Z červnového zasedání představenstva 2023

Nejdůležitější body projednávané na 3. zasedání Představenstva ČKAIT, o nichž se jednalo na výjezdním zasedání 23. a 24. června 2023 v Hradci Králové v hotelu Pod Věží.

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2024 – Byl předložen první pracovní návrh rozpočtu na rok 2024, který nepředpokládá zvyšování členských příspěvků a který bude akceptovat návrh pojišťovny na zvýšení ceny pojistného. Na jednání byly stanoveny výše výdajů v položkách kapitoly odborných činností a schváleno, že do rozpočtu bude zapracována valorizace platů zaměstnanců [13 pro – 1 zdržel se – 0 proti]. Upravený návrh rozpočtu na rok 2024 bude dopracován a předložen představenstvu 21. září 2024. Výsledný návrh zašleme delegátům Shromáždění delegátů spolu s pozvánkami a Výroční zprávou.

Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2025 – Spolu s návrhem rozpočtu na rok 2024 se definují podmínky rozpočtu i na rok 2025. Úkolem sestavení návrhu rozpočtu na rok 2025 se bude zabývat nově zvolené Představenstvo ČKAIT. Pravděpodobně bude nutné zvýšení členských příspěvků, a to nejen základních, ale i snížených; bude nutné opět valorizovat platy zaměstnanců a zvýšit celkové výdaje na mzdy s ohledem na potřebu přijmout další zaměstnance; bude nutné vyhodnotit dosavadní výše odměn za ztrátu času; dojde k výraznému zdražení ceny pojistného a bude nutné zapracovat další očekávaná zvýšení cen v souvislosti s inflačními vlivy.

Informační centrum ČKAIT s.r.o. (dále jen IC) – V roce 2022 dosáhlo IC čistého zisku 568,7 tis. Kč a odevzdalo daň ve výši 71,6 tis. Kč. V roce 2023 vykazuje hospodaření s přebytkem. Ing. František Mráz oznámil odstoupení z funkce člena a předsedy dozorčí rady. Na jeho návrh byl zvolen nový člen Ing. Petr Dospiva [13 pro – 1 zdržel se – 0 proti]. Dozorčí rada IC bude svolána v první polovině září a zvolí svého předsedu.

Stav pojistných událostí k 8. červnu 2023 – Pojišťovací makléř předložil stav vyplaceného plnění, vytvořených rezerv a škodního průběhu za období od 1. ledna 2011 do 8. června 2023. Například v základním skupinovém pojištění již výrazně přesahujeme procento škodního průběhu sjednané v pojistné smlouvě:

  • Vyplacené plnění = 82 063 614 Kč
  • Vytvořené rezervy = 18 756 620 Kč
  • Zasloužené pojistné = 111 987 741 Kč
  • Škodní průběh = 90,03 % (bez připojištění)

Změny v profesním pojištění budou – Dne 23. června 2023 proběhlo jednání se zástupci ČSOB Pojišťovny, a.s., o možných pojistných podmínkách pro roky 2024, 2025 a dále. ČSOB pojišťovna připravovala rapidní zdražení nebo vypovězení smlouvy související nejen s vlivem vysoké inflace, ale také s průběhem škodních událostí a celkového hospodaření pojišťovny. Bylo dohodnuto, že pokud přistoupíme na změnu pojistných podmínek ještě letos, bude zvyšování pojistného postupné. Pojišťovací komise proto doporučila ukončit po dohodě s pojišťovnou dosavadní smlouvu, uzavřít novou tříletou smlouvu s platností od 1. ledna 2024 a přistoupit na následující podmínky: pro rok 2024 zvýšit pojistné částky základního skupinového pojištění z 250 tis. Kč na 300 tis. Kč a od roku 2025 zvýšit pojistnou částku na 350 nebo 400 tis. Kč. Bude zvážena nabídka na snížení pojistného o 4 %, pokud se zvýší spoluúčast AO z 10 tis. Kč na 20 tis. Kč, nebo o 7 % (při spoluúčasti 30 tis. Kč). Tyto změny budou mít vliv na snížení ceny skupinového připojištění, které zůstane i nadále s limity pojistného plnění 2 a 5 mil. Kč. Závěr učiní představenstvo v září. S ohledem na to, že dne 22. června 2023 rezignoval na funkci člena a předsedy Pojišťovací komise Ing. Pavel Pejchal, rozhodlo Představenstvo ČKAIT, že jej zastoupí Ing. Radim Loukota.

Vydávání komorových časopisů – Dozorčí rada si nechala předložit tři nabídky na vydávání časopisu Stavebnictví: od IC, Střediska vzdělávání a informací a od externí společnosti Economia. V rámci jednání IC ČKAIT snížilo cenu vydávání časopisu Stavebnictví téměř na stejnou cenu, jakou nabídlo Středisko vzdělávání a informací. Ing. Loukota představil další možnost, jak ušetřit na společném rozesílání časopisu Stavebnictví a časopisu Zprávy a informace. Oba tituly bude vydávat Komora a časopis Zprávy a informace bude přílohou časopisu Stavebnictví. Ing. Loukota připraví návrh nové smlouvy s IC ČKAIT pro rok 2024. Nová smlouva bude nahrazovat smlouvu současnou.

Využití nové budovy ČKAIT – Nová budova na adrese Legerova 10, Praha 2 je zanesena do listu vlastnictví v evidenci katastru nemovitostí. Byly převedeny finanční prostředky dle smlouvy (kauce, zálohy na energie). Nebytové prostory v přízemí budou uvolněny a postupně je využijeme. Již uvolněné prostory využije IC. Zkušební prostory budou přesunuty do 4. patra a kancelář ČSSI do 6. patra.

Změny ve složení aktivů a komisí – Ing. Štěpán oznámil svůj záměr skončit v pozici předsedy aktivu pro obor Pozemní stavby, budeme muset najít nástupce. Ing. Mandík také oznámil svůj záměr skončit v pozici předsedy, na dalším jednání aktiv zvolí nového předsedu. Na návrh Ing. Řičici byl schválen nový člen aktivu pro obor Geotechnika Ing. Štefaňák a na návrh Ing. Synka byli zvoleni dva noví členové komise pro rea­lizaci staveb, Ing. Jakoubková a Ing. Kůrka [15 pro – 0 zdržel se – 0 proti]. Ing. Kubát byl zvolen do zastupitelstva a nebude mít již čas na vedení komise pro zadávání veřejných zakázek, budeme muset najít nástupce. Ing. Hladík bude v pozici předsedy Legislativní komise pokračovat do června 2024.

Cena Inženýrské komory – Ing. Zdařilová informovala o jednání poroty Ceny Inženýrské komory. Přihlašování bylo změněno na elektronickou formu. Bylo přihlášeno 78 staveb, 1 neodpovídala podmínkám soutěže, 3 byly odeslány dvakrát. Nakonec bylo hodnoceno 74 staveb dvoukolově. Byl schválen návrh poroty udělit čtyři hlavni ceny s finančním oceněním, šest čestných uznání bez finančního ocenění, zvláštní cenu za ekologický přínos a cenu veřejnosti. Hlavní ceny budou mít hodnotu 40 tis. Kč, cena veřejnosti a zvláštní ocenění poroty 30 tis. Kč. [15 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Různé informace

Předseda Ing. Špalek informoval o účasti na konferenci na Pražském hradě a na vyhlášení soutěže Dopravní stavby roku v Městské knihovně v Praze. Informoval o jednání se SPS o vzdělávání. Proběhlo jednání na agentuře ČAS o vyhlášce o technických požadavcích na stavby a o příloze o určených a souvisejících normách. S agenturou ČAS jednáme také o nové normě o průzkumech. Dále informoval o jednání s Ing. Štěpánem na téma cenové normativy. Také informoval o jednání s předsedy výborů oblastí a tajemnicemi. Z jednání vzešel úkol pro Ing. Hnízdila upravit žádost o udělení autorizace do elektronické verze tak, aby nebylo možné žádost odeslat, nebude-li vyplněna úplně. Na závěr informoval o setkání čestných členů v Clam-Gallasově paláci, kde jsme se naposledy viděli s prof. Šejnohou, který bohužel náhle zemřel.

1. místopředseda prof. Materna informoval o své účasti na jednání Evropské rady stavebních inženýrů na Kypru a o jednání o národním systému kvalifikací BIM. Dále informoval o obdržení zlaté medaile od Hospodářské komory. V Brně proběhlo jednání o Brněnských stavebních předpisech s účastí zástupců Ostravy.

Ing. Dospiva informoval o jednání profesního aktivu pro obory TZS a TPS. Plánují uspořádat dva webináře k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce související s provozem vyhrazených technických zařízení. Navrhl vytvořit sdílený kalendář akcí Komory pro snadnější plánování akcí. Předložil návrh Ing. Dvořáčka, který požaduje doplnit požadavky na odbornou způsobilost žadatelů o autorizaci v oborech TZS a TPS. Představenstvo po diskusi s požadavky nesouhlasí. Dále informoval o jednání s náměstkem na kraji, který si mj. stěžoval na práci dvou členů. Rozhoduje se, jak se bude stavět nové Tatra museum v Kopřivnici, zadavatelé mají zájem o účast členů v porotě.

Ing. Drahorád navrhuje výstup z kalendáře akcí na webu Komory exportovat do CSV s možností importu do Outlooku.

Ing. Filip informoval o plánu vytvořit slovník pojmů ve výstavbě v rámci Technické komise ČKAIT.

Ing. Hladík informoval o blížících se termínech pro připomínkování vyhlášek k NSZ. Navrhuje přistupovat k zasílání připomínek včetně interních vypořádání a odeslání jednotného návrhu ČKAIT předkladateli obvyklým způsobem.

Prof. Kabele informoval o projednávání nové evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Ta zavádí mimo jiné nový dokument – pas pro renovaci budov. Zatím není určeno, kdo bude moci „pas“ zpracovávat. Měly by to být autorizované osoby s určitým oprávněním. Prof. Kabele v tomto smyslu zpracuje návrh podkladu pro jednání s MPO o řešení této situace.

Ing. Majer informoval o přípravě konference Dopravní stavby v Olomouci. K dnešnímu dni prodali na 100 vstupenek. Dále předložil návrh komise pro strategii a vize.

Ing. Pater informoval o květnovém jednání Rady pro podporu rozvoje profese (druhé jednání bude v Ostravě) a červnovém jednání Ediční rady. Rozhoduje se, zda s účinností NSZ se budou pomůcky v PROFESISu přepracovávat, nebo zda se budou užívat „dva“ systémy. Informoval o účasti na konferenci NSZ pořádané IC. Informoval o přípravě Brněnských a Ostravských stavebních předpisů.

Ing. Řehůřková předložila návrhy na udělení záštity veletrhu Aquatherm Praha 2024 a mezinárodní konferenci Požární bezpečnost tunelů [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti]. Změna způsobu žádostí o záštity není dokončena, ještě je nutné upravit elektronický formulář.

Ing. Šafařík informoval o jednání se správci sítí, jehož se účastnili zástupci všech velkých společností. Projednali chystanou změnu nového stavebního zákona. Jednání ze strany správců sítí bylo hodnoceno pozitivně. Bude rozeslán zápis z jednání.

Ing. Vaverka informoval o konci výzvy Nová zelená úsporám. Po prázdninách bude vyhlášena nová výzva s úpravou pro bytové domy.

Ing. Zdařilová informovala o jednání na MMR o bezbariérovém řešení staveb.

Prof. Hrdlička doporučil sledovat Lex OZE 2, protože nová úprava se bude úzce týkat projektantů.

Ing. Vokurka informoval o jednání s GŘ HZS o oprávnění autorizovaných osob s oborem autorizace PBS. Požádali jsme GŘ o jejich výklad o přechodných obdobích. Dostali jsme odpověď s počátkem přechodného období k 1. prosinci 2021. Také jsme požádali MMR o posouzení dvojí právní úpravy o kategorizaci staveb. Byl projednán dopis Ing. Krále, pravidla pro získání oprávnění pro kategorii staveb 3 nebyla dosud schvalována. Návrh bude předložen na dalším jednání představenstva. Předseda odešle Ing. Královi odpověď s aktuálními skutečnostmi.

Ing. Hnízdil informoval o jednání na MMR o digitalizaci stavebního řízení a o stavu výběrového řízení na Portál stavebníka, dále o přípravách na povinné datové schránky pro členy. Jejich zřízení bylo odloženo změnovým zákonem k NSZ na 1. leden 2024. Předložil návrh jednoho člena na změnu Profesního a etického řádu ohledně zrušení vedení deníku AO. Představenstvo se změnou nesouhlasí.

Jednání se účastnili

Přítomní členové představenstva: Ing. Robert Špalek – předseda; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 1. místopředseda; Ing. František Hladík – místopředseda; Ing. František Mráz – místopředseda; Ing. Jindřich Pater – místopředseda; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Přítomní hosté: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda dozorčí rady; Ing. Jan Korbel – předseda stavovského soudu; Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – předseda autorizační rady; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. – ředitel Kanceláře Komory; Ing. Ladislav Motyčka – ekonomický mandatář

Následující zasedání: 21. září 2023 a 23. listopadu 2023.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.