Zasedání představenstva z dubna 2022

Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na 2. zasedání, které se konalo 21. dubna 2022 v Praze a v e-room. Celý zápis lze najít na neveřejné části www.ckait.cz

Rozhodnutí per rollam mezi řádnými jednáními:

 • 3. 3. 2022 byl schválen finanční dar 200 000 Kč na pomoc válkou postižené Ukrajině, zaslaný na účet organizace Člověk v tísni, o. p. s. – SOS Ukrajina
 • 14. 3. 2022 byl schválen Technický standard č. 3 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví
 • 30. 3. 2022 byla schválena nominace Ing. Pavla Štěpána jako zástupce ČKAIT do Autorizační rady ČKA

Stav autorizací a žádostí – Na místě předložena písemná informace k 20. 4. 2022 byla vzata na vědomí:

celkem Praha Brno
členů 32166 20439 11727
žádostí 410 226 184
usazené AO 339
hostující 2

Termíny slibů v Praze jsou 27. 6. 2022, 3. 11. 2022, 1. 12. 2022, termíny slibů v Brně jsou 29. 6. 2022, 9. 12. 2022.

Pojištění autorizovaných osob – Pojišťovací makléř, firma GrECo, dodal přehled o průběhu pojistných událostí. Z něj vyplývá, že ČKAIT dodržuje celkový škodní průběh do limitu stanoveného pojistnou smlouvou.

Výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2022 – Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Ladislav Motyčka předložil k dnešnímu jednání přehled výsledků hospodaření ČKAIT k 31. 3. 2022 (tj. 25 % ročního rozpočtu). Mandatorní příjmy byly plněny na 80 %, mandatorní výdaje na 20 % (z toho na odborné činnosti 16 %). Žádné výrazné změny proti schválenému rozpočtu nenastaly. Představenstvo rozhodlo o odpisu nedobytných pohledávek číslo 1 až 5 z pronájmu bytů v budově OK Brno v rámci účetní závěrky za rok 2022 z dosaženého účetního zisku. Pokud dosažený účetní zisk za rok 2022 nebude stačit na odpis výše uvedených promlčených pohledávek, bude odepsána jen část do výše dosaženého zisku. Zbytek odpisu bude zúčtován v následujících letech, kdy bude dosaženo účetního zisku [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Návrh rozpočtu ČKAIT pro rok 2023 – Návrh rozpočtu na rok 2023, který se nyní zpracovává a který bude předložen k projednání a schválení Shromážděním delegátů dne 24. 9. 2022, sleduje tyto zásady:

 1. v mandatorních příjmech se předpokládá zvýšení členských příspěvků (konečný návrh částky, o kterou se zvýší, projedná Představenstvo ČKAIT v červnu t.r.),
 2. v mandatorních výdajích dojde k navýšení:
  • mzdových výdajů zaměstnanců ČKAIT jednak valorizací platů a jednak nárůstem počtu zaměstnanců,
  • zvýšením nákladů na vydávání časopisů Stavebnictví a Zprávy a informace ČKAIT (nárůst cen papíru a tisku),
  • zdražením nájmů a energií,
  • zvýšením výdajů na propagaci ČKAIT,
  • obecně se zvyšují výdaje úměrně inflaci i v dalších položkách,
 3. návrh rozpočtu bude zpracován ve variantě bez zvýšení členských příspěvků.

Schválení výsledku hospodaření ČKAIT za rok 2021 – Daňový poradce ČKAIT Ing. Radim Dvořák a ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Ladislav Motyčka na dnešním jednání předložili návrh daňového přiznání včetně příloh. Ze závěrky hospodaření ČKAIT v roce 2021 vyplývají následující výsledky:

 • Hospodářský výsledek 4,2 mil. Kč
 • Neuznatelné výdaje 2,1 mil. Kč
 • Daňový základ 6,2 mil. Kč
 • Daň (19 %) 1,2 mil. Kč
 • Zisk po zdanění 3,0 mil. Kč

Po projednání předložených výsledků Představenstvo ČKAIT dnes schválilo výsledky hospodaření a návrh daňového přiznání. Dále Představenstvo ČKAIT na dnešním jednání rozhodlo, že zisk nebude rozdělen a zaúčtuje se proti účtu nerozděleného zisku [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Schválení výsledku hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o. za rok 2021 – Při projednávání tohoto bodu programu byla přítomna jednatelka IC ČKAIT, s.r.o. Ing. Šárka Janoušková a seznámila nás s výsledky hospodaření IC ČKAIT, s.r.o. v roce 2021. Hospodářsky vyšel výsledek v roce 2021 přebytkový, ale na pokyn Dozorčí rady IC ČKAIT, s.r.o. byly provedeny účetní oprávky skladových zásad. IC ČKAIT, s.r.o. odvede daň z hospodářského přebytku a z neuznatelných výdajů. Tím se hospodaření IC ČKAIT, s.r.o. ve výsledku dostává do mínusu (–304 tis. Kč). Bude to mít vliv pouze na snížení účtu nerozděleného zisku.

Představenstvo ČKAIT v roli valné hromady IC ČKAIT, s.r.o. projednalo uvedené výsledky a schválilo návrh daňového přiznání [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Hodnocení uskutečněných valných hromad – Předseda poděkoval za zastoupení na valných hromadách, kterých se nemohl zúčastnit. Všechny proběhly nekonfliktně. Na všech byly podány informace o činnosti Komory a o plánu činnosti na rok 2023.

Informace o novém stavebním zákoně – V současnosti platí zákon č. 186/2006 Sb. až do 31. 6. 2023. Byl zrušen nejvyšší stavební úřad, byla navržena redukce počtu stavebních úřadů. Nová vláda předložila úpravu nového SZ. Termín připomínek je 2. května, jednání legislativní komise, kde budou připomínky zpracovány, bude 5. května. Termín pro odeslání připomínek je 9. května. MŽP odeslalo do eKlep návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Předseda projednal návrhy prováděcích vyhlášek s Ing. Hadžić.

Zákon o požární ochraně – Ing. Vokurka informoval o stavu zákona a dopadech na autorizované osoby v oboru PBS. Představil návrhy úprav zákona. Bude projednáno se zástupci GŘ HZS.

Různé informace z jednání

Předseda Ing. Špalek informoval o jednání s ČAIG a profesním aktivem pro obor geotechnika. Další jednání proběhlo u generálního ředitele ČAS, který je vydavatelem normy. Dále informoval o jednání s ministrem Bartošem o novém SZ a také o zákoně o veřejných zakázkách, doporučil definovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Byl pozván na Inženýrský den SKSI u příležitosti jejích 30 let. Dále informoval o dotazu ÚOHS na současnou praxi v uplatňování pokut v zakázkách. Předseda telefonicky podal vyjádření a následně odešla společná odpověď s ČKA. Dále informoval o své účasti v porotě soutěže Hala roku Akademik. Dále informoval o jednání s ředitelem Asociace developerů.

1. místopředseda prof. Materna informoval o pozvání na valnou hromadu ČKA, kde bude zastupovat ČKAIT. Dále informoval o jednání zástupců profesních komor na půdě České stomatologické komory. Tématem ČKAIT byli soudní znalci.

Místopředseda Ing. Pater požádal o účast na jednání se zástupci GŘ HZS. Informoval o jednání komise Ceny Inženýrské komory pro ročník 2021. Bylo podáno 28 přihlášek. Předložil návrh komise o udělení cen s finančním oceněním 40 000 Kč [12 pro – 1 zdržel se – 0 proti].

Ing. Dospiva informoval o pozvánce na konferenci o požární ochraně staveb, dále informoval o spolupořádání konference BOZP, kde bude vystupovat také Ing. Pater. Dále informoval o konzultaci rozdělení profesního aktivu TZS a TPS s jeho účastníky. Další aktiv bude ještě společný, kde bude tato otázka vyřešena.

Ing. Filip informoval o účasti na vyhlášení výsledků soutěže Cena Víta Brandy. Dále předložil návrh na změnu názvu komise pro technické předpisy na „technická komise“. Představenstvo souhlasí. Dále informoval o výstupu komise pro ZZVZ – definice inflační doložky.

Ing. Loukota informoval o významné stavbě v Pardubickém kraji – dálniční most na D35, který byl instalován otočením nad železniční koridor. Jedna polovina byla již otočena a druhá bude otočena v noci ze 7. na 8. května. Způsob, jakým se stavěl dálniční most u Uherska, se v České republice použil poprvé. Po tragédii ve Studénce zvolilo ŘSD nové řešení.

Ing. Majer představil námět pro pracovní skupinu strategie. Navrhuje zpřístupnit e-learning na testy z právních předpisů pro členy. Po úspěšném absolvování získá uchazeč přidělený počet kreditů do systému CŽV. Předseda Autorizační rady Ing. Vokurka s návrhem souhlasil.

Ing. Řehůřková předložila žádosti o záštitu konference Bezpečně spolu: Vývoj digitalizace ve vztahu k BOZP na staveništi a konference Recycling 2022 [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Ing. Šafařík informoval o jednání profesního aktivu pro obor geotechnika. Další člen vystoupil z aktivu. Doporučil zaregistrovat názvy zavedených konferencí a sjednotit grafický design.

Ing. Vaverka informoval o pokračování výzvy Zelená úsporám, ovšem pod třemi ministerstvy. Proces podání žádostí se zkomplikoval.

Ing. Zdařilová informovala o jednání výběrové komise města Bruntál, které oslovilo ČKAIT s žádostí o nominaci člena s oborem autorizace městské inženýrství. Dále informovala o tom, že byly započaty práce na hodnocení přihlášených staveb do soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje, slavnostní vyhlášení je naplánováno na 22. 9. 2022.

Prof. Hrdlička informoval o práci Ministerstva spravedlnosti v oblasti soudních znalců. Ministerstvo navrhuje obor stavebnictví bez specializací a také navrhuje nový obor projektování.

Ing. Vokurka informoval o užívání označení autorizované osoby v nástroji SBToolCZ. Bude jednat o úpravě tohoto označení.

Ing. Hnízdil požádal o stanovisko právního zástupce k délce disciplinárního řízení StS, byl potvrzen výklad podle správního řádu, na návrh StS bude zpracována úprava disciplinárního a smírčího řádu ČKAIT [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Přehled průběžných úkolů

Ing. Drahorád – pracuje na zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV, připravuje základní pravidla pořádání konferencí

Ing. Hladík – zajistí výklad zodpovědnosti autorizované osoby v pozici odpovědného zástupce – 24. 6. 2022

Ing. Loukota – bude i nadále sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové a Trojské lávky. V případu pádu zastřešení tělocvičny byly podány občanskoprávní žaloby a po obžalovaných je požadováno cca 10 mil. Kč. Státní zástupce se odvolal proti osvobozujícímu rozsudku ve věci Trojské lávky.

Prof. Materna, Ing. Vaverka – připraví odborný a doprovodný program setkání V4.

Ing. Špalek, Ing. Šafařík – připraví dopis správcům sítí s upozorněním na nadstandardní dokumentaci.

Ing. Vokurka – kontroluje studijní plány škol, jejichž absolventi žádají o autorizaci v oboru geotechnika, bude jednat se zástupci SBToolCZ o úpravě označení autorizované osoby v tomto nástroji.

Ing. Hnízdil  připraví grafický manuál použití loga, zpřístupní e-learning na testy z právních předpisů členům ČKAIT, požádá o registraci ochranných známek na názvy zavedených konferencí.

Jednání se účastnili

Přítomní členové představenstva: Ing. Robert Špalek – předseda; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 1. místopředseda; Ing. František Hladík – místopředseda, Ing. František Mráz – místopředseda; Ing. Jindřich Pater – místopředseda; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Omluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Přítomní hosté: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda Dozorčí rady, Ing. Jan Korbel – předseda Stavovského soudu, Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – předseda Autorizační rady, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. – ředitel Kanceláře Komory, Ing. Ladislav Motyčka – ekonomický mandatář

Následující zasedání: 24.–25. 6. 2022 (OK Liberec), 22. 9. 2022, 24. 11. 2022