Prevence kriminality při plánování a realizaci staveb

K útoku na Kapitol Spojených států amerických došlo 6. ledna 2021 ve Washingtonu, D.C. Část demonstrantů zaútočila na budovy obou komor Kongresu a dočasně pronikla i do obou jednacích sálů narychlo evakuovaných budov. Komplex byl opětovně zabezpečen až po dvou hodinách. Foto: Wikimedia Commons
K útoku na Kapitol Spojených států amerických došlo 6. ledna 2021 ve Washingtonu, D.C. Část demonstrantů zaútočila na budovy obou komor Kongresu a dočasně pronikla i do obou jednacích sálů narychlo evakuovaných budov. Komplex byl opětovně zabezpečen až po dvou hodinách. Foto: Wikimedia Commons

Jak se vyhnout tragickým útokům na veřejné instituce či prostranství? Začátek je třeba hledat už v samotném návrhu budov a principech urbanismu.

Strategie CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), která se stala podstatnou součástí povědomí odborné veřejnosti v zahraničí i v České republice, nabízí vhodná technická řešení zaměřená na předcházení možných kriminálních činů. Cílí k odrazení pachatele od samotného rozhodnutí kriminální čin spáchat. Nepřímo tak přispívá k vytváření pocitu bezpečí i k udržení, příp. získání kontroly nad konkrétní oblastí, a tím i k prevenci kriminality.

Bezpečnost ve veřejném prostoru

Uplatňování strategie CPTED podpořily, mimo jiné, také závěry konference „K strategii prevence kriminality na základě získaných informací“ (Sundsvall, Švédsko, 21.–23. 2. 2001). Odborníci z mnoha evropských zemí se shodli na potřebě využívání postupů CPTED, které se osvědčily jako užitečný, efektivní a zároveň velmi konkrétní i realizovatelný nástroj vhodný k omezení kriminality. Podrobné informace najdete na webových stránkách Mezinárodní asociace CPTED.

Zkušenosti z praxe opakovaně poukazují na potřebu koncipovat skladbu veřejného prostoru tak, aby se již při jeho návrhu a následné realizaci vytvořilo maximálně bezpečné prostředí. Pokud jsou například eliminovány noční kluby v místech, kde se nachází řada obchodů, opuštěných prodejci po zavírací hodině, nepochybně to přispěje jak ke snížení počtu krádeží v těchto obchodech a nebezpečí vandalismu, tak účinně omezí příležitosti k páchání další trestné činnosti. Jiným příkladem je vhodné řešení míst určených k vzájemnému setkávání, jako jsou např. atria mezi administrativními komplexy, odpočinkové a pěší zóny a prostranství před obchodními domy.

Dodatečná opatření přijatá ve snaze omezit potenciální kriminální aktivity v daném místě: původní lavičky podél pěší zóny byly nahrazeny strohými ocelovými prvky. Foto: archiv autorky, 2022

Ze svého okolí jistě známe řadu příkladů původně funkčního urbanistického řešení, které již neodpovídá aktuálním potřebám. Pokud není včas přijata náprava, přispívá tento stav k všeobecnému úpadku veřejného prostředí. Dílčí úpravy veřejného prostoru však ne vždy přinášejí žádoucí efekt, ať už z estetického, nebo užitkového hlediska. Proto lze v poslední době pozorovat značnou snahu řešit nové nebo rekonstruované obytné a veřejné komplexy, nákupní centra, prostranství, ale i další veřejný prostor tak, aby se zohlednila doporučení vycházející ze strategie CPTED, vedoucí k prevenci kriminality, již ve fázi projektu.

Prevence kriminality již od návrhu

Jedním z osvědčených nástrojů vhodných k prevenci kriminality je aplikace postupů popsaných v evropských návrhových normách řady 14383. Tyto normy jsou vypracované v souladu s principy CPTED a poskytují odborné návody a pokyny pro odhad rizika kriminality. Nabízejí rovněž škálu možných opatření, postupů a procesů, určených ke snížení těchto rizik. Směrnice popsané v těchto normách pro projektování jsou specifikovány pro konkrétní typy prostředí s cílem znesnadnit, případně znemožnit výskyt různých forem kriminality, anebo jim předcházet, a to v souladu s požadavky kladenými na plánování městské výstavby. Dalším velkým přínosem norem řady 14383 je jejich snadná aplikovatelnost jak při projektování nových, případně podstatně rekonstruovaných veřejných prostor, tak při úpravě stávajících lokalit. Lokalitou může být území v rozsahu od několika domů nebo ulic až po celé městské komplexy. Vždy ale platí, že definitivní volba strategií a opatření je ponechána jednotlivým účastníkům a odpovědným místům podílejícím se na konkrétních plánech výstavby, rekonstrukce nebo správy dané lokality.

Ochrana před útoky motorovými vozidly

Je smutnou skutečností, že v posledních letech opakovaně dochází k útokům na místa s nedostatečným zabezpečením proti nárazu jedoucími motorovými vozidly. Jedná se zejména o objekty a prostory, kde se často konají akce s výskytem většího počtu osob (tzv. měkké cíle). Až donedávna se sloupky, betonové bloky a jiné mechanické zábrany používaly zejména proti neoprávněnému parkování (režimové opatření). Nyní je ve hře také ochrana proti nájezdu vozidel (bezpečnostní opatření). Jedním z příkladů praktického využití norem řady 14383 je norma ČSN P CEN/TR 14383-8 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel.

Bezpečnostní prvky (sloupky) k zajištění ochrany před proniknutím jedoucího vozidla do prostoru obchodního centra. Foto: archiv autorky, 2022

Několik slov k tvorbě nových norem

Aktualizaci stávajících a rozvoji nových návrhových norem podle strategie CPTED se pod vedením evropské normalizační komise CEN/TC 325 věnují přední odborníci s dlouholetými zkušenostmi v bezpečnostním průmyslu. Vedle českých expertů jde o osoby z Nizozemska, Velké Británie, Německa, Itálie, Portugalska, Španělska, ale i dalších zemí. Aktuálně je v přípravě nová norma na sjednocení terminologie a před dokončením je další norma na městské plánování.

Počátkem května byla schválena norma CEN/TS 14383-6 Prevence kriminality – Urbanismus a projektování staveb – Část 6: Školy a vzdělávací instituce. Norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách. Zaměřuje se na fáze plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostní opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet. Norma byla zpracována pod vedením týmu českých odborníků z pracovní skupiny WG 3 (Building Design), která spadá do působnosti technické normalizační komise CEN/TC 325. Je potěšující, že Ministerstvo vnitra ČR (odbor prevence kriminality) ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) dlouhodobě podporuje fungování sekretariátu komise CEN/TC 325, která je, stejně jako skupina WG 3, plně pod vedením českých odborníků.

Seznam návrhových norem řady 14383 je uveden na webových stránkách CEN/CENELEC. Normy jsou v tištěné a elektronické formě běžně dostupné také v českém jazyce na webových stránkách České agentury pro standardizaci.

Celospolečenský význam strategie CPTED, jako komplexního pojetí prevence kriminálních činů v rámci výstavby nových a rekonstrukce stávajících územních celků, se promítl i do nové mezinárodní normy ISO 22341:2021 – Bezpečnost a odolnost – Ochranné zabezpečení – Pokyny pro prevenci kriminality prostřednictvím environmentálního designu.