Valná hromada Ostrava

Ing. P. Dospiva, Ph.D.
Ing. P. Dospiva, Ph.D.

Valná hromada Ostravské oblasti ČKAIT se konala 25.4.2022 v Domě kultury. 96 autorizovaných osob, tj. 3,3 % z 2 886 řádných členů, zvolilo 18 delegátů SD 2022.

Zprávu o činnosti oblasti Ostrava za rok 2021 a plán na rok 2022 přednesl Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Velká pozornost byla věnována celoživotnímu vzdělávání. Celkem se uskutečnilo 6 akcí s celkovým počtem cca 1100 účastníků. Oblast Ostrava patří ke spolupořadatelům soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Byla oceněna spolupráce s vysokými a středními školami, spolupráce s Krajským úřadem a Statutárním městem Ostrava. Byla zmíněna aktivní spolupráce s partnerskými organizacemi v Katovicích a Krakově. Předseda oblasti Ing. Petr Dospiva poděkoval svému předchůdci Ing. Svatoplukovi Bijokovi i tajemnici oblastní kanceláře Jaroslavě Jarcovjákové.

Vystoupení hostů

Ing. Robert Špalek přítomným podal informace o aktuální situaci v komoře, o jednání představitelů ČKAIT se zástupci ministerstev a legislativních orgánů. Informoval o odložení účinnosti nového stavebního zákona a procesu připomínkování novely nového stavebního zákona, vyhlášky o technických požadavcích na výstavbu, stavu prací na vyhlášce o dokumentaci staveb. Dále podal základní ekonomické informace o hospodaření Komory a seznámil přítomné s prioritami Komory a informoval o rozšíření tiskového oddělení Komory se současným oceněním jejich práce. Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. informoval o digitálním deníku autorizované osoby a elektronickém autorizačním razítku.

Nově ustanovená děkanka Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., ve svém vystoupení poděkovala za dosavadní spolupráci oblastní kanceláře s fakultou. Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Pokorný Jiří, Ph.D., MPA se zaměřil na podporu vzdělávání v rámci kategorizace staveb v oblasti požární ochrany. Vedoucí odboru ÚP a SŘ Krajského úřadu MSK Ing.arch. Beata Vinklárková, Ph.D. se věnovala úzké spolupráci s oblastní kanceláři. O funkci Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) hovořil ředitel Ing. arch. Ondřej Vysloužil. Inspektor BOZP Ing. Jiří Grochal ze Státního úřadu inspekce práce seznámil přítomné s činností Okresního inspektorátu práce ve vztahu ke stavebnictví a s problémovými okruhy pracovních úrazů a jejich statistiku za uplynulé období roku 2021. Ing. Pavel Ševčík ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví mluvil o nárůstu cen a informoval přítomné o probíhajícím 16. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. S problematikou Komory soudních znalců ČR, sekce Stavebnictví severní Morava a jejich spolupráci s oblastní kanceláři ČKAIT a Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava vystoupil předseda sekce Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. Posledními v bloku Vystoupení hostů byli pojišťovací makléři Mgr. Jakub Doležel a Ing. Petra Bartoníčková. Ing. Vlastimil Šmiřák kritizoval z pohledu projektanta postoj Hasičského záchranného sboru ve věci vydávání závazných stanovisek.

Usnesení valné hromady

Valná hromada uložila výboru oblasti zajištění plnění plánu činnosti na rok 2022, a to zejména:

  • spolupracovat s úřady státní správy a samosprávy,
  • udržovat a rozvíjet spolupráci s ostravskými vysokými školami,
  • rozvíjet celoživotní vzdělávání a zvyšování odborných znalostí členů ČKAIT ve spolupráci s dalšími organizacemi,
  • zajišťovat odborné poradenství pro členy oblasti,
  • odborně zasahovat do tvorby zákonů a vyhlášek,
  • nadále vyřizovat žádosti o získání autorizace,
  • rozvíjet spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA Ostrava),
  • rozvíjet spolupráci s polskými komorami v Katowicích a Krakově.