Profesní pojištění – na co se vztahuje a čím je specifické?

Železniční neštěstí ve Studénce – na mezinárodní vlak EC 108 Comenius se 8. srpna 2008 zřítil opravovaný silniční most. Na místě zemřelo 8 osob, 95 dalších bylo zraněno. V srpnu 2021 okresní soud v Novém Jičíně odsoudil za zřícení mostu pět manažerů ze dvou stavebních firem – Bögl & Krýsl a Ostravské dopravní stavby (dnes Eurovia). Obvinění se odvolali. Okresní soud vloni projednával tragédii potřetí. Předtím v roce 2017 a 2019 soud obžalované zprostil viny, neboť se podle okresního soudce přesně neví, proč most spadl. Foto: Petr Žižka pro MF Dnes
Železniční neštěstí ve Studénce – na mezinárodní vlak EC 108 Comenius se 8. srpna 2008 zřítil opravovaný silniční most. Na místě zemřelo 8 osob, 95 dalších bylo zraněno. V srpnu 2021 okresní soud v Novém Jičíně odsoudil za zřícení mostu pět manažerů ze dvou stavebních firem – Bögl & Krýsl a Ostravské dopravní stavby (dnes Eurovia). Obvinění se odvolali. Okresní soud vloni projednával tragédii potřetí. Předtím v roce 2017 a 2019 soud obžalované zprostil viny, neboť se podle okresního soudce přesně neví, proč most spadl. Foto: Petr Žižka pro MF Dnes

Každý člen ČKAIT má základní pojištění profesní odpovědnosti hrazené v rámci členských příspěvků. Při stále rostoucích cenách napříč všemi obory využívá čím dál více autorizovaných osob připojištění, nebo o něm uvažuje. Jste si však jisti, v jakých případech Vás chrání a k čemu přesně profesní pojištění slouží? A kdy naopak pojistnou ochranu neposkytuje?

V tomto příspěvku Vás informujeme o rozsahu pojistného krytí a způsobu čerpání pojistné částky. Dále objasníme, na jaké oblasti se toto pojištění vztahuje a čím se odlišuje od běžného pojištění odpovědnosti. Seznámíme Vás také s praktickými příklady, na které se pojistná ochrana nevztahuje.

Co když způsobím v jednom roce více škod, nebo přesáhnu limit pojistného plnění?

Připomeňme, že členové ČKAIT mají v rámci členských příspěvků pojištění na své profesní pochybení s limitem pojistného plnění ve výši 250 000 Kč ročně. Jelikož se jedná o limit, je touto částkou stanovena maximální výše pro výplatu pojistného plnění v jednom pojistném roce a není při tom omezen počet škodních událostí. Autorizovaná osoba tedy může limit vyčerpat jednou větší škodou, nebo několika menšími škodními událostmi.

Spoluúčast je stanovena ve výši 10 000 Kč, v případě účasti na programu celoživotního vzdělávání ČKAIT se spoluúčast snižuje na 5 000 Kč. Počet škodních událostí sice není omezen, ale spoluúčast se platí u každé vzniklé škody v pevné výši. Pokud způsobená škoda přesáhne stanovený limit a autorizovaná osoba nemá připojištění, doplácí rozdíl až do výše vzniklé škody z vlastních prostředků. Výhodu u pojištění v rámci ČKAIT mají členové v tom, že si v případě vyčerpání limitu pojistného plnění mohou jednou v roce tento limit dokoupit do plné výše za jednorázový poplatek 1 000 Kč.

Odlišuje se nějak pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob od běžného pojištění odpovědnosti podnikatelů či zaměstnanců?

Specifickým rysem pojištění členů ČKAIT je, že se jedná o pojištění profesní odpovědnosti za škody vzniklé pochybením při výkonu odborné činnosti ve výstavbě nebo v přímé souvislosti s ním. Typicky se jedná o pochybení v rámci projektové či dozorové činnosti, při vedení staveb atd. Aby byla škoda likvidní a pojišťovna ji zaplatila, musí vzniknout v důsledku odborného profesního pochybení, nikoliv pouze při výkonu profese.

Typickým příkladem nelikvidní škody je třeba nabourané služební vozidlo nebo poškozený firemní notebook. Pokud autorizovaná osoba při výkonu své profese nabourá služební vozidlo a zaměstnavatel po ní bude žádat náhradu škody, nelze ji krýt z tohoto pojištění. Škoda sice vznikla při výkonu profese, ale nevznikla v důsledku odborného pochybení, ani v přímé souvislosti s ním, takže nebyla splněna základní podmínka pro čerpání pojistného plnění. Dalším příkladem může být situace, kdy autorizovaná osoba při pohybu na staveništi, třeba při kontrolním dni, omylem zavadí o bednu s nářadím, která rozbije skleněnou výplň.

Jako řešení z hlediska pojištění pro tyto situace je možné sjednat pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů za škody, v případě zaměstnanců potom pojištění zaměstnanců za škody vzniklé zaměstnavateli. Řada podnikajících autorizovaných osob se zabývá také realizací staveb, u nichž je možné sjednat si i stavebně-montážní pojištění, které řeší nejen odpovědnost, ale též pojištění majetku a dalších rizik při výkonu stavební činnosti. Ve všech těchto případech se jedná o běžná komerční pojištění dostupná na pojistném trhu.

Je nějak definován okruh činností, na které se pojištění autorizovaných osob vztahuje?

Rámcová pojistná smlouva ČKAIT, která je „nositelem pravidel“ pojistné ochrany, odkazuje především na zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu činnosti autorizovaných osob. Ten určuje rozsah vybraných činností ve výstavbě a v § 18 definuje jednotlivé odborné činnosti. Pojištění autorizovaných osob má navíc tu výhodu, že kromě činností uvedených v tomto zákoně rozšiřuje pojistnou ochranu na další odborné činnosti nad jeho rámec, jako je například činnost koordinátora BOZP. Autorizovaná osoba si navíc může připojistit činnost energetického specialisty dle zák. č. 406/2000 Sb. či znalce dle zák. č. 254/2019 Sb. Aby byla škoda likvidní, je důležité, aby autorizovaný inženýr či technik vykonával činnost v rozsahu oboru, pro který mu byla udělena autorizace ve smyslu §5 zák. č. 360/1992 Sb. Typickým příkladem nelikvidní škodní události je případ autorizované osoby, která obstála ve výběrovém řízení v zakázce na zhotovení požárně bezpečnostního řešení polyfunkčního objektu, a přitom byla autorizovanou osobou v oboru pro pozemní stavby. To bylo nejen v rozporu s komorovými předpisy, ale ani pojišťovna neuznala argument, že daná osoba sice nemá v konkrétním oboru autorizaci, ale má v této oblasti mnoholetou praxi. Škodu v tomto případě pojišťovna neuhradila.

Vztahuje se pojištění také na nemajetkovou újmu, jako je újma na zdraví nebo na životě?

Kromě škod na majetku, kterých je naštěstí převážná většina, kryje rámcová pojistná smlouva ČKAIT v základním rozsahu také újmy, které vzniknou jak na zdraví, tak na životě či ušlém zisku. O výši náhrady v tomto případě obvykle rozhoduje soud a škoda musí být vyčíslitelná v penězích.

Co se týče újmy na zdraví, může se jednat o celou řadu složek, které jsou v rámci této újmy zahrnuty, jako je typicky náhrada ušlé mzdy, náhrada za snížení společenského uplatnění, náhrada za trvalé následky při úrazu apod. V případě smrti je hrazena újma pozůstalým ve výši, kterou určí soud, či dohoda s pojišťovnou, a v těchto případech se vždy jedná o částky, které mnohonásobně převyšují základní limit pojistného plnění. Bohužel škodu na zdraví či na životě může způsobit autorizovaná osoba jako projektant, stavbyvedoucí či koordinátor BOZP.

Jako příklad takové újmy slouží zejména mediálně známé kauzy, jako je tragédie při železničním neštěstí ve Studénce apod. Omezení v pojistné ochraně při újmě na zdraví či na životě nastávají třeba v případech, kdy k této újmě dojde v důsledku hrubé nedbalosti autorizované osoby, což se v praxi stává u stavbyvedoucích, nebo v případě nekompetentnosti, jako je například již zmíněný odlišný obor autorizace.

Co když při své činnosti způsobím újmu na ušlém zisku nebo na autorských právech?

Pojištění zahrnuje také náhradu škody na ušlém zisku, jejíž výši musí poškozený jednoznačně prokázat, což je obvykle náročnější než v případě majetkové újmy. Příkladem může být škoda vzniklá na nájemném (ušlý zisk), které poškozený neinkasuje kvůli vadě projektu, jež prokazatelně zpozdila dostavbu obchodního centra, ve kterém již byly uzavřeny nájemní smlouvy s prodejci. Dále můžeme uvést případ továrny na výrobu spojovacích materiálů, která měla v důsledku pochybení projektanta TZB přerušenou výrobu kvůli omezené dodávce elektřiny.

Autorizované osoby mají pojištění újmy na zdraví, na životě i na ušlém zisku zahrnuto již v základním rozsahu. Pojištění ČKAIT však umožňuje připojistit si nemajetkovou újmu nad rámec tohoto rozsahu na situace, kdy pojištěná osoba někomu způsobí nemajetkovou újmu třeba na autorských právech, újmu spočívající v duševních útrapách, újmu na dobrém jméně apod.

Závěrem je nutné říct, že pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob je velmi specifická oblast a každá pojistná událost se v rámci likvidace škod posuzuje individuálně. Je tomu tak v případě převažujících majetkových škod, ale i při šetření vzniku nemajetkové újmy. Z tohoto důvodu nelze uvádět konkrétní příklady a brát je jako obecný vzor.

S dotazy k tomuto tématu nebo při jakýchkoliv nejasnostech souvisejících s pojištěním a odpovědností za škody se neváhejte obracet na své pojišťovací makléře:

Mgr. Jakub Doležel
GSM: +420 725 321 530
email: j.dolezel@greco.cz

Ing. Petra Bartoníčková
GSM: +420 728 130 266
email: p.bartonickova@greco.cz

 

Předchozí díly o pojištění:

  • Z+i  ČKAIT 2/2022 Profesní pojištění a claims made - CLAIMS MADE lze obecně definovat následovně: Aby byla škoda likvidní a pojišťovna škodu zaplatila, musí „celá událost“ proběhnout v době nepřetržitého trvání pojištění.
  • Z+i ČKAIT 1/2022 Pojištění profesní odpovědnosti - Každá autorizovaná osoba má pojištěnu profesní odpovědnost se základním limitem pojistného plnění ve výši 250 000 Kč. S ohledem na rostoucí počet škod pojišťovací makléři doporučují sjednat si připojištění si připojištění s vyšším limitem pojistného plnění.