Jak postupovat před stavebními úpravami v bytě panelového domu?

Mnoho zásadních úprav bytů v panelových domech neprochází žádným povolovacím řízením. Některé stavební úřady totiž tyto změny nepovažují za podstatné. Toto je však chybný přístup. Zde přinášíme doporučený postup.

  1. Vymezit záměr stavební úpravy a vytvořit jako zadání stručný popis a nákres stavebníkem.
  2. Zajistit původní dokumentaci stavby, zejména stavební výkresy nazvané půdorys podlaží, svislý řez a výkres skladby panelů. Ty může mít SVJ, správce domu, magistrát města (archiv) či stavební úřad v obci.
  3. Pokud je to potřeba, zpracuje se pro lepší představu stavebníka vizualizovaný návrh úpravy. Většinou se jedná o studii s novým půdorysem bytu a možným doplněním pohledy do interiéru nebo perspektivním zobrazením. Návrh úpravy zpracuje architekt, stavební inženýr nebo technik pro stavebníka. Nejedná se o projektovou dokumentaci, nýbrž jen o koncepční a architektonický návrh úpravy bytu.
  4. Dalším krokem je statické posouzení důsledků navrhovaných úprav, které má být prováděno autorizovaným statikem s razítkem se státním znakem, členem ČKAIT. Posouzení se dělá vždy, když jde o zásah do nosných konstrukcí stavby nebo o jejich ovlivnění. Klasickým případem jsou změny bytového jádra, změny příček nebo úpravy otvorů ve stěnách.
  5. Pro stavební povolení nebo ohlášení úpravy je potřeba nechat zpracovat projektovou dokumentaci. Rozsah dokumentace je dán platnými předpisy (vyhlášky 499/2006 Sb.) a může být pro takto malou stavbu přiměřeně redukován. Upozorňuji, že dokumentace pro ohlášení i povolení stavby je obsahově shodná. Projektovou dokumentaci musí zpracovat autorizovaná osoba.
  6. Při realizaci úpravy lze postupovat dvěma způsoby: Můžeme využít předchozí nákresy a posouzení, dokumentaci pro stavební povolení či ohlášení a úpravy upřesnit přímo s prováděcí firmou, anebo zajistit novou podrobnější realizační dokumentaci k provádění stavby. Ta by měla obsahovat potřebné údaje pro stavbu a instalace s podrobným vykreslením například příček, dveří a dalších částí, s popisem a případně po dohodě i výpisem prací a materiálu (dveře, zárubně, obklady apod.).
  7. Posledním bodem je realizace stavby za dodržení všeobecných podmínek výstavby a podmínek uvedených ve stavebním povolení či ohlášení (požadavky stavebních předpisů, bezpečnosti, nakládání s odpady apod.).
  8. Není třeba provést všechny uvedené úkony, záleží na povaze úpravy. Body 1, 2 a 4 by ale měly být při úpravě zasahující stropy a stěny domu provedeny vždy. Změny by měly být projednány v rámci SVJ. O potřebě povolení či ohlášení stavby je nutné jednat se stavebním úřadem, doporučujeme také konzultaci se členy ČKAIT.
  9. Při přípravě úprav panelových domů je vhodné se obrátit na autorizované osoby ČKAIT, zejména v oboru pozemní stavby. Jejich seznam je na stránkách www.ckait.cz.

 

Pokračování tématu v tomto čísle: