Nové kurzy v eduKu

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT připravilo možnost elektronického vzdělávání pro autorizované osoby. Při prvním přihlášení do systému se uživateli (studentovi) zobrazí nástěnka s nabídkou kurzů ke studiu a záznamů webinářů ke zhlédnutí.

Vzdělávání v eduKu nabízí v současné době dvě varianty – odborné kurzy zakončené testem (jsou akreditované v rámci CŽV) a záznamy webinářů (zhlédnutí není akreditováno v rámci CŽV).

Aktuálně jsou zde připraveny dva nové kurzy:

 • Výbušné atmosféry (K-23-06-003)
  Úvod do problematiky stanovení prostoru, požadavky na elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX), ČSN EN 60079-10 ed. 2 Určování nebezpečných prostorů, ČSN EN 60079-14 ed. 4 Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.
 • Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozemvyhrazených technických zařízení – elektrotechnika (K-23-06-004)
  Informace o zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ, a nařízeních vlády o VTZ (elektrických, plynových, tlakových, zdvihacích), a o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Již dříve zveřejněné kurzy eduK:

 • Zděné konstrukce – Eurokód 6 (K-23-03-001)
 • Navrhování betonových konstrukcí – Eurokód 2 (K-21-02-001)
  Problematika navrhování a realizace staveb, a to zejména s ohledem na havárie staveb – mostu ve Vilémově, lávky v Praze-Tróji, tělocvičny v České Třebové… Odborná část kurzu je záznam webináře, který pořádala OK Pardubice – výklad jednotlivých eurokódů. Kurz je primárně určen pro autorizované inženýry (AI) oborů „Statika a dynamika staveb (S)“ a „Mosty a inženýrské konstrukce (M)“. Ale i pro další AI, kteří mají právo podle § 18, odst. d) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vypracovávat v rámci svého oboru statické a dynamické výpočty staveb. Jedná se zejména o obor „Pozemní stavby (PS)“.
 • Ocelové konstrukce – Eurokód 3 (K-21-03-002)
  Vybrané statě navrhování a posuzování ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1993.
  • Materiálové vlastnosti oceli
  • Osové namáhané pruty
  • Pruty namáhané ohybem
  • Spoje ocelových konstrukcí
  • Únavové hodnocení ocelových konstrukcí
 • Obytné a pěší zóny z pohledu Dopravního inspektorátu PČR (K-21-04-003)
  Problematika obytných zón z pohledu Dopravního inspektorátu PČR, upozorňuje na chyby při jejich navrhování a realizacích.
  • Žádost o zahájení řízení – náležitosti, přílohy, formy podání
  • Obytné a pěší zóny jsou v České republice doménou zejména posledních 20 let
  • Chápeme však při navrhování těchto zón správně jejich význam a účel?
  • Navrhují se s ohledem na požadovanou funkci?
  To vše je shrnuto ve webináři na toto téma, kde stěžejním tématem jsou právě stále oblíbenější obytné zóny.
 • Sklo ve stavebnictví – TS 03 (K-22-09-001)
  Seminář se zaměřuje na představení a vysvětlení požadavků nově vydaného technického standardu ČKAIT č. 3 účinného od 1. 7. 2022 s názvem Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – Část 1: Obecné zásady návrhu. Seminář si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s obecnými pravidly návrhu vyplývající z technického standardu pro zajištění funkčního a bezpečného návrhu skleněných prvků ve stavebnictví. Vysvětlení požadavků se opírá o příklady z praxe. V rámci prezentace budou blíže vysvětleny úskalí skleněných prvků v oblastech mechanické odolnosti a stability s dopadem do bezpečnosti a udržitelnosti budoucího provozu.
 • Diagnostika stavebních konstrukcí (K-23-04-002)
  Důvody, důležitost a nezastupitelnost diagnostického průzkumu. Rozsah diagnostického průzkumu. Vliv podcenění znalosti skutečných materiálových parametrů. Základní diagnostické metody a postupy v případě betonových, železobetonových, předpjatých, ocelových a dřevěných konstrukcí. Jednotlivé typy diagnostických zkoušek, metod a odběrů, popis principů zkoušek a jejich přesnosti, časová náročnost zkoušek, sledované parametry a způsoby vyhodnocení zkoušek. Trhliny v betonových konstrukcích a příčiny jejich vzniku. Diagnostika betonářské a předpínací výztuže. Výpovědní hodnota destruktivních a nedestruktivních zkoušek. Statické a dynamické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Netradiční diagnostické metody a současný směr a vývoj diagnostických metod. Ekonomická náročnost diagnostiky stavebních konstrukcí. Ukázky realizací diagnostických metod v praxi.

Výběr nejzajímavějších webinářů, které je možné zpětně navštívit na eduKu:

 • Nová zelená úsporám – aktuálně k 3/2022 – 10. 3. 2022 (ZW-22-03-008)
  Dotační program Nová zelená úsporám má zatím zajištěno financování do roku 2025. Jeho podmínky popisuje Směrnice MŽP č. 8/2021. Nová výzva přináší změny v podmínkách dotace pro žadatele, zpracovatele žádostí, projektanty a energetické specialisty.
 • Elektronické autorizační razítko – 18. 5. 2022 (ZW-22-05-016)
  Webinář je zaměřen na elektronické autorizační razítko, které je od 1. 1. 2022 elektronickou alternativou k otisku autorizačního razítka s vlastnoručním podpisem. Důvody vzniku, postup získání a způsoby používání.
 • Veřejné zakázky: Kvalitativní hodnocení nabídek a aplikace metody Best Value Approach v českém prostředí – 21. 6. 2022 (ZW-22-06-019)
  Cílem webináře je představit možnosti kvalitativního hodnocení nabídek a aplikace metody Best Value Approach (BVA) v českém prostředí prostřednictvím metody m4E. Seminář je určen všem osobám, kteří se setkávají s oborem veřejných zakázek jak na straně dodavatele, tak i na straně zadavatele.
 • Datové schránky pro autorizované osoby ČKAIT – 19. 12. 2022 (ZW-22-12-34)
  Seznámení s problematikou datových schránek, koho se bude povinnost mít datovou schránku týkat a co z toho vyplývá pro autorizované osoby ČKAIT.
 • Dokumentace staveb – 6. 2. 2023 (ZW-23-02-007)
  Dokumentace staveb podle dnes platné právní úpravy – vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb. v souvislostech zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, a která provádí zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) ve znění jeho poslední novely zákonem č. 403/2020 Sb. Dokumentace staveb podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.
 • Požární bezpečnost staveb – 13. 4. 2023 (ZW-23-04-017)
  Aktuální informace z oblasti požární bezpečnosti staveb: změny právních předpisů; změny souvisejících právních předpisů; změny norem řady ČSN 73 08 xx, ČSN 73 08 47, ČSN 73 08 38
 • Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob – 16. 5. 2023 (ZW-23-05-023)
  Společnost GrECo International s.r.o. od roku 2013 na základě plné moci zastupuje ČKAIT a její členy v oblasti pojištění. Její zástupci Vám podají informace od druhu pojistky, krytí i postupech při vzniklé škodě.