Pojištění profesní odpovědnosti

Každá autorizovaná osoba má pojištěnu profesní odpovědnost se základním limitem pojistného plnění ve výši 250 000 Kč. S ohledem na rostoucí počet škod pojišťovací makléři doporučují sjednat si připojištění si připojištění s vyšším limitem pojistného plnění.

V září 2021 byla podepsána nová pojistná smlouva na období roku 2022–2024 tak jako všechny ostatní v minulosti s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB. Tato smlouva navazuje plynule na všechny předchozí smlouvy a je zajištěna plná retroaktivita pojištění od počátku, tedy od 1. ledna 1996.

V souladu s § 16 zákona č. 360/92 Sb. ze 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem její činnosti. Přestože se povinnost nevztahuje na osoby činné v pracovním poměru podle zákoníku práce, je z hlediska ochrany autorizovaných osob žádoucí, aby byly zachovány pro všechny členy ČKAIT rovné podmínky, a to i z hlediska pojištění profesní odpovědnosti. Toto platilo ve smlouvách předchozích a platí to i ve smlouvě stávající.

Nový pojistný certifikát byl rozeslán

Koncem listopadu 2021 byl všem autorizovaným osobám rozeslán e-mail s novým certifikátem o pojištění se základním limitem pojistného plnění ve výši 250 000 Kč s platností od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024. Těm, kdo nemají e-mail, bude certifikát o pojištění zaslán poštou společně s fakturou na úhradu členského příspěvku na rok 2022. V případě, že vám certifikát nepřišel, kontaktujte kancelář Komory nebo pojišťovacího makléře, který vám certifikát vystaví a znovu zašle.

Nová pojistná smlouva č. 8075731211 platná od 1. ledna 2022 zachovává tyto principy:

  • platnost pojištění na území států Evropy z geografického hlediska (dříve EU),
  • kryje nemajetkovou újmu do výše 100 000 Kč,
  • zahrnuje i udržovací pojištění – dříve bylo kryto samostatnou smlouvou.

Pojištění profesní odpovědnosti funguje na principu claims made, kdy příčina škody, vznik škody, uplatnění nároku na náhradu škody a nahlášení škody musí být v době nepřetržitého trvání pojištění.

Pojištění profesní odpovědnosti se sjednává pro případ odpovědnosti stanovené právním předpisem (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pojištěného (autorizované osoby) za:

  1. majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, poškozením, zničením nebo pohřešováním, respektive poraněním či usmrcením zvířete,
  2. újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení,
  3. majetkovou újmu jinou než uvedenou pod písm. a), tzn. finanční újmu.

Výhodné skupinové připojištění

Na základní pojištění sjednaného ČKAIT je možné navázat individuálním připojištěním autorizovaných osob s vyššími limity pojistného formou přihlášky nebo lze využít zvýšeného skupinového pojištění, k němuž se lze přihlásit prostřednictvím registračního formuláře.

  • Pojistná částka 2 mil. Kč: pojistné 4660 Kč
  • Pojistná částka 5 mil. Kč: pojistné 8420 Kč

Pojištění právní ochrany

Autorizované osoby stále častěji řeší sporné situace s investory nebo smluvními partnery. Ti mnohdy bez opodstatnění snižují jejich odměnu za služby, trvají na nestandardních smluvních ujednáních nebo žádají neoprávněné nároky na náhradu škody. Často je také zatahují do trestních či správních řízení a výjimkou nejsou ani absurdní pracovněprávní spory. Pojištění právní ochrany poskytuje klientům právní ochranu proti nespravedlnosti, nesmyslům, zvůli, byrokracii, nejasným podmínkám a neférovému přístupu. Odstraňuje nebo alespoň zmírňuje nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s nimi spojených.

Jak postupovat při škodní události?

Nikdy neuznávat před poškozeným odpovědnost za škodu, neslibovat úhradu nároku, neplatit v žádném případě náhradu škody. Při uplatnění nároku nebo podezření, že bude nárok uplatněn, je nezbytné co nejdříve kontaktovat makléře, který pojištěné osobě poskytne konzultaci a bude ji zastupovat při jednání s pojistitelem. Časná konzultace s makléřem o podstatě škody může autorizovaným osobám velmi pomoci a může je ochránit před zdlouhavými soudními spory či jim pomoci při jednání s poškozeným tak, aby došlo k rychlému a uspokojivému dořešení likvidace nároku.

Registrační formuláře, pojistné podmínky, oznámení škodní událostí, manuál při likvidaci škod a všechny ostatní potřebné informace najdete na www.ckait.cz v rubrice Služby ČKAIT / Pojištění.

Odpovědi na všechny vaše dotazy vám poskytnou pojišťovací makléři.

 

Ing. Petra Bartoníčková, p.bartonickova@greco.services
Mgr. Jakub Doležel, j.dolezel@greco.services
pojišťovací makléři GrECo International s.r.o.