vymezují opatřeními obecné povahy

Podle § 36 nového stavebního zákona vymezí Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra opatřením obecné povahy území, v němž v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu

 1. vydává vyjádření pro účely povolení záměru,
 2. vydává vyjádření k návrhu zadání územně plánovací dokumentace a stanovisko k návrhu územně plánovací dokumentace nebo její změny, dotýká-li se vymezeného území, a
 3. může se vyjádřit k nezbytným úpravám u již zřízených staveb nebo uplatnit požadavky na nezbytné úpravy.

Takovéto opatření obecné povahy se vydává bez řízení o jeho návrhu a nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. Právní úprava navazuje na dosavadní právní úpravu (§ 175 zákona č. 183/2006 Sb.) vymezených území, která umožňovala, aby Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany vymezilo (v nezbytném rozsahu) v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu území, v němž tato ministerstva vystupují jako dotčené orgány a jsou oprávněna uplatnit zvláštní pravomoci (uplatnit požadavky na nezbytné úpravy). Dosavadní právní úprava ovšem nestanovovala formu, kterou tak tato ministerstva mohou učinit. Nový stavební zákon v tomto případě předpokládá formu opatření obecné povahy.

 • Územní rozvojový plán platí i nadále

§ 319 nového stavebního zákona předpokládá, že územní rozvojový plán vydaný podle dosavadních předpisů se považuje za územní rozvojový plán podle tohoto zákona. Pokud nedošlo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k vydání územního rozvojového plánu, Nejvyšší stavební úřad prověří záměry dopravní a technické infrastruktury vymezené v zásadách územního rozvoje, které jsou zároveň obsaženy v politice územního rozvoje a které jsou současně veřejně prospěšnými stavbami nebo veřejně prospěšnými opatřeními, jež dosud nebyly provedeny a u kterých již uplynula lhůta pro přezkum podle správního řádu a soudního správního řádu. Záměry vyhovující uvedeným hlediskům Nejvyšší stavební úřad (NSÚ) převezme ze zásad územního rozvoje bez věcné změny do prvního územního rozvojového plánu, přitom jiný způsob grafického vyjádření se nepovažuje za věcnou změnu. 

 • Územně plánovací dokumentace schválené před 1. lednem 2007 přestanou platit nejpozději 31. prosince 2028

§ 322 odst. 1 nového stavebního zákona stanoví, že územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán, schválené před 1. lednem 2007, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti nové územně plánovací dokumentace, která je nahrazuje, nejpozději však 31. prosince 2028. Obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část této územně plánovací dokumentace, se považují za opatření obecné povahy, které je závazné pro navazující územně plánovací dokumentaci a pro rozhodování v území. Části územně plánovací dokumentace schválené před 1. lednem 2007, které nemohou být podle tohoto zákona její součástí, se nepoužijí.

Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce a regulačního plánu, které byly schváleny před 1. lednem 2007, tj. ještě podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., měla být nahrazena novými územně plánovacími dokumentacemi a její platnost měla skončit nejpozději 1. ledna 2012. Tento termín byl postupně novelami stavebního zákona posouván a ani dosud platný termín (konec roku 2022) pro nahrazení těchto velmi starých územně plánovacích dokumentací není reálné v případě několika měst a obcí se zvláště komplikovanými problémy dodržet. Podle důvodové zprávy je za této situace lepším řešením posunutí termínu (ve schváleném znění do 31. prosince 2028), než aby byla výstavba např. v Praze a několika dalších městech a obcích bez regulace.

§ 322 odst. 3 nového stavebního zákona pak uvádí, že u územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce a regulačního plánu, byly-li schváleny před 1. lednem 2007, lze pořizovanou změnu vydat nejpozději do 31. prosince 2028, jinak se pořizování zastaví. 

 • Některé části územně plánovací dokumentace se již neužívají

Podle § 324 nového stavebního zákona se části územně plánovací dokumentace vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., které nemohou být podle tohoto zákona její součástí, nepoužijí a při nejbližší změně musí být z této dokumentace vypuštěny; toto vypuštění nepodléhá posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se vztahuje k původní územně plánovací dokumentaci, se neupravuje.

 • Zrušily se stavební uzávěry starší patnácti let, ostatní se musí do roka prověřit, jinak také přestanou platit

326 odst. 1 nového stavebního zákona stanoví, že stavební uzávěry, vydané podle zákona č. 50/1976 Sb. z důvodu zamezení možnosti ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

Podle důvodové zprávy platí tyto stavební uzávěry vydané podle zákona č. 50/1976 Sb. již více než třináct let. Tak dlouhé omezení vlastnictví je nepřípustné. Z toho důvodu tyto staré stavební uzávěry pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

Podle ministryně Dostálové však nový stavební zákon rozhodně neruší všechny stavební uzávěry, pouze ty starší patnácti let, tedy uzávěry vyhlášené podle starého stavebního zákona z roku 1976. Tyto skončí den poté, co nový stavební zákon vyjde ve Sbírce zákonů.

Stavební uzávěry vyhlášené podle dosavadního zákona z roku 2006 prověří příslušný úřad územního plánování z hlediska jejich aktuálnosti a v souladu s požadavky tohoto zákona, a to nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti nového stavebního zákona (tedy do jednoho roku od 1. července 2023). Pokud tak neučiní, pozbydou platnosti.

Kvůli zrušení uzávěr budou moci vlastníci požádat o územní rozhodnutí, což by mohlo ohrozit např. velké dopravní stavby. Stavební uzávěry může město vyhlásit znovu, ale musí k tomu být zákonný důvod. Navíc může jejich vyhlášení v některých případech trvat i delší časové období – jeden až dva roky.

Ustanovení nového stavebního zákona, která nabývají účinnosti od 1. ledna 2022

 • Vznikne nová státní stavební správa

Podle § 15–18 nového stavebního zákona se zřizují Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, Specializovaný a odvolací stavební úřad se sídlem v Praze a krajské stavební úřady, které tvoří soustavu orgánů státní stavební správy a které jsou správními úřady. Hned od 1. ledna 2022 by mělo nabýt účinnosti ustanovení zřizující Nejvyšší stavební úřad, aby bylo možno v následujícím období zajistit výběr a jmenování vrcholných představitelů tohoto úřadu a zajistit základní obslužný personál, který se bude podílet na materiálně-technickém zabezpečení nově zřizovaných orgánů státní stavební správy.

 • Funkcionáři stavebních úřadů se stanou zaměstnanci státu podle služebního zákona

Podle § 312 odst. 1 až 7, § 313 odst. 1 a 2 i § 315 odst. 1 nového stavebního zákona se budou v daném mezidobí připravovat podmínky pro efektivní přechod zaměstnanců státu i územních samosprávných celků zařazených v úřadech, jejichž působnost přechází na novou organizační soustavu. Relevantní ustanovení týkající se této institucionální reformy nabývají účinnosti s předstihem, aby byl zajištěn potřebný časový prostor pro vznik nové soustavy a její přípravu na plnění úkolů státní stavební správy. Důvodová zpráva dále uvádí, že vzhledem k jednotnému režimu státní služby (podle zákona o státní službě), jemuž bude část nové soustavy podléhat (NSÚ, Specializovaný stavební úřad a krajské stavební úřady), bude třeba připravit k první systemizaci služebních a pracovních míst (tak, aby tato systemizace mohla nabýt účinnosti s účinností zákona jako celku), jakož i zajistit první obsazení vedoucích představitelů nových správních orgánů v území, tj. ředitelů krajských stavebních úřadů a ředitele Specializovaného stavebního úřadu. Tito funkcionáři se tedy stanou ze zákona zaměstnanci státu s předstihem tak, aby mohli účinně spolupůsobit při realizaci delimitace ostatních zaměstnanců. Relevantní přechodná ustanovení upravující tyto otázky nabývají proto účinnosti s adekvátním časovým předstihem v zájmu naplnění uvedených cílů. Můžeme se jen nechat překvapit, jaká bude realita při zřizování nové soustavy státní stavební správy.

Ustanovení nového stavebního zákona, která nabývají účinnosti od 1. ledna 2023

§ 312 odst. 4 Ostatní úředníci stavebních úřadů přejdou z obcí na stát a stanou se zaměstnanci státu se všemi právy a povinnostmi až od 1. ledna 2023

Ostatní ustanovení nového stavebního zákona nabývají účinnosti od 1. ledna 2023