Valná hromada Ústí nad Labem

Ing. M. Mandík
Ing. M. Mandík

Valná hromada Ústecké oblasti ČKAIT se konala dne 29. března 2022 na Hradě Litoměřice. Účastnilo se jí 76 členů, tj. 4,2% ze 1787 řádných členů oblasti. Hlasovalo 53 členů, kteří zvolili 11 delegátů SD 2022.

Ing. Mandík přednesl zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře za minulý rok a plán činnosti na tento rok. V loňském roce oblast zorganizovala 11 webinářů, 1 seminář a 3 exkurze s účastí 2411 autorizovaných osob, na 1. pololetí 2022 je připraveno 6 webinářů a 4 semináře, v plánu jsou 2 exkurze.

Z vystoupení hostů

Mezi přítomnými hosty byli Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřic a senátor, Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru územního plánování Litoměřic a členka výboru oblasti, Ing. Tomáš Trávníček ze stavebního úřadu Žatec, Ing. Kateřina Todtová ze stavebního úřadu Louny, Ing. Marek Jírovský, člen DR ČKAIT, Ing. Jiří Zima, předseda oblastní pobočky českého svazu stavebních inženýrů Ústí n. L. a člen výboru oblasti, Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležel ze společnosti GrECo, PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel SPŠS a OA Kadaň. Z představitelů ČKAIT se účastnili: Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, Ing. Radek Hnízdil, ředitel Kanceláře Praha, Marie Báčová, Ph.D., poradkyně pana předsedy, Mgr. Soňa Rafajová, tiskové oddělení SVI ČKAIT, Ing. Dominika Mandíková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT. Mgr. Ladislav Chlupáč seznámil přítomné s historií Litoměřického hradu včetně rekonstrukcí a současného provozu hradu. Ing. Marek Jírovský informoval o činnosti dozorčí Rady ČKAIT za rok 2021.

Ing. Robert Špalek informoval o hlavních úkolech a činnostech ČKAIT v roce 2021 a výhledu na rok 2022. Poděkoval předsedovi oblasti za činnost v oblasti a pro Komoru. Dále informoval o činnostech Komory. Připravuje se vyhlášení výsledků dalšího ročníku Cena inženýrské komory, do níž se letos přihlásilo 28 staveb. U příležitosti 30 let ČKAIT se připravují oslavy a akce, které mají pomoci zviditelnění profese a mimořádných osobností. Ing. Špalek dále vyzval zájemce – stavbyvedoucí k přihlášení do nového Aktivu ČKAIT pro realizaci staveb. Informoval o jednání s premiérem dr. Fialou, který projevil velmi vstřícný přístup. ČKAIT v rámci připomínek k novele nového stavebního zákona trvá na existenci jednoho stavebnětechnického předpisu a argumentuje proti zavedení více technických předpisů, které by mohla vydávat další města. Připomenul existenci pojištění členů Komory (viz pozdější vystoupení zástupců společnosti GrECo) a spolupráci s ČKA, která se podstatně zlepšila. Dále připomenul udělování záštity ze strany ČKAIT na různé odborné akce.

Z usnesení valné hromady

Valná hromada uložila delegátům na Shromáždění delegátů podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT, se kterými byli seznámeni. Zmocnila předsedu oblasti vyslat na SD jako náhradníka zvoleného zástupce oblasti bez rozlišení pořadí dle obdržených hlasů. Dále uložila výboru, aby zajistil plán činnosti pro rok 2022, zejména v oblasti celoživotního vzdělávání, vyhodnotil závěry valné hromady a trvale se zabýval diskuzními náměty.