Jak ČKAIT připomínkovala návrh nové vyhlášky „O požadavcích na výstavbu“

Stavebně-technická vyhláška o požadavcích na výstavbu prošla v červenci prvním připomínkováním. ČKAIT odeslala 138 zásadních připomínek. Nyní se čeká na jejich vypořádání.

Návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu k provedení nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění novel č. 195/2022 Sb. a č. 152/2023 Sb. (dále jen NSZ), byl Komoře v mezirezortním připomínkovém řízení předložen prostřednictvím vládní elektronické knihovny eKLEP dne 23. června 2023 s tím, že připomínky mají být doručeny předkladateli, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR), v termínu do 18. července 2023.

Na jednání Představenstva ČKAIT ve dnech 23.–24. června 2023 byl stanoven postup ke shromáždění a došlo k projednání připomínek za Inženýrskou komoru. Středisko legislativně právní rozeslalo v pondělí 26. června 2023 navrhované znění vyhlášky orgánům Komory, aktivům, komisím a oblastem ČKAIT s výzvou k jejich připomínkování v termínu do 10. července 2023.

Komora připomínkovala 103 paragrafů

Celkem Komora k danému termínu obdržela cca 150 připomínek k 103 paragrafům a 15 přílohám navrhované vyhlášky celkem od 17 členů ČKAIT, jimž tímto za jejich zapojení jménem Legislativní komise děkujeme. Připomínky se týkaly formulací a specifikací použitých pojmů ve vyhlášce a navrhovaly jejich úpravu či doplnění. Směřovaly ke sjednocení pojmosloví s NZS a upravovaly definice a vymezení například u stavby pro veřejnost, světlé výšky, hydrogeologických posouzení a parkovacích stání.

Došlo i na úpravu některých pojmů přeložených z angličtiny: kabelovody měly v návrhu označovat napájecí kabely pro dobíjení elektromobilů, ačkoliv pojem je zaveden pro přípojky sítí elektronických komunikací. Některé připomínky uváděly i odkazy na příslušné evropské i národní normy, například u vsakování srážkových vod či proslunění obytných a pobytových místností. Jiné připomínky odkazovaly na obecnou úpravu v dalších právních předpisech či naopak doplňovaly chybějící kritéria pro umístění staveb a jejich zařízení – toto se týkalo i odstupových vzdáleností staveb od sebe navzájem a od hranic pozemků. Doplněn byl i návrh na maximální docházkovou vzdálenost k nádobám pro komunální odpad a další vymezení.

K mechanické odolnosti a stabilitě stavebních konstrukcí navrhla Komora vymezit životnost navrhované stavby, po kterou bude stavba plnit stanovené požadavky. Pro stavby určené ke sportovnímu využití doplnila také jejich vybavení bezbariérovým přístupem pro vozíčkáře.

Připomínkování se konalo v době prázdnin

Připomínky byly sjednoceny na jednání Legislativní komise ČKAIT dne 11. července 2023 a na den 13. července 2023 bylo svoláno jejich projednání za přítomnosti pozvaných připomínkujících. Diskutovalo se zejména o odpovědnosti projektantů za geotechnický průzkum pro zakládání staveb. Po projednání a sjednocení připomínek odeslala Komora na MMR celkem 138 zásadních připomínek.

Účinnost vyhlášky má nastat k 1. červenci 2024, tedy následu­jícím dnem po ukončení přechodného období, kdy se začnou podle § 334a NSZ stavební záměry kromě vybraných staveb uvedených v příloze č. 3 projednávat na stavebních úřadech už podle pravidel NSZ, i když ve smyslu § 329 bude možné až do 30. června 2027 ještě podávat žádosti o povolení stavby s přiloženou PD zpracovanou podle dosavadních právních předpisů.

Připomínky Komory jsou veřejně dostupné

Návrh vyhlášky a odeslané připomínky jsou uveřejněny na webu Komory v oddílu rekodifikace.

O dalším postupu projednání návrhů při jejich vypořádání budeme dále členy Komory informovat.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.