Citace ze stanoviska Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Masivní požár v Alzheimer centru v Roztokách u Prahy vypukl 1. 6. 2022 v 19 hodin. Příčinu vzniku požáru vyšetřují také experti z Technického ústavu požární ochrany v Praze. Podle svědků se ohnisko nacházelo pod střechou v místě, kde právě probíhaly stavební práce a přepojování dosluhující plynové kotelny. Foto: HZS Středočeského kraje
Masivní požár v Alzheimer centru v Roztokách u Prahy vypukl 1. 6. 2022 v 19 hodin. Příčinu vzniku požáru vyšetřují také experti z Technického ústavu požární ochrany v Praze. Podle svědků se ohnisko nacházelo pod střechou v místě, kde právě probíhaly stavební práce a přepojování dosluhující plynové kotelny. Foto: HZS Středočeského kraje

Požárně bezpečnostní řešení staveb má přesah do působnosti orgánu státní správy na úseku požární ochrany, který podle ustanovení § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vykonává státní požární dozor mimo jiné posouzením stavební nebo územně plánovací dokumentace.

Autorizační rada ČKAIT proto členům ČKAIT předkládá stanovisko Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které k problematice projektování v oboru požární bezpečnosti staveb sdělilo dne 11. ledna 2022 následující:

Normativní text

Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) je ke zpracování požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) pro stavby kategorie I a II oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb (dále jen „PBS“) podle zvláštního právního předpisu. Podle ustanovení § 40 odst. 4 zákona o požární ochraně je ke zpracování PBŘ pro stavby kategorie III oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor PBS podle zvláštního právního předpisu a které k tomuto současně byla udělena specializace v rámci tohoto oboru podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním právním předpisem je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“). Zákon č. 360/1992 Sb. upravuje způsob a podmínky udělování autorizace a specializace. Autorizaci a specializaci uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v podrobnostech uvedených ustanovení § 7, § 8 a § 9 zákona č. 360/1992 Sb.

Přechodné ustanovení

Na základě přechodného ustanovení, uvedeného v čl. II bodu 4 zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 415/2021 Sb.“) je osoba oprávněná ke zpracování PBŘ podle dosavadní právní úpravy, oprávněna po dobu 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby kategorie I a II. A dále, dle přechodného ustanovení, uvedeného v čl. II bodu 3 zákona č. 415/2021 Sb. je osoba, která splňuje podmínky podle § 40 odst. 3 zákona o požární ochraně, oprávněna po dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby kategorie III a aplikovat odlišný postup podle § 99 zákona o požární ochraně.

Účinnost

U stavby kategorie I a II stačí současné oprávnění pro zpracování PBŘ, a to po dobu 2 let od účinnosti zákona č. 415/2021 Sb. Po této době – tj. od 1. prosince 2023 – musí být osoba zpracovávající PBŘ pro kategorie staveb I a II autorizována pro obor požární bezpečnost staveb v návaznosti na § 5 odst. 3 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb.

V případě stavby kategorie III může po dobu 5 let od účinnosti zákona č. 415/2021 Sb. zpracovávat PBŘ osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu (viz předchozí odstavec). Po této době – tj. od 1. prosince 2026 – musí být této osobě pro možnost zpracovávat PBŘ u staveb kategorie III dále udělena specializace v rámci oboru požární bezpečnost staveb, a to v návaznosti na zákon č. 360/1992 Sb., kdy podrobnosti o rozsahu působnosti v jednotlivých oborech stanovuje autorizační řád vydaný ČKAIT (viz § 5 odst. 4). Oprávnění ke stanovení dílčích specializací je pak zakotveno v § 6, a to i k autorizaci pro obor požární bezpečnost staveb. Uvedené se dotýká i problematiky odlišného postupu podle § 99 zákona o požární ochraně.

Z výše uvedeného vyplývá

Zpracovávat PBŘ pro stavby kategorie I a II je nyní oprávněn autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru PBS nebo autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby. Od 1. 12. 2023 bude ke zpracování PBŘ pro stavby kategorie I a II oprávněn pouze autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru PBS. Zpracovávat PBŘ pro stavby kategorie III je od 1. prosince 2021 do 1. prosince 2026 oprávněn pouze autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru PBS. Po konci tohoto přechodného období bude ke zpracování PBŘ pro stavby III. kategorie oprávněn pouze autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru PBS, kterému byla současně udělena specializace.

 


 

Poznámka: Toto stanovisko není v úplném souladu s doporučením ČKAIT například viz pomůcka na Profesis A2.1 Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby: V řadě oborů jsou autorizovaní inženýři oprávnění zpracovávat v rámci svého projektu i PBŘ.

Pokračování tématu:

Z+i ČKAIT 3/2022 Kdo bude zpracovávat požárně bezpečnostní řešení staveb?