Kdo bude zpracovávat požárně bezpečnostní řešení staveb?

Masivní požár v Alzheimer centru v Roztokách u Prahy vypukl 1. 6. 2022 v 19 hodin. Příčinu vzniku požáru vyšetřují také experti z Technického ústavu požární ochrany v Praze. Podle svědků se ohnisko nacházelo pod střechou v místě, kde právě probíhaly stavební práce a přepojování dosluhující plynové kotelny. Foto: HZS Středočeského kraje
Masivní požár v Alzheimer centru v Roztokách u Prahy vypukl 1. 6. 2022 v 19 hodin. Příčinu vzniku požáru vyšetřují také experti z Technického ústavu požární ochrany v Praze. Podle svědků se ohnisko nacházelo pod střechou v místě, kde právě probíhaly stavební práce a přepojování dosluhující plynové kotelny. Foto: HZS Středočeského kraje

Budou se na autorizované odborníky v tomto oboru stát fronty? Dosud mohou požárně bezpečnostní řešení u většiny staveb vypracovávat tisíce autorizovaných osob. Na konci roku 2023 to budou moci vykonávat jen osoby autorizované v oboru požární bezpečnost staveb. Těch je nyní jen 558.

Na základě změn v právních předpisech na úseku požární ochrany vzniká řada dotazů, kdo bude oprávněn zpracovávat požárně bezpečnostní řešení staveb. Nejistotu vyvolal zákon č. 415/2021 Sb., kterým se od 1. prosince 2021 změnil zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Navazující vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, s účinností od 11. prosince 2021 pak zavedla nové členění staveb do čtyř kategorií:

 • 0. kategorie – stavby nepředstavující zvláštní nebezpečí (například vodní dílo, stožár, oplocení, skleník, pozemní komunikace, podzemní sítě…)
 • I. kategorie – stavby představující mírné nebezpečí (například budova do výšky 9 m nebo se zastavěnou plochou do 200 m2 nebo pro max 100 osob, silniční či železniční tunel do 100 m délky…)
 • II. kategorie – stavby představující vyšší nebezpečí (všechny stavby, které nelze zařadit do 0., I. a III. kategorie)
 • III. kategorie – stavby představující vysoké nebezpečí (například stavby pro více než 1000 osob nebo ubytování pro více než 100 osob, stavby silničních a železničních tunelů delších než 1000 m, stavby pro skladování hořlavin nad 5000 m3…)

Osoby autorizované v oboru pozemní stavby, které jsou nyní podle dosavadní právní úpravy oprávněné zpracovávat v rámci svých projektových dokumentací i požárně bezpečnostní řešení staveb I. a II. kategorie, mají toto oprávnění zachováno po přechodnou dobu 2 let od nabytí účinnosti nového zákona, tedy do 1. prosince 2023. Poté to budou moci dělat pouze osoby autorizované v oboru PBS. Těch je nyní 558. V přechodném období 2 let však mohou požadované vzdělání a odbornou praxi získat nanejvýš další desítky osob, které budou moci v rámci svého oprávnění zpracovávat PBŘ alespoň pro kategorii staveb I. Pokud se problém nevyřeší, hrozí kolaps stavebních řízení, neboť staveb v kategorii I. jsou desítky tisíc a nebudou odborníci, kteří by pro tyto stavby mohli zpracovávat požárně bezpečnostní řešení.

Podle nových právních předpisů může současných 558 autorizovaných osob v oboru PBS zpracovávat požárně bezpečnostní řešení staveb III. kategorie pouze po dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy do 1. prosince 2026). Poté to budou moci dělat jen ty osoby autorizované v oboru PBS, které získají rozšiřující specializaci.

Informace Autorizační rady ČKAIT o podmínkách pro projektování v oboru požární bezpečnosti staveb

Autorizační rada informuje o tom, že ve spolupráci s vedením ČKAIT jsou zpracovávány zásady a podmínky pro obor požární bezpečnost staveb (PBS):

 • pro nové zájemce
  - autorizace autorizovaný inženýr a autorizovaný technik
  - autorizovaný inženýr se specializací
 • pro stávající autorizované osoby
  - autorizovaný inženýr se specializací

Zásady v principu stanovují diferencované podmínky pro autorizované inženýry a autorizované techniky a dále specifikují požadavky na získání autorizace inženýr se specializací jak pro nové zájemce, tak zejména pro stávající autorizované osoby PBS, a to v návaznosti na kategorizaci staveb podle zákona o požární ochraně. Před dopracováním těchto zásad bude materiál předložen Aktivu požární bezpečnosti staveb k připomínkám a následně bude schválen vedením ČKAIT.

 • Pro 0. kategorii staveb se PBŘ nezpracovává.
 • Pro I. kategorii staveb budou požadavky na zpracovatele požárně bezpečnostního řešení v principu minimální a ČKAIT usiluje o to, aby bylo pro tyto stavby možné zpracování požárně bezpečnostního řešení i autorizovaných osob dalších oborů v rámci možných a zákonem daných překryvů (nejčastěji autorizované osoby v oboru pozemní stavby).
 • Pro II. kategorii staveb zůstávají oprávnění v rozsahu stávající PBS.
 • Pro III. kategorii staveb budou požadavky na zpracovatele požárně bezpečnostního řešení výrazně přísnější. Tato autorizace se bude přiznávat těm, kteří mají a doloží vzdělání ve studijním oboru nebo programu požární bezpečnosti staveb nebo v přímé návaznosti. V současné době Autorizační rada projednává rozsah toho, co se posuzuje jako studijní obor požární bezpečnosti staveb pro možnost získání přímé specializace v oboru PBS. Výjimky z požadované doby odborné praxe (min. 3 roky) v oboru nelze přiznat.

Shrnutí současných podmínek PBŘ

ČKAIT na základě nově přijatých právních úprav (novela a vyhláška) tímto sděluje, že v souladu s přechodným ustanovením zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je možné do 1. prosince 2023 požárně bezpečnostní řešení u staveb I. a II. kategorie zpracovávat podle dosavadní zažité praxe. Pro stavby kategorie III. je možné PBŘ zpracovávat pouze autorizovanou osobou PBS, a to až do 1. prosince 2026. Autorizované osoby, které v mezidobí získají autorizaci jako specialisté PBS, mohou PBS pro stavby kategorie III. zpracovávat ode dne získání specializace bez dalších omezení.

Na závěr členské základně ČKAIT sdělujeme, že kategorizace staveb vznikla na základě změny zákona o požární ochraně. ČKAIT zavedení kategorizace staveb 0., I., II., III. v předpisech na úseku požární ochrany nevyvolala, ani ji nepožadovala. ČKAIT se na aplikaci kategorizací staveb nepodílí, není ani oprávněna na případné dotazy spojené s kategorizací odpovídat nebo je komentovat. Pro pořádek také uvádíme, že kategorizace staveb podle zákona o požární ochraně nemá nic společného s novými čtyřmi kategoriemi staveb podle nového stavebního zákona, který dělí stavby na drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní.

ČKAIT spolupracuje s GŘ HZS ČR tak, aby nedošlo k nesrovnalostem při výkonu státního požárního dozoru při posuzování požárně bezpečnostních řešení. Současně sdělujeme, že při jednáních se řeší i otázka odborné kvalifikace příslušníků HZS ČR, kteří požárně bezpečnostní řešení posuzují, což je jeden z požadavků – závěrů jednání Aktivu požární bezpečnosti staveb.

Pokračování tématu:

Z+i ČKAIT 3/2022 Stanovisko Generálního ředitelství HZS (ze dne 11. ledna 2022)