Valná hromada Karlovy Vary

Ing. S. Zídek
Ing. S. Zídek

Valná hromada Karlovarské oblasti ČKAIT se konala 26. 4. 2022 v Krajské knihovně. 45 autorizovaných osob, tj. 5,2 % z 864 členů oblasti, zvolilo 6 delegátů SD 2022.

Mezi hosty valné hromady byli nejen představitelé odborných škol a partnerských institucí, ale i zástupci regionálního tisku. Partnerské a spolupracující organizace reprezentovali Ing. Anna Vlášková, oblastní manažerka SPS ČR, a Ing. Jaroslav Korbelář, předseda oblastní pobočky OP ČSSI. Valné hromady se zúčastnili i náměstek primátorky města Karlovy Vary Ing. Petr Bursík a představitelé středních škol – PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň, a Ing. Jan Kümmel, zástupce ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy Vary. Za republikové orgány Komory byli hosty valné hromady předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek a ředitel kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. K osvěžení průběhu přednesu zprávy o činnosti oblasti v roce 2021 patřilo promítání prezentace soutěže o Cenu ČKAIT. Podstatné z přednesené zprávy o činnosti bylo konstatování, že veškeré úkoly uložené valnou hromadou pro rok 2021 byly splněny.

Ze zprávy o činnosti oblasti v roce 2021

Zasedání výboru se konala pravidelně dle aktuálních opatření týkajících se COVIDU od července 2021 měsíčně do konce roku 2021. Pokračoval prodej publikací IC ČKAIT – byly prodány pub­likace v hodnotě 4 626 Kč. Kancelář zajišťovala i práci sekretariátu 25. ročníku Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko na téma „Město a světlo“, která se opět uskutečnila v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Ve 2. pololetí se uskutečnily všechny akce vzdělávání členů Komory. Celkem bylo uspořádáno 5 akcí, kterých se zúčastnilo 104 členů ČKAIT a dalších 100 účastníků z řad nečlenů ČKAIT.

Pro rok 2022 bylo stanoveno – Plnit i v roce 2022 úkoly vyplývající ze smlouvy s HZS ČR Karlovarského kraje. Pokračovat ve spolupráci s vedením Karlovarského kraje a s vedením Města Karlovy Vary. Zajišťovat pravidelně 1 x měsíčně (s výjimkou prázdnin) seminář v okruhu B systému celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT. Do systému celoživotního vzdělávání zařadit i 26. ročník konference Městské inženýrství Karlovarsko 2022 téma „Město a průmysl“, podílet se na přípravě 24. ročníku Soutěže studentů 3. ročníků středních odborných škol. Podílet se na přípravě a průběhu soutěže „Stavby Karlovarského kraje 2022“ ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIA – Krajské rady výstavby Karlovarského kraje. Garantem soutěže je RSS Karlovy Vary. Podílet se na výběru místa a přípravě 27. ročníku tradičního Adventního setkání konaného 2. prosince 2022 na zámku ve Štědré. Vystoupí zde zpívající právník JUDr. Ivo Jahelka. Podílet se na přípravě slavnostního večera s vyhlášením ceny 21. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje 2022, vítězů Soutěže středních průmyslových škol českého severozápadu, projektanta a stavbyvedoucího roku 2022 a Osobnosti stavitelství Karlovarského kraje pro rok 2022, vše ve spolupráci s RSS a OP ČSSI.

Z diskuze a vystoupení hostů

Ing. Anna Vlášková oficiálně vyhlásila 21. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje a dále informovala, že v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje se uskuteční slavnostní večer dne 16. června 2022, kde budou vyhlášeni vítězové a předána ocenění. PaedDr. Zdeněk Hrdina z kadaňské průmyslovky ocenil spolupráci s OK ČKAIT Karlovy Vary i organizování soutěže SPŠS českého severozápadu. Ing. Josef Janů z krajského stavebního úřadu kladně zhodnotil pořádané webináře, navrhl zavést streaming, tzn. umožnit účast projektanta na stavebních řízeních a informovat ho o jejich průběhu. Ing. Jiří Kovařík upozornil na nejednotnou interpretaci stavebního zákona na stavebních úřadech. Ing. Michal Odvody pochválil zlepšení spolupráce ČKAIT a ČKA.

Z usnesení valné hromady

Valná hromada uložila delegaci podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a schválení rozpočtu na rok 2022 v duchu zásad přednesených na této VH a výboru oblasti zajistit navržený plán činností na tento rok. Nakonec VH zmocnila předsedu oblasti k nominaci zvolených náhradníků Shromáždění delegátů za delegáty zvolené na dnešní valné hromadě, v případě, že se shromáždění delegátů nebudou moci zúčastnit. Pro usnesení valné hromady hlasovalo 45 delegátů, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování. Na závěr v průběhu rautu proběhla neformální diskuze účastníků valné hromady s hosty i vedením Komory.