Revoluční změny v bezpečnosti práce s vyhrazenými technickými zařízeními

Zdroj: Pixabay.com
Zdroj: Pixabay.com

Ukončení platnosti zavedené vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 Sb. ve znění jejích novel) k 1. červenci 2022 nejspíše v praxi způsobí rozruch. Pro naplnění nových požadavků zákona musí být přijaty nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní zákonem rušené vyhlášky, a to formou nařízení vlády.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví během používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci předepsala požadavky pro bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení (dále zkráceně jako VTZ).

Od 1. 7. 2022 se mění ověřování odborné způsobilosti

Proto i Česká republika nově upravuje kritéria provozu vyhrazených technických zařízení prostřednictvím národní legislativy, čímž plní závazek, aby byla dosažena shoda. Mezi vyhrazená technická zařízení spadají tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení s riskantním provozem. Podle míry jejich rizika se řadí do tříd, skupin a podskupin. Česká republika prostřednictvím nového zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, s účinností již od 1. července 2022 stanovila požadavky na bezpečnost provozu VTZ a ochranu zdraví při práci i požadavky na výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu VTZ. Dále vymezila také požadavky na způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na VTZ a práva a povinnosti osob při výkonu obsluhy, montáže, údržby, kontrol, revizí, oprav, při plnění nádob plyny a při práci s elektrickými zařízeními pod napětím a v jejich blízkosti. V Z+i ČKAIT 4/2021 o tom informoval Ing. Jindřich Pater v článku Státní odborný dozor nad bezpečností práce se po 53 letech mění.

Technická inspekce ČR bude pověřenou organizací

MPSV zřídí pověřenou organizaci pro podávání odborných stanovisek, provádění zkoušek, prohlídky zařízení a vydávání osvědčení pro zařízení. Tato organizace bude pověřovat osoby k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení, prověří jejich obecné předpoklady a odbornou způsobilost pro obsluhu parních a kapalinových kotlů, povede evidenci právnických a fyzických osob oprávněných k montáži, opravám, zkouškám a revizím a upraví zkoušky odborné způsobilosti k činnostem na VTZ. Pověřenou organizací podle tohoto nového zákona se stává Technická inspekce ČR.

Dosavadní oprávnění budou platit do roku 2025 resp. 2027

Dosavadní oprávnění vydaná Technickou inspekcí Praha ČR budou podle § 24 odst. 1 a 2 platit nejdéle další 3 roky, zatímco oprávnění od TIČR maximálně 5 let od nabytí účinnosti nového zákona, tedy do roku 2025 a 2027.

Nové nařízení o sazbách poplatků za odbornou činnost

Do řady předpisů, které skončí k poslednímu červnu t. r. a budou nahrazeny novými nařízeními vlády, spadají kromě novelizovaných předpisů ze šedesátých a sedmdesátých let vyhláška č. 50/1978 Sb. a vyhlášky č. 18, č. 19č. 21 z roku 1979, o tlakových, zdvihacích a vyhrazených plynových zařízeních dále vyhlášky č. 73/2010 Sb., o řazení VTZ do skupin, i vyhlášky č. 461/2013 Sb., č. 112/2005 Sb.398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost dozoru státních orgánů. Ty budou od 1. června nahrazeny nařízením vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Změna a rušení navazujících předpisů

K účinnosti výše citovaného nového zákona se změní 16 a zruší 12 dosud platných předpisů (včetně novelizujících předpisů). Pro naplnění nových požadavků zákona musí být přijaty nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní zákonem rušené vyhlášky, a to formou nařízení vlády:

  • o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti,
  • o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Kromě zrušených předpisů je třeba zmínit také další předpisy novelizované v důsledku aktualizace zákonné úpravy. Půjde o změny zákonů č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále o změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti č. 436/2004 Sb., zákona č. 48/1982 Sb., o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zákona č. 264/2016 Sb. novelizujícího řadu předpisů v souvislosti s vyhlášením atomového zákona a další zákony vztahované ke speciálním oblastem, jako např. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, nebo č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů.