Valná hromada Brno

Doc. A. Rubina, Prof. A. Materna a Ing. R. Špalek
Doc. A. Rubina, Prof. A. Materna a Ing. R. Špalek

Valná hromada Brněnské oblasti ČKAIT se konala 24. března 2022 v hotelu Avanti. 91 autorizovaných osob, tj. 1,9 % z 4806 řádných členů oblasti, zvolilo 30 delegátů SD 2022.

Valné hromadě předsedal prof. Alois Materna, 1. místopředseda ČKAIT a předseda brněnského oblastního výboru. Komoru reprezentovali předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek, místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater, ředitel kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil a předseda pražské oblasti Ing. Ladislav Bukovský.

Z průběhu jednání

Brněnská oblast se stará o cca 4,8 tisíc členů ČKAIT. Kromě toho zajišťuje ve spolupráci s ČSSI zkušební místo, poskytuje zázemí seminářům k autorizačním zkouškám. Součástí organizace zkoušek je i zajišťování slibu nově autorizovaných osob, tj. nových členů ČKAIT. Dále má brněnská oblast na starost majetek ČKAIT – budovu na Vrchlického sadu č. 2 v Brně. Ve svém vystoupení v úvodu Valné hromady doplnil prof. Alois Materna čerstvé informace k předané výroční zprávě. Rovněž byly doplněny informace k hospodaření brněnské oblasti v roce 2021, protože celkové výsledky hospodaření ČKAIT jsou již v této době známy. Brněnská oblast celkově dodržela stanovený limit výdajů na úrovni 90 % rozpočtu. Účastníci valné hromady byli seznámeni i s plánovaným rozpočtem na rok 2022, který určují limity ze schváleného rozpočtu ČKAIT na rok 2022.

Z vystoupení hostů

Slavnostní ráz shromáždění podtrhla účast a projevy pozvaných čestných hostů. VUT Brno zde zastoupili prorektor doc. Jan Pěnčík a děkan stavební fakulty VUT Brno prof. Rostislav Drochytka. Samosprávu reprezentovali člen rady Krajského úřadu Jihomoravského kraje Mgr. Martin Maleček a člen rady Magistrátu města Brna RNDr. Filip Chvátal. Brněnskou pobočku ČSSI zastoupil Ing. Jiří Skyva. Z čestných členů ČKAIT byli přítomni Ing. Radoslav Holý, Ing. arch. Zdena Umlášková a Ing. arch. Ladislav Klajmon. Prof. Rostislav Drochytka, děkan stavební fakulty VUT Brno, hovořil o spolupráci s ČKAIT a také o studijních programech stavební fakulty. Radní města Brna RNDr. Filip Chvátal sdělil, že návrh a schvalování návrhu nového územního plánu města se chýlí ke konci a předpokládá, že budou letos dokončeny. Radní Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Mgr. Martin Maleček, vysvětlil vazby návrhu územního rozvoje Jihomoravského kraje na územní plán města Brna atd.

Diskuze členů o zkušenostech z tornáda

Na valné hromadě vystoupili zástupci oboru statiků, kteří se účastnili zjišťování škod po tornádu na jihu Moravy, a sdělovali svoje poznatky a doporučení pro podobné akce do budoucna. Sdělené poznatky budou vyhodnoceny na jednání Představenstva ČKAIT.

Usnesení VH Brno

VH schválila zprávu o činnosti výboru oblasti Brno, předanou při prezenci členům ČKAIT Brno a doplněnou předsedou oblasti prof. Ing. Aloisem Maternou, CSc., MBA a Ing. Františkem Mrázem, zvolila 30 delegátů a 7 náhradníků na Shromáždění delegátů, konané dne 24. září 2022. Dále vzala na vědomí informaci předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka o činnosti ČKAIT a zprávu Dozorčí rady ČKAIT, přednesenou prof. Miloslavem Novotným, CSc.

VH uložila výboru oblasti Brno vyhodnotit diskuzní příspěvky, dále v rámci Komory připravit jednání s Integrovaným záchranným systémem k zabezpečení jasných pravidel (metodiky) při účasti členů Komory na zásahu u živelních pohrom a havárií, vyhodnotit usnesení z dnešní valné hromady a plnit úkoly uložené tímto usnesením. Nakonec zmocnila předsedu výboru oblasti prof. Ing. Aloise Maternu, CSc., MBA k případnému výběru náhradníků za omluvené delegáty Shromáždění delegátů.