Státní odborný dozor nad bezpečností práce se po 53 letech mění


I zdvihací zařízení na stavbách, jako jsou jeřáby, výtahy a další, se po 53 letech dočkala nových předpisů na ochranu bezpečnosti práce. (foto: pixabay.com)
I zdvihací zařízení na stavbách, jako jsou jeřáby, výtahy a další, se po 53 letech dočkala nových předpisů na ochranu bezpečnosti práce. (foto: pixabay.com)

Od 1. července 2022, kdy nabude nový zákon č. 250/2021 Sb. účinnosti, se ruší zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a současně s ním i všechny níže uvedené prováděcí vyhlášky. Původní vyhlášky budou nahrazeny nařízeními vlády, jejíž návrhy z června 2021 má ČKAIT k dispozici. Termín vydání ve Sbírce zákonů zatím není znám.

Pokud seřadíme nejdůležitější zákony týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle roku vydání, potom zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, je bezesporu rekordmanem. Postupně z něj byla celá řada problematik přesunuta do nových zákonů. Jednalo se zejména o tyto tři zákony:

Pro vyhrazená technická zařízení platí předpisy staré i 42 let

Zákon č. 174/1968 Sb. přestál prakticky v okleštěné podobě celých 53 let, neboť byl mj. jediným právním předpisem definujícím tzv. vyhrazená technická zařízení. Na něj jsou navázány vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. Pro tato zařízení platí doposud prováděcí vyhlášky č. 18/1979Sb. (TlZ – vyhrazená tlaková zařízení), č. 19/1079 Sb. (ZvZ – vyhrazená zvihací zařízení), č. 21/1979 Sb. (PlZ – vyhrazená plynová zařízení) – předpisy staré 42 let, resp. č. 73/2010 Sb. (ElZ – vyhrazená elektrická technická zařízení) – předpis starý 11 let. Kromě těchto předpisů platí doposud řada dalších známých důležitých předpisů, např. frekventované vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, nebo č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Aktualizace na základě požadavků ČKAIT

O zásahu státní správy do právních předpisů v této oblasti se diskutovalo několik desítek let. ČKAIT se mnohokrát pokoušela připomenout nutnost nového přístupu k řešení požadavků na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochraně zdraví po celou dobu jejich používání, nutnost specifikace výkonu státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, nutnost specifikace práv a povinností osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plní nádoby na plyny nebo je provozují. Vyjasnění si vyžadovaly i předpoklady a způsoby ověřování odborné způsobilosti osob určených k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

Poslední zásadní připomínkování změn zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce č. 174/1968 Sb. a k němu vydaných prováděcích vyhlášek ČKAIT provedla v roce 2018 s velkým přispěním profesního aktivu oborů Technologická zařízení staveb (TZS), Technika prostředí staveb (TPS).

 Nový zákon o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení byl vydán v červnu 2021

Gestorem oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve státní správě je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). V částce č. 106/2021 Sb. z 30. června 2021 byl vydán k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zcela nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Zákon specifikuje čtyři typy vyhrazených technických zařízení shodně s původním zákonem č. 174/1968 Sb., specifikuje výkon státní správy, definuje tzv. pověřenou organizaci pro oblast vyhrazených technických zařízení, předepisuje podmínky odborné způsobilosti právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob na plyny. Pověřenou organizací zůstává i nadále Technická inspekce České republiky.

Zákon č. 250/2021 Sb. vyvolává změnu dalších tří zákonných předpisů: zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, a pro osoby pohybující se ve výstavbě důležitých zákonů č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, a č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jde o životy

ČKAIT přepokládá, že po vydání těchto nových nařízení vlády doplňujících zákon č. 250/2021 Sb. připraví osvětu pro autorizované osoby formou prezenčních nebo on-line seminářů v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT již v průběhu druhého pololetí 2021, případně v prvním pololetí 2022. Vyhrazená technická zařízení ve výstavbě si zaslouží pozornost autorizovaných osob. Jde totiž o to nejdůležitější na stavbě, jde o život.