Výsledky ankety mezi autorizovanými osobami

Výkon povinného dozoru projektanta (dnes autorského dozoru) by uvítalo 69 % účastníků ankety mezi členy ČKAIT. Anketa poukázala i na některé nejasnosti výkladu a problematičnost výkonu činnosti autorského dozoru.

Odpovídalo 1375 autorizovaných osob, z toho 1022 autorizovaných inženýrů, 320 stavebních techniků a 45 stavitelů. Odpovědi přišly ze všech krajů. Zavedení povinného autorského dozoru projektanta podpořilo 69 % účastníků ankety mezi autorizovanými osobami ČKAIT. Komentář ke svému názoru poslalo 304 osob.

VYBRANÉ KOMENTÁŘE Z ANKETY

Kdo není přítomen, nemůže se bránit…

Z odpovědí je zřejmé, že komentáře připojovali zejména projektanti oboru pozemní stavby. Přinášíme některé z nich:

 • Nezažil jsem za celou svou praxi mistra, stavbyvedoucího či zástupce investora (cca 40 roků), že by se dokumentace realizovala podle původního návrhu bez změn. Ty následně, i když byly „drobné“, zásadně ovlivnily ostatní části. Bez účasti projektanta na těchto změnách ztrácí systém odpovědnosti ve stavebnictví řád a smysl. Dokumentace má pak cenu hmotnosti papíru.
 • Povinný dozor projektanta je jedinou cestou, jak zajistit plnou odpovědnost projektanta za jím vypracovanou projektovou dokumentaci, kterou osvědčil svým autorizačním razítkem.
 • Když ručím za projektovou dokumentaci a jsem i trestně zodpovědná, tak bych měla mít právo být na stavbě. Jako projektant vím, u kterých činností chci být.
 • Není-li projektant se stavbou v kontaktu, jsou úsilí vložené do projektové dokumentace a následně kvalita stavby obvykle zmařeny.
 • Často se podaří autorským dozorem na stavbě odhalit chyby.
 • Předešlo by se tím mnoha sporům a dodatečným dohadům, jelikož na stavbě platí, že kdo není přítomen, může za všechno.

Kdo má vykonávat autorský dozor?

Účastníci ankety se rozcházeli v názoru na to, kdo by měl povinný autorský dozor projektanta vykonávat:

 • Měl by jej vykonávat skutečný autor projektové dokumentace.
 • Kromě hlavního projektanta by se měla předepsat i účast statika při přebírání výztuže nosných konstrukcí, případně také geotechnika při přebírání základové spáry ve složitějších podmínkách.
 • Měl by se na něm podílet celý tým lidí, kteří se podílejí na zpracování projektové dokumentace – tedy všech profesí (statik, elektro), nejen hlavního architekta.
 • Autorský dozor projektanta oboru technika prostředí staveb při stavbách nových rodinných domů s nulovou spotřebou energie by měl být povinný. Realizační stavební firmy to stále neumí! Zpracovávám posudky na vady, které to potvrzují.
 • Určitě by měla být u každé stavby, i drobné, kontrolována mechanická odolnost a stabilita. Nejčastěji se potkávám s naprosto chybně provedenou konstrukcí krovu i na těch nejmenších stavbách z důvodu neporozumění statickému fungování konstrukce.
 • Možnost, aby autorský dozor vykonával někdo, kdo není autorem projektové dokumentace, je naprosto absurdní…
 • Pouze v případě nemožnosti jej vykonávat (úmrtí, skončení činnosti) by byla povinnost najít někoho dalšího.

Názory odpůrců povinného dozoru projektanta: proč máme dělat soudce?

Také odpůrci povinného autorského dozoru projektanta u všech – nejen veřejných – staveb uváděli řadu důvodů a argumentů pro svůj postoj. Nejčastějším argumentem byl nedostatek času na straně projektanta, velké vzdálenosti mezi pracovištěm projektanta a místem stavby, zvýšení nákladů na stavbu.

 • Nesouhlasím s povinným dozorem projektanta, obzvlášť pro rodinné domy, dokud nebude povinná realizační dokumentace zhotovitele stavby!
 • Už dnes si stavebník rodinných domků musí platit stavbyvedoucího. Dodržení souladu s projektovou dokumentací má zajistit on! Nepřenášejte jeho povinnosti na projektanta.
 • Nechci vykonávat dozor, který je stavebníkovi vnucen. Nechci být na stavbě, kde o mě nestojí. Nechci následně vymáhat úhradu faktur.
 • Mělo by být odpovědností stavebníka, aby projektanta včas přizval ke kontrolám. Jak může být projektant nebo dozor odpovědný za každou vadu, když jeho přítomnost na stavbě je v rukou stavebníka a toho, zda za kontroly projektantovi/dozoru zaplatí.
 • Za stavbu odpovídá zhotovitel, a pokud se se stavebníkem domluví, ať si dělají, co chtějí, obrazně řečeno. Proč jim mám dělat soudce?

Podle mnoha účastníků ankety chybí jasné vymezení kompetencí

Účastníci ankety kladli rovněž otázky, jaké by měly být pravomoci autorského dozoru projektanta, jak by se řešily případné rozpory mezi autorským dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka či stavebníkem nebo zhotovitelem stavby.

 • Kompetence autorského dozoru projektanta by byla posílena povinným prohlášením o souladu stavby s ověřenou projektovou dokumentací dokládaným ke kolaudaci stavby.
 • Projektant by měl mít možnost při zjištění odchylky od projektové dokumentace nebo při ohrožení bezpečnosti stavby stavbu zastavit nebo ovlivnit proplácení faktur zhotoviteli.
 • Stavebník si musí uvědomovat, že změna projektové dokumentace bez souhlasu autora omezuje odpovědnost za vzniklé vady.
 • Pokud bude povinný autorský dozor, je třeba stanovit jednotný a závazný způsob výpočtu ceny, který nebude možné obcházet a redukovat. Cena by měla být zakotvena hodinovou sazbou v závazném honorářovém řádu. Tak jako mají ceník např. notáři, lékaři a další profese.

JAK ODPOVÍDALI ÚČASTNÍCI ANKETY NA VYBRANÉ OTÁZKY

Vykonáváte ve své profesní praxi dozor projektanta?

36,2 % Občas – pokud si to stavebník zaplatí
24,4 % Někdy – ani u staveb financovaných z veřejného rozpočtu to nebývá vždy
16 % Nikdy
10 % Ano, vždy, ale jen u staveb financovaných z veřejného rozpočtu nebo u vyhrazených staveb

Jaké jsou hlavní důvody pro absenci dozoru projektanta?

54 % Cena (dozor projektanta nebyl stavebníkem požadován a není zahrnut do nabídkové ceny)
17,7 % Omezené časové možnosti
23,4 % Jiné důvody

Jak by se měla počítat odměna za povinný dozor projektanta?

75,6 % Hodinovou sazbou a skutečně odpracovanými hodinami
19,9 % Procentním podílem ve vztahu k hodnotě stavby
15,3 % Jinak

Jak se v případě povinného dozoru projektanta zvýší objem práce?

17,1 % Nijak, dozor projektanta nevykonávám a neplánuji vykonávat
15,2 % Nijak, dozor projektanta již nyní vždy zahrnuji do kalkulace výkonů, nabídková cena tudíž zůstane stejná
43,7 % Vzroste o 5–12 %
11,2 % Vzroste o 13–17 %
17,2 % Mám jinou predikci…

Odpovědi autorizovaných osob podle oborů

52 % Pozemní stavby
11,5 % Technologická zařízení staveb
11,4 % Technika prostředí staveb
10,2 % Dopravní stavby
9,1 % Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Forma výkonu činnosti respondentů

50 % OSVČ
38 % Zaměstnanec
23,9 % Vlastník projektové nebo stavební firmy
9,2 % Přivýdělek

Respondenti mohli vybrat více odpovědí, proto součet procent nemusí být 100.

Pokračování tématu v tomto vydání: