Profesní aktivy oborů a specializací ČKAIT jsou důležitým prvkem profesní samosprávy

Zajímáte se o svůj obor a chcete ovlivnit technické a právní prostředí, v němž se při výkonu své profese pohybujete? Staňte se členkou/členem profesního aktivu. Máte-li chuť se do činnosti profesního aktivu (PA) zapojit, kontaktujte jeho předsedu!

Profesní aktivy oborů autorizace a specializace jsou poradními orgány představenstva. Sdružují členy Komory a přizvané odborníky, kteří aktivně sledují technický rozvoj a pokrok ve svém oboru a v celém stavebnictví doma i ve světě, technickou normalizaci, právní a správní rámec výkonu vybraných činností ve výstavbě a jejich změny. Profesní aktivy připomínkují a navrhují změny připravovaných právních předpisů, spolupracují s dalšími profesními aktivy a komisemi ČKAIT, navrhují nové dokumenty a pomůcky pro PROFESIS, včetně autorů a oponentů. Navrhují témata a přednášející pro semináře a webináře ČKAIT. Ve spolupráci s oblastními kancelářemi ČKAIT mohou připravovat odborné konference. Členy i předsedy aktivů schvaluje představenstvo a jmenuje předseda Komory. Některé profesní aktivy sdružují více oborů autorizace a specializací. Předsedové profesních aktivů jsou členy Rady pro podporu rozvoje profese (RPRP).

Jednání všech profesních aktivů propojovalo téma rekodifikace stavebního práva – nového stavebního zákona, novel současně platného stavebního zákona, souvisejících právních předpisů a připravovaných vyhlášek k novému stavebnímu zákonu. Toto společné téma není dále uváděno u každého aktivu zvlášť, jsou uvedeny pouze další významné aktivity. Jednání profesních aktivů bývá nejčastěji prezenční s možností on-line účasti podle dohody.

PA oboru Pozemní stavby (PS) řešil standardy výkonů a výpočet ceny, hledá nového předsedu

K červnu bylo v oboru PS autorizováno 17 166 osob.

Dlouholetým předsedou aktivu je Ing. Pavel Štěpán. Členové tradičně řešili vývoj stavebních předpisů a technických norem, problematiku BIM, elektromobilitu. V letošním roce opět otevřeli otázku revize Standardů služeb inženýrů a architektů, resp. výpočtu ceny a pracnosti projektových prací (viz PROFESIS A 4, konkrétně pomůcka A 4.2). Aktiv se sešel v první polovině roku 2×. Předseda aktivu ukončí na podzim svou činnost.

PA oborů Technologická zařízení staveb a Technika prostředí staveb (TZS a TPS) sledovaly bezpečnost práce a otázky kolem fotovoltaiky

V obou oborech bylo autorizováno k červnu celkem 7 975 osob, z toho v oboru TZS 4 113 a v oboru TPS 3 862.

Předsedou aktivu TZS je Ing. Petr Dospiva, Ph.D., předseda výboru oblasti Ostrava a člen Představenstva ČKAIT. Předsedou aktivu TPS je Ing. Ladislav Čmelík. Tyto obory jsou příbuzné, proto se aktivy schází vždy společně, a to 2× ročně, na jaře a na podzim. V případě potřeby se schází pracovní skupiny složené z členů PA podle konkrétních požadavků a situace. Aktivy se zabývají aktuálními tématy oborů a právními předpisy (např. zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, vč. jeho prováděcích vyhlášek). V současné době se jedná o technologiích pro obnovitelné zdroje energií (fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, větrné elektrárny…). Členové aktivů řeší také problematiku navrhování a upozorňují na chyby v návrhu a realizaci technologií.

Členové PA zajišťují odborné semináře a webináře a aktualizace pomůcek v PROFESISu, kterých je celá řada.

PA oboru Dopravní stavby (DS) hledá nového předsedu

K červnu bylo v oboru DS autorizováno 3 679 osob.

Profesní aktiv pod vedením Ing. Martina Mandíka se ke společnému jednání v letošním roce nesešel, neboť členové i po době covidové upřednostňovali elektronickou komunikaci, příp. komunikaci on-line nebo telefonickou. Členové na základě pokynu předsedy připomínkovali právní předpisy a odpovídali na zaslané dotazy. Někteří připravili webináře, které se konaly v únoru a v květnu, další jsou plánovány na podzim. Předseda aktivu ukončí na podzim svou činnost.

PA oborů Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a Stavby pro plnění funkce lesa (VS, LS) jako prioritu řeší otázku retence vody v krajině

V obou oborech bylo k červnu autorizováno celkem 3 180 osob, z toho v oboru VS 3 122 a v oboru LS 58 osob.

Předsedou aktivu je Ing. Adam Vokurka, Ph.D. Členové se věnovali revizím a připomínkování chystaných vyhlášek a právních předpisů v oboru. Prioritou aktivu stále zůstává aktuální téma retenční schopnosti krajiny, spojené mimo jiné i s pořizováním plánu společných zařízení při prováděných komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ), a větší zapojení autorizovaných osob našich oborů, které je potřebné a vhodné. Aktiv se nadále snažil ve spolupráci s předními stavebními fakultami a fakultami architektury posílit znalosti studentů a zvýšit zájem o studium oborů VS a LS.

PA oborů Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce, Zkoušení a diagnostika (SaD, MIK, ZaD) sledují trestní kauzy

V uvedených oborech autorizace a specializaci bylo k červnu autorizováno celkem 2 528 osob, z toho v oboru SaD 1 146, v oboru MIK 1 268 a se specializací ZaD 114 osob.

Předsedou aktivu je Ing. Michal Drahorád, Ph.D., člen Představenstva ČKAIT, jeho zástupcem Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Profesní aktiv se schází pravidelně, sleduje trestní kauzy a jejich vývoj (např. kauzu Trojské lávky, mostu ve Vilémově apod.). Velkým tématem je dlouhodobě také otázka soudních znalců a jejich odbornosti s ohledem na nesoulad požadavků zákona o znalcích a autorizačního zákona a dále problém klesajícího počtu znalců. Aktiv připravuje ve spolupráci s oblastní kanceláří Plzeň tradiční konferenci Statika staveb Plzeň, která se uskutečnila 6.–7. září 2023.

PA oboru Požární bezpečnost staveb (PBS) má nového předsedu

K červnu bylo v oboru PBS autorizováno 580 osob.

Od ledna 2023 je předsedou profesního aktivu Ing. Josef Král, zvolený členy aktivu ze svého středu jako nástupce Ing. Vladimíry Špačkové, která ukončila činnost k prosinci 2022. Profesní aktiv se sešel na dvou prezenčních jednáních, ale i mimo ně pracují členové velmi aktivně. Věnují se např. připomínkování normy ČSN 73 0847 a novely vyhlášky č. 23/2008 Sb. Aktiv je prostřednictvím svého předsedy zastoupen v TNK 27 Požární bezpečnost staveb a dále v Pracovní skupině k technickým podmínkám požární ochrany garáží.

V první polovině roku připravili členové aktivu dva semináře a webináře, a to v květnu a v červnu. Tématy byla zdravotnická zařízení a výrobní haly. Další webináře připravují pro podzimní období. Aktiv jedná o spolupráci s Technickou komisí ČKAIT na připomínkování nové vyhlášky o dokumentaci staveb ve vazbě na obsah PBŘ a dále se aktivně podílí na úpravě a tvorbě technických norem.

PA oboru Geotechnika (GE) upozorňuje na nedostatečné podklady

K červnu bylo v oboru GE autorizováno 498 osob.

Předseda aktivu je Ing. Jindřich Řičica, jeho zástupcem doc. Ing. Jan Masopust, CSc. PA pokračoval v jednání s původním autorským kolektivem o revizi normy ČSN P 73 1005. Aktiv trvale poukazuje na nedostatečnost geotechnických podkladů při výstavbě a na nadměrný přenos geotechnických rizik na projektanty a dodavatele.

Členové připravují tradiční podzimní webinář z oboru a zpracovávají Technický standard ČKAIT – Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu, který je ve formě pomůcky v současné době uveřejněn v PROFESISu.

PA oboru Městské inženýrství (MI) se podílí na přípravě mezinárodní konference Městské inženýrství ČKAIT Karlovarsko 2023

K červnu bylo v oboru MI autorizováno 168 osob.

Předseda aktivu je doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. Na začátku roku někteří členové aktivu organizovali letošní setkání Vědecké rady mezinárodní konference Městské inženýrství ČKAIT Karlovarsko 2023, které se konalo v březnu v Praze. Projednávána byla příprava letošního ročníku konference s podtitulem Město a voda, která se uskuteční 13. října, ale i další aktuální témata. Při organizaci a přípravě témat konference spolupracoval PA úzce s Oblastní kanceláří ČKAIT Karlovy Vary, tradičním organizátorem konference, konkrétně s paní Janou Jágrovou, tajemnicí oblasti. Někteří členové aktivu se podíleli autorsky na nové publikaci Městské inženýrství nejen pro městské inženýry, kterou vydalo Informační centrum ČKAIT s.r.o.

PA specializace Energetické auditorství (EA) sleduje změnu evropských předpisů

K červnu 2023 bylo členy Komory 58 autorizovaných osob se specializací EA. Činnost aktivu se týká také všech dalších osob, které se zabývají problematikou energetické náročnosti staveb a kvalitou vnitřního prostředí.

Předseda aktivu, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., i členové sledují vývoj právních a technických předpisů v oboru, konkrétně např. vyhlášky o kontrole a provozu systémů klimatizace a vytápění či změnu evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Profesní aktiv se prezenčně sešel v prvním pololetí 3×. Členové aktivu připravili červnový webinář a připravují další dva webináře na podzim 2023.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.