Valná hromada Plzeň

Ing. R. Špalek a hejtman PK R. Špoták
Ing. R. Špalek a hejtman PK R. Špoták

Valná hromada Plzeňské oblasti ČKAIT se konala 28. února 2022 v Měšťanské besedě. 82 autorizovaných osob, tj. 4,9 % z 1657 řádných členů oblasti, zvolilo 10 delegátů SD 2022.

Na valnou hromadu byli pozváni zástupci veřejných orgánů Plzeňského kraje, zástupci města Plzně včetně primátora města a vedoucích pracovníků úřadů Magistrátu dotčených stavební činností, zástupci Obce architektů, Střední průmyslové školy stavební a Západočeské univerzity a další hosté z řad odborné veřejnosti.

Výbor konstatoval, že úkoly a náměty přijaté na minulé valné hromadě jsou splněny. V rámci celoživotního vzdělávání oblast uspořádala 9 webinářů, 2 semináře, 1 prezentaci odborných firem a 1 konferenci. Oblastní kancelář je opět zastoupena v sedmičlenné porotě soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Zástupkyní je Ing. Jaromíra Škublová a letos bude probíhat 20. ročník soutěže. Komora spolupracuje se Střední průmyslovou školou stavební v Plzni a naši členové působí i na Západočeské univerzitě v Plzni, kde na Katedře mechaniky již 16. rokem probíhá výuka čtyřletého bakalářského studia Stavební inženýrství a navazujícího magisterského studia – nového magisterského oboru s názvem Moderní budovy; výuky se účastní kolegové Vejvara, Hejduk a Vachulka.

Členové oblasti se podíleli na řešení aktuálních problémů staveb na žádost státních orgánů a stavebních úřadů. Jedná se o stavby, zásahy hasičského požárního sboru při požárech a haváriích staveb a odborné konzultace s pracovníky stavebních úřadů. Oblast se aktivně podílela na připomínkování návrhu nového stavebního zákona. Poděkování za podnětné připomínky k návrhu textu zákona patří všem členům výboru, zejména Ing. Špalkovi, Ing. Budínovi, Ing. Sýkorovi a Ing. Burešovi.

Úkoly, na něž se výbor bude v tomto roce soustředit

  • připomínkování nového stavebního zákona,
  • návrhy k vytvoření jednotných a obsahově soustředěných podzákonných předpisů pro obecné a technické požadavky na stavby,
  • snižování energetické náročnosti staveb,
  • úpravy pro udržitelný rozvoj,
  • hospodaření s vodou a související stavební řešení,
  • seznamování s vhodnou formou elektronizace stavebních řízení a přípravy na její zavádění,
  • příprava na zavádění metody BIM u stavebních objektů.

Z Usnesení valné hromady v Plzni

Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru a plán činnosti výboru a oblastní kanceláře na rok 2022, dále vzala na vědomí zprávu Dozorčí rady o činnosti oblasti, informace předsedy o hlavních úkolech Komory na rok 2022. Delegátům a jejich případným náhradníkům uložila podpořit hlavní úkoly ČKAIT. Výbor oblasti byl pověřen případným doplněním náhradníků.