prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.

prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.

Významný odborník v oblasti ocelových a dřevěných konstrukcí, uznávaný akademickou obcí i kolegy z praxe

Ve věku 82 let nás v únoru letošního roku opustil prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. Celý svůj profesní život zasvětil oboru kovové a dřevěné konstrukce, v němž dosáhl významných úspěchů jak v oblasti vědeckovýzkumné činnosti, tak v oblasti praktického navrhování.

V neposlední řadě se do dějin oboru zapsal jako akademický pracovník, pedagog, který s nadšením a zaujetím předával svoje zkušenosti studentům, ale i mladším kolegům téměř do posledních chvil. Více než 30 let byl autorizovaným inženýrem v oborech Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce a Zkoušení a diagnostika staveb.

Svůj pracovní život spojil prof. Melcher s Fakultou stavební VUT v Brně, kde aktivně působil ještě donedávna, a to již od roku 1962. V letech 1990 až 2005 byl vedoucím katedry Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí. Stal se také děkanem Fakulty stavební VUT a později proděkanem pro vědu a výzkum. Účinkoval též jako dlouholetý člen Vědecké rady FAST VUT i vědeckých rad jiných vysokých škol a fakult v ČR a na Slovensku, člen Inženýrské akademie ČR, předseda a člen mnoha komisí pro jmenovací a habilitační řízení, nebo např. člen komise pro akreditace na Slovensku. Prof. Melcher postupně navázal na odkaz nestora oboru prof. Lederera a podařilo se mu prosadit jak na domácí půdě, tak v evropském a celosvětovém měřítku.

Prof. Melcher se aktivně podílel na činnosti řady vědeckých a profesních organizací domácích i zahraničních. Byl např. velmi aktivním členem SSRC (Structural Stability Research Council), významné světové organizace v oblasti stability konstrukcí. Působil také jako stálý delegát za ČR v Evropském výboru pro normalizaci CEN, technické komisi TC 250 pro tvorbu a harmonizaci evropských norem, konkrétně EN 1993 pro navrhování ocelových konstrukcí, do níž prosadil mj. výsledky jím vedeného mnohaletého výzkumu v oblasti klopení a kroucení.

V ČKAIT pracoval prof. Melcher dlouhá léta jako zkušební komisař pro obor Statika a dynamika staveb. Zapojoval se do organizace konference Ocelové konstrukce v Hustopečích, která se stala velmi vyhledávanou odborníky z praxe i akademické a výzkumné sféry, a to mimo jiné díky osobnosti prof. Melchera. Zasadil se o popularizaci konference a vytvoření její dnes už 60leté tradice. V osobě pana prof. Melchera ztrácíme nejen uznávaného vědce a odborníka, ale i kolegu a učitele, který nám bude chybět.